Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 201 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
307189)konstruksjon1
307156)løyste1
307206)spel1
307185aggregatnivået1
307288analogiføring1
307287analogiserast1
307273aporiane2
307169aporiar7
307207attfortalt3
307160augneblinksbilete11
307258avmaktsposisjonar1
307100bandsterkt1
307252datur4
307205diakrone15
307181djupsemantikken3
307167djupsemantisk1
307177djuptolking5
307253einskildaktøren2
307231einskildaspekta1
307226einskildmedvit1
307210einskildsituasjonane1
307277endelegheit1
307157entymemisk1
307280evigheitsperspektiv1
307281evigheitsperspektivet1
307279evighetens33
307238faksjon2
307244fenomenologi11
307291forform3
307239formidlingane1
307290fortellingens4
307118framandordet10
307284frigjeringstankar2
307230fundamentalhermeneutiske1
307179føreut2
307289godgjort5
307286godtrugne14
307101grenseproblem3
307272grunnproblem12
307105grunnspørsmål10
307218handlingsintensjonar1
307241handlingsliv3
307215handlingslivet9
307150handlingsmeining1
307141handlingsmeininga3
307184handlingsteoretisk1
307249handlingstoretisk1
307111hermeneutics1
307285hermeneutikarane1
307104hermeneutikken11
307298historieteoretiske1
307228identifikasjonsvilkår1
307223identifikasjonsvilkåra1
307222identifiserbar13
307220illokusjonære4
307139illokusjonært2
307146intenderte6
307214intensjonal5
307255intensjonale5
307186intensjonalitet14
307216intensjonaliteten9
307225intensjonsaspektet1
307112klårleggja14
307250kollektivisme11
307202kombinering2
307203kombineringa5
307142kompleksitetsargumentet1
307293konfigurering1
307144konsekvensargumentet1
307299kontingens15
307271kontingente10
307120kvardagsforståing1
307122langue26
307130lesbare6
307219lokusjonære2
307137lokusjonært1
307196lærene5
307278løysningar64
307246maktnøytral1
307109meaningful2
307227medbestemte1
307173metodelæra5
307183metodelære11
307151metodologiske10
307282mistenkjarane1
307294nyfigurering1
307114nykelord8
307176omformulering12
307180omformuleringa3
307174omtolking13
307175omtolkinga3
307110oppattprenta3
307268ordboksdefinisjonane1
307132orientiertes2
307128ostensive2
307108overføringsverdien5
307187overindividuelt4
307221perlokusjonære2
307140perlokusjonært1
307265perpleksitetane1
307256praksisane15
307292prefigurerer2
307270pregeform1
307188re309
307126realiseringar11
307229riceæur1
307133ricæurs1
307143røystereglar9
307138røysteteikn1
307135røysteteljarane1
307259samfunnsformasjonen22
307245samfunnsmedlemer5
307261samfunnsmedlemmane2
307178samfunnsmotsetnadene1
307171samfunnsmotsetnader1
307162samfunnsverksemd1
307262sedimentering2
307197semantikk52
307195semantikken22
307131sinnhaft3
307208situasjonelle5
307232situasjonsforståing8
307147situasjonsforståinga7
307236situasjonstolking2
307168skorfeste46
307103skriftutlegging1
307113sosialfilosofien3
307154sosialvitskapane1
307204språkbrukshistoria3
307235språkbrukshistorie1
307170strukturanalyse4
307172strukturanalysen1
307166strukturelementa3
307152studieobjekta3
307234subjektsplass1
307248subjektsplassane1
307260subjektsplassar1
307240substansiell39
307269symbolskjema2
307201synkron31
307200synkrone52
307194systemvilkåra1
307182talehandling10
307193talehandlinga18
307199talehandlingane1
307192talehandlingar26
307136talehandlingsfilosofien1
307217talehandlingsteorien1
307129tekstomgrepet2
307107tekstteorien3
307190tekstur22
307165tekstutlegging2
307153tekstvitskapane2
307115temporal5
307159temporale13
307191temporaliteten2
307283teser5
307211tidshorisonten32
307117tidsleg1
307119tidslegdom1
307125tidslege1
307275tidsproblem1
307295tidsproblematikken1
307276tidsproblemet2
307198tidsstraumen12
307257tilbakeføra13
307155tolkingskonfliktane1
307102tolkingskunsten2
307274tolkingsproblemet2
307247tolkingsregime1
307233transcendentalt4
307251tretium1
307163underbyggja31
307242underkategori5
307296universalitetsproblemet1
307263uttømt23
307224utvirka2
307266valsituasjonane2