Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295205aktivitetsproblem1
295275amatørlina1
295256byggjefelta50
295266demokratirepresentative1
295210eigenorganisering6
295236foreldreforeiningar3
295272formannskapsmodellen9
295196forskyvningar2
295214fritidslag1
295247fritidslaga1
295234fritidsorganisering2
295201fylkesnivået35
295254grendelaga42
295250grendelagsmodellen2
295249grendelagsorganisering2
295252grendesamfunna4
295238handlingsendring2
295278hestetun419
295248hovudendringa8
295195hovudhypotese1
295223hovudlag9
295268idealversjonen3
295235identitetsgrupper1
295237idérørsler2
295211kommuneorganisering7
295207kommunestorleik23
295218kontaktmønster3
295240kortidsdata1
295265kostnadseffektivitet40
295277krinsnivået3
295283kulturskilnaden7
295222kvinnelag40
295246kvinnelaga7
295267lagsidentiteten1
295226lagstal2
295220lagstypane4
295197lagstypar5
295215lagstype3
295282leiarplan4
295206leiarskapsproblem1
295271lokalpolitisk145
295284marknadsidear1
295225masserørslene5
295203medlemsdata1
295281medlemsrolla1
295273mellomnivå16
295200mellomnivået36
295255misjonsorganisasjonar16
295227misjonsrørsla9
295245mistolkast6
295224musikklaga17
295228nasjonalforeininga10
295253nyrekrutteringa8
295212nyskipingar2
295258organisasjonsarbeidet28
295198organisasjonsendring16
295199organisasjonsendringane2
295257organisasjonsendringar24
295192organisasjonsform129
295263organisasjonsmodellar36
295261organisasjonsmålsetjing1
295262organisasjonsmåte1
295260organisasjonsmåten4
295274organisasjonsnivå12
295280organisasjonsnivåa1
295279organisasjonsnivået2
295193organisasjonsproblema1
295259organisasjonssosialisering1
295202organisasjonstettleiken1
295208organisasjonstilbodet3
295251organisasjonstypar3
295269overdramatisera2
295217paraplyorganisasjonar10
295230raudkrossen1
295219samarbeidsformer115
295216samarbeidsorgan110
295229sanitetsforeininga11
295190selle125
295194skjæringsflata1
295233svåsand11
295244tilbodsorientering1
295270tredjesektor2
295242turnover4
295221undergrupper65
295209utviklingtrekk2
295231øymyr5