Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 129 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282862algeinvasjonen2
282940arealressursar19
282971avhengighet41
282982bankoppgjer1
282964befolkningsgrunnlag24
282900befolkningsmønsteret2
282943begrepsapparat11
282887busetnadsmønster30
282951byfolks6
282950bygdenes14
282897familieetableringar3
282880fangstleddet6
282878fangstteknologi3
282882filétindustrien3
282902finnmarkkysten3
282957finnmarksfiskarane3
282958finnmarksflåten1
282944finnmarkskrise2
282925fiskeindustriarbeidet1
282904fiskeindustriens2
282956fiskeritilknytt1
282922fiskeværa36
282898flyttingar67
282876folkevekstpresset1
282881foredlingsleddet4
282886forfordeling18
282953fritidsbehov1
282955fritidsministeren1
282949fritidssektorane1
282888fylkesutviklinga1
282947gläsbygden1
282861ideologiproduksjon7
282941informasjonsproblem2
282891innsiga10
282915innsiget51
282984inntektsnivå69
282975interessefellesskap19
282924jobbmulighetene3
282911juksafangst1
282879kapitalkrevande2
282870karrierevegar12
282877kolonialiserte2
282935konsesjonspolitikk3
282976kredittvesenet7
282983kriseløyvingar5
282856krisesommar1
282972kunnskapsmessig14
282942kunnskapsmodellproblem1
282928kvalifikasjonsmessig3
282889kystfiskeflåte1
282917kystflåte5
282910kystflåtens2
282929kystnæringar5
282890labilitet2
282909linefiskarane3
282895lofotflåten1
282978låneopptak290
282966løysingskrise1
282860nedteljing17
282965næringskonsentrasjonar2
282973næringsoverføringar2
282869næringssektorar4
282863oppfiska80
282907oppfisking8
282913oppkjøparar34
282930partner290
282936prisfastsetjinga17
282874produksjonsføresetnadene1
282914produksjonsplanane7
282945regionaldebatt1
282923rekrutteringsmuligheter2
282960rekrutteringsmønster3
282961rekrutteringsmønsteret4
282979rentetak1
282906ressurskriser2
282905råstoffbehov4
282884råstofftilførsla1
282921servicearbeidsplassar3
282977skattefordelen11
282894skreifiske17
282896sommarfiske6
282912sommarinnsiget1
282937sosialøkonomidominerte1
282857statsministerbesøk2
282864statsministerbesøket5
282938steigumutvalet1
282969storjakt1
282932styrbar4
282959styringskrise9
282866styringsmulighetene1
282963sysselsetjingsmessig3
282926sysselsetjingsmulighet1
282933sysselsetjingsutviklinga1
282974særtiltak32
282908torskeinnsiget2
282919trålarleveransar2
282920trålleveransar1
282868ubalansar46
282901ungdomsutflytting1
282946urbaniserade1
282931utdanningsamfunnet1
282899utdanningskrevande1
282858utsendte53
282980vidareforedla30
282970yrkesopplæring45