Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 41S,2009-10: Prop. 41 S (2009-2010) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.11.2009

Av i alt 1306 ordformer var 103 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554654antipirat­operasjonar1
1554708avhendingsprosjekt2
1554610budsjettføreset­nadene1
1554641budsjett­ansvar1
1554635budsjet­teringstidspunktet2
1554669fakt2
1554621felles­institusjonar1
1554670forsvarsbyggs1
1554665forsvarskonserten1
1554668forsvars­budsjettet1
1554661fotballlag1
1554699fritidsmesser2
1554650gjennomføringsmidlar1
1554648gjennom­føringsmidlar1
1554710helikopterprosjektet1
1554688inve­steringsprogram1
1554620logistikk­organisasjon1
1554629marvika1
1554624materiellinvesteringsprosjekta1
1554680mate­riellinvesteringsbudsjettet1
1554637meir­inntekta1
1554674melgården1
1554659mentoreringseining2
1554692meymanehs1
1554640mid­lane1
1554628miljøoppryddingsprosjekt1
1554645omdisponer­ingar1
1554649omsetjingsevna2
1554647omsettingsevna1
1554631reise­verksemd1
1554698samarbeidsnasjonar4
1554644samarbeids­nasjonar1
1554702samhandlingsavtale1
1554696utanlandsstillingar1
1554703utdanningsmidlar1
1554638utgifts­side1
1554682verkstedar1
1554614vik­tige1
1554662­afghanistan1
1554687­anleggsarbeid1
1554681­betalingsmilepælar1
1554677­centre1
1554707­forsvarets1
1554613­forsvarssjefen1
1554658­førebuingskostnader1
1554611­føremål1
1554636­logistikkorganisasjon2
1554612­løpet1
1554691­meymaneh1
1554704­military1
1554653­nansen1
1554655­naval1
1554657­navfor1
1554656­operation1
1554676­posten1
1554689­reduksjon1
1554695­tenesteleverandørar1
1554713­under1
1554666­utgiftsside2
1554663­venta1
1554675østseter1