Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1S,2009-10: Prop. 1 S (2009-2010) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapittel: 1300-1380 Inntektskapittel: 4300-4380, 5611, 5619 og 5624

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.09.2009

Av i alt 5806 ordformer var 174 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554543arbeidsfråvær3
1554474avgiftsslette1
1554497avisingssesongen1
1554495baneavisingskjemikaliar2
1554541beredskapsaktivitetar2
1554396bergshøgda4
1554429bosettingsmønsteret1
1554504brukarmedverknadsgrupper1
1554509bølgjeerosjon1
1554519distansereisande1
1554423dobbeltsporprosjekta1
1554442driftsdøgnet1
1554483døgnmiddelkonsentrasjonar1
1554459elevfråver1
1554487enkeltflygingar1
1554475etanolsalget1
1554424etappemåla2
1554456fartsgrenseendringar1
1554532finanskostnadar1
1554491fjerningstiltak1
1554518fjernstyringsprosjektet1
1554500flekkefjordbanen1
1554496flyavisingskjemikaliar1
1554465flysikkerhetsforum1
1554488flystøyplager1
1554431flytrutetilbodet1
1554426framkomevinstar1
1554441framkomsta1
1554385framkomstvinstar1
1554395gangsette1
1554421gjennomsnittsberekning1
1554492grunnureining1
1554397gyllan1
1554464helikopteroperasjonar1
1554477høgalternativet3
1554499hølandsbanen1
1554548implementeringsfase1
1554466innenlandshelikoptre1
1554384investeringslyftet1
1554405investeringspost1
1554394investeringspostar1
1554510kartportal1
1554471klimaverknaden1
1554470klimgassutsleppa1
1554553kollektivbrukarane1
1554428kollektivløysningar1
1554520kompensasjonsbehov1
1554542kontinuitetsplanar1
1554452kurveutbedringar1
1554446køyretøysutviklinga1
1554556likestillingstillitsvald2
1554481luftkvalitetsmålingane1
1554558lønspolitisk2
1554521løyingane1
1554530løyvingsauke2
1554507medvitsgjeringstiltak1
1554527mellandet1
1554450midtoppmerking2
1554502museumsbanene1
1554498museumsbaner1
1554468nettonedgangen1
1554419nettonytta1
1554422nettonytte1
1554469nettoverknaden1
1554420nyttesida1
1554476omsetningskrav1
1554411oppfølgingsområder1
1554505oppgraderingsprosjekt1
1554463overvakingsflyging1
1554511pendlingslandet1
1554425planrevisjonar1
1554515privatbilmarknaden1
1554522profilutvidelse1
1554546prosessleiarar1
1554406publikumsinformasjonen2
1554512påstigingstala2
1554506reisekjede1
1554437reisetidsvinsten2
1554448risikoframferd1
1554451rumleriller1
1554467rushtidsavgifter1
1554440rushtidseinkingane1
1554427rushtidsforseiningane1
1554439rushtidsseinkingane1
1554438rushtidsseinkingar1
1554493saltprodukt1
1554533sanntids1
1554433setekilometer2
1554539sitjeplasskapasitet1
1554484skjenetilstand1
1554535skyssgrensa1
1554410sluttutbetaling1
1554494sporfelt2
1554480støvdemping1
1554486støysonekart1
1554485støyutslpp1
1554447sykkelulykker2
1554523terrenghindringar1
1554461testinnretningar1
1554501thamshavnbanen1
1554517tidsinnsparing1
1554479timemiddelkonsentrasjonar3
1554514togmarknaden1
1554432togproduktet1
1554445trafikkdødsfalla7
1554458trafikkskuleorganisasjonane1
1554453trafikktryggleikseffekt3
1554457trafikktryggleiksvinsten1
1554538ulykkeskostnad2
1554551utbyttemodell2
1554545uttestinga1
1554435vegrutene1
1554503vegtransportføremål1
1554524vermålingsprosjekt1
1554490viltpåkøyringar3
1554531årsverksmidlane1