Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 152L,2009-10: Prop. 152 L (2009-2010) Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2010

Av i alt 4195 ordformer var 69 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554247arbeidsgivarpolitisk2
1554278eksponerande1
1554279ekstra­arbeidet1
1554262etikkarbeidet3
1554269folke­valde1
1554240fylkestingskomitear1
1554259grunn­loven1
1554258høyrings­notat1
1554295klagesystema1
1554230kommune­loven3
1554257kommunfullmäktige2
1554253kringkastingsretten1
1554292lovlegheitsklage1
1554260lovlegkontrollerast3
1554264lovlegkontrollere2
1554291lovlegkontrollerte1
1554280lukkingsføresegna1
1554290lukkingsføresegnene1
1554277lukkingsgrunn2
1554238lukkingsgrunnane2
1554284lukkingsgrunnar1
1554232lukkingsgrunnlag23
1554237lukkingsgrunnlaga8
1554246lukkingsgrunnlaget12
1554274lukkingsheimel3
1554287lukkingsheimelen4
1554249lukkingskompetanse3
1554289lukkingskompetansen3
1554244lukkingsvedtak3
1554251lukkingsvedtaket3
1554286meir­offentlegheit1
1554288misbruksgaranti1
1554243møteavviklinga1
1554271møteoffentlegheita1
1554283møteoffentligheit1
1554235møteomgrepet3
1554233møteprinsippet13
1554242møtereglane1
1554236møtevilkåra1
1554239møte­offentlegheit3
1554256offent­leglova1
1554241oppnemningsorganet3
1554297partsinteressa1
1554299prosedyreregler1
1554250prosedyre­reglar1
1554298protokolleringa3
1554263protokolleringsplikta2
1554252protokollkravet1
1554261realitetsvedtak1
1554231revisjonsforslaget1
1554268sakshandsamingsregel1
1554266sakshand­saming1
1554270saks­dokument1
1554248standardgrunn1
1554273teie­plikt1
1554272teie­plikta1
1554281tjenestelige1
1554282tjenstlige3
1554265tolkingstema1
1554276unntaksgrunn1
1554255unntaksgrunnlag1
1554296unntaksgrunnlaga1
1554275ved­komande1
1554285vurderings­temaet1
1554245åndsverksmessige1