Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 14,2009-10: Meld. St. 14 (2009-2010) Noregs deltaking i Europarådet i 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2010

Av i alt 4860 ordformer var 242 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1552276aktivitetsrapport1
1552352antidiskrimineringslovgjeving1
1552310antikorrupsjonsinstrument1
1552188antikorrupsjonsinstrumenta1
1552232antikorrupsjonspakke1
1552199antiterrorlovgjeving2
1552374antiterrrorismetiltaka1
1552274appellordningar1
1552162arbeidslunsjen2
1552395archaeological2
1552393architectural2
1552386avslutningskonferanse1
1552168avvisingssaker3
1552339behandlingsbiobanklova1
1552344behandlingsspørsmål1
1552336bioetikkomiteen1
1552335blodområdet1
1552279budgetting1
1552202budsjettbidraget1
1552187cahdi5
1552358cahpah3
1552301ccje1
1552300ccpe1
1552293cdcj3
1552198cdcult5
1552377cded2
1552175cdeg5
1552365cdej1
1552378cdesr2
1552342cdhh1
1552371cdmc7
1552391cdpatep2
1552297cdpc1
1552303cepej4
1552307codexter6
1552256criminalisation1
1552370culturalpolicies1
1552253dissensavgjerd1
1552385dividing1
1552244dommarkandidatar1
1552174ecris2
1552321edqm3
1552349ekspertkomiteens1
1552227ekspertteamet1
1552230etterforskingskompetansen1
1552177europarådetskonvensjon1
1552201europarådsavtalar1
1552360europarådskonferansen1
1552181europarådskonvensjon3
1552311europarådsrekommandasjon1
1552189evalueringsrunda2
1552364familieministerkonferanse1
1552192farmakopeen3
1552354fattigdomsår1
1552224fengselsforholda1
1552381fireårsprogram1
1552382fleirspråksbruk1
1552186folkerettskomité2
1552234forvaringssystemet1
1552383framandspråkopplæring1
1552217førvalsassistanse1
1552158generalsekretærvalet2
1552248gjevarforsamlinga1
1552397habitats1
1552353handhevingsordninga1
1552340helseforskingslova1
1552319helseministerkonferansen1
1552170hrtf4
1552212hurtigprosedyrar1
1552369idrettsministerkonferansen1
1552197idrettsministermøte2
1552238infopunktet2
1552308informasjonsutvekslingsforum1
1552246innstillingskomiteen2
1552245innstillingskomité1
1552261innsynslinja1
1552211interimsrapport1
1552167interlaken3
1552233iverksetjingsgapet1
1552160junisesjonen1
1552183justisministerkonferanse2
1552258justisministerkonferansen2
1552309konsultasjonsrundane1
1552306konsultasjonsrunden1
1552266kontaktbesøk1
1552206konvensjonsstaten1
1552243konvensjonssystemet1
1552182konvensjonsutkast1
1552356koordineringsinstrument1
1552305kriminaliseringsforpliktingane2
1552346kriminalitetsområdet2
1552286kriminalitetsprogram1
1552331legemiddelbehandlinga5
1552328legemiddelnære1
1552332legemiddelrelatert1
1552327legemiddelspørsmål1
1552288lhbt2
1552387liaisonoffiser1
1552193likestillingsrettar2
1552270lånetilliten3
1552389lærarutdanningsseminar1
1552326matkontaktmateriale2
1552228medlemskapsforpliktingane1
1552283menneskehandelsfeltet1
1552284menneskehandelsområdet1
1552213menneskerettsbyrå2
1552247menneskerettsfond1
1552169menneskerettsfondet4
1552215menneskerettsforsvararane1
1552257menneskerettsforsvararen1
1552254menneskerettsinstitusjonar1
1552171menneskerettskommissærens3
1552249menneskerettsopplæring1
1552320menneskerettssyn1
1552304menneskerettstraktatar1
1552367middelshavsområdet1
1552361migrasjonsministrar1
1552268målgruppeland2
1552269målgruppelanda1
1552347narkotikaprogram5
1552390nettverksdatabase1
1552235norlam4
1552214normsetjing1
1552264observatørstatane2
1552223ombodsmannsinstituttet1
1552388opningskonferanse2
1552229oppfølgingsfunksjon1
1552216overvakingsfunksjonane1
1552231overvakingsmekanismane1
1552178overvakingssyklusar2
1552318partifinansieringslova5
1552281partskomiteen6
1552298plenarforsamlinga1
1552341prediktive1
1552172procedo3
1552316påverknadshandel1
1552165ratifikasjonsdokumentet1
1552362redaksjonskomité1
1552275refleksjonsgruppe1
1552159regjeringssjefsnivå1
1552330reseptstatusen1
1552345retningslinjearbeid1
1552250rettsaktørar1
1552263rettsgarantiar1
1552396revised1
1552252rocedo1
1552221rombakgrunn2
1552222romflyktningar1
1552225romforum1
1552204samanslåingsforhandlingane1
1552161septembersesjonen1
1552242silingsorganet1
1552384sluttkonferansen1
1552220sosialpakt1
1552350sosialrettskomiteen3
1552194sosialrettskomiteens2
1552195språkcharteret1
1552209statspartsavtalen1
1552207statspartskonferanse1
1552315strafferettslage1
1552295strafferettssaker2
1552237styresmaktnivået1
1552290styresmaktsrepresentantar1
1552180styringskomiteane2
1552376styringskomitear1
1552236styrkebrønnprosjekta1
1552226styrkebrønnteamet1
1552196tekstutforminga2
1552241tildømte2
1552273tilleggskanalen1
1552259torturovervakingskomiteen2
1552334transfusjonstjenesten1
1552323transplantasjonsarbeidet1
1552324transplantasjonsverksemd1
1552348tvangsliknande1
1552203underbyggjande1
1552368ungdomsministerkomiteen1
1552265unidem1
1552299utleveringsprosedyre1
1552218valkommisjonar1
1552185visegeneralsekretærane2
1552359vph1
1552173wergelandsenteret8
1552287­violence1
1552271åtferdsreglene1