Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 36,2008-09: St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.05.2009

Av i alt 5190 ordformer var 264 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1547975anbodsprotokollar1
1547989anleggkontraheringar1
1547992anleggskontrahering1
1548051anskaffelsesarbeidet2
1548088anskaffelsesfunksjonen1
1548006anskaffelsesregelverk1
1547986anskaffelsesvirksomhet1
1547954avgjerd­ene1
1547999avrop3
1548114avtale­forhold1
1547998avvisningsreglane1
1547988baf4
1548074behovsdefinering1
1547966behovsspesifikasjonar1
1548079behovs­definering1
1547927cpv1
1548072dele­gering1
1548100depkjøp5
1547987desem­ber1
1548160dokumentmalar1
1547961driftskost­nadene1
1548082eksperteining1
1548155enkeltleverandørar1
1548117etterhandskontroll1
1548132fakturabehandlinga1
1548133fakturabehandlingssystem2
1548077fakturahandtering7
1548161feilinnkjøp1
1547959fellesavtalar6
1548026fellesinnkjøpssamarbeid1
1548028felleskommunalt1
1548101flyttetenester1
1547993forsyningssektorane3
1547996forsyningssektoren2
1548008forsyningssektorene1
1548001forsyningssek­torene1
1548104fortolkingsfråsegner1
1548089fullmaktsstrukturar2
1547963førehandskontakt1
1547991gpa3
1548130handelsmeldingar1
1548025handhevingsdirektiv1
1548022handhevingsdirektiva1
1548014handhevingsretten1
1547905handhevingssystemet3
1548016hand­heving1
1547970hovudflyplassutbygginga1
1547915høgskoletilbod2
1548007innkjøparen2
1547974innkjøpsaktivitetane4
1547911innkjøpsaktiviteten4
1548043innkjøpseininga1
1548092innkjøpsekspertar1
1547914innkjøpsfag2
1547903innkjøpsfaget4
1547900innkjøpsfagleg4
1547950innkjøpsfaglege3
1548002innkjøpsforskriftene1
1548055innkjøpsfunksjon3
1548095innkjøpsfunksjonane1
1548060innkjøpsfunksjonar1
1547994innkjøpsinstruks1
1548054innkjøpskompetanse1
1547982innkjøpskostnader2
1547947innkjøpsmarknaden1
1547984innkjøpsmetodar1
1548094innkjøpsmetode1
1548157innkjøpsmiljøet1
1547968innkjøpsnettverk14
1548087innkjøpsoppgåvene2
1547985innkjøpsorganisasjonar2
1547956innkjøpspanelet2
1548109innkjøpsportal2
1548154innkjøpsprosedyrane1
1547964innkjøpsprosedyre2
1547904innkjøpsprosessane4
1548084innkjøpsprosjekt1
1548036innkjøpsprotokoll2
1547946innkjøpsregelverkets1
1548027innkjøpssentralar2
1547944innkjøpssprinsippa1
1548123innkjøpssprosessane1
1548034innkjøpssprotokoll1
1548047innkjøpsstrategi3
1548048innkjøpsstrategiane1
1547979innkjøpsstrategiar5
1547907innkjøpsverksemda11
1548038innkjøpsverksemder3
1547928innkjøpsvolum9
1547935innkjøpsvolumet1
1548096innkjøps­faget1
1547901innkjøps­prosessen1
1547902innkjøps­reglar1
1547980innkjøpsåtferda1
1547972innovasjonsinnhald1
1548040inn­kjøpsarbeidet2
1548017karensperiode4
1548121kgv1
1548112kjernekonvensjonar1
1548013klagemoglegheitene1
1548019klagenemndas3
1548021kofas6
1548033kommunerevisjonens2
1548031kommunerevisjonsrapportar1
1547969kompetansearbeidet1
1548085kompetansedeling2
1547906kompetansetilbod4
1548106kompetansetilbodet1
1548152konkurranseeffekt1
1548151konkurranseeffekten5
1547917konkurransegjennomføring6
1547952konkurransegjennomføringa1
1548078konkurransegjennomføringsfasen1
1548120konkurransegjennomføringsverktøy1
1548122konkurransegjennomføringsverktøyet1
1548105konkurransemalar2
1547933konkurranseresultat1
1548149konkurransevinst1
1547981konkurransevinstar1
1547936kontraktavgjerder1
1547953kontraktgjennomføring1
1547932kontraktresultatet1
1548075kontraktsetablering1
1548046kontraktsoppfølging3
1547929kontraktverdien4
1548102kopipapir1
1547943kosteffektiv1
1547957kriteriesett1
1547922kunngjeringsdatabasen3
1547923kunngjeringskravet1
1548156kunngjeringsordning1
1547941kunngjeringsskjema1
1547938kunngjeringsskjemaa3
1548099kunnskaps­deling1
1548118kunn­gjering1
1547925kunn­gjeringar2
1547924kunn­gjeringsdatabasen1
1548110kunn­skapsstad1
1547967kvalitetsretta3
1548083kvalitetssikringsfunksjon2
1548056leiarars2
1548069leiaravtalen1
1548058leiarfokuset1
1548045leiarforankring3
1548064leiarlønnskontraktar1
1548065leiarlønnsordninga1
1548071leiarsamtalen1
1548067leiarverktøy1
1548062leiingsfokus1
1548030leiingsforankring3
1547910leiings­forankring1
1548124leverandørinformasjon1
1547960leverandørkjeder2
1547919leverandørregister2
1548147leverandørregisterfor1
1547971leverandørutviklingsaktivitetar1
1547945like­behandling1
1548080linjeorganisasjonar1
1548086linjeorganisasjonens1
1548081linje­leiarar1
1548061linje­organisasjonen1
1547977miljølov­giving1
1548127miljøsertifiseringar1
1548164mil­liar­dar1
1548003minimumsfristar2
1548137nesubl2
1548146nofor1
1548136opnestandarden1
1547997oppdrags­givarar1
1548018oppdrags­givaren2
1548108organiseringsval1
1548059organi­seringa1
1548049overholding1
1548020overtredingsgebyret1
1548135papirfaktura9
1548041pre­senterte1
1547983prisrabattar1
1548005prosedyreforma2
1548004prosedyreformer1
1547951prosedyrekrava4
1547990prosedyreregelverk1
1548011prosedyre­reglane1
1548162prosessvinstar1
1548015prosess­kostnader1
1548153protokollplikt1
1548138påfastsett1
1548115rammeavtaleprodukt1
1548035rappor­tar1
1548000regelforenklinga1
1548159regelrevisjon1
1548052regelverksbrot1
1548029regelverksbrota1
1548044regelverksbrudd1
1548090regelverksbudd1
1548042regelverksetterlevelse1
1548063regelverksetterlevinga1
1548140regelverksforankring3
1548010regelverksområde1
1548009regelverksrevisjonen1
1547918regje­ringa1
1548103reiseavtalar1
1548066resultatlønn1
1548111rettleiingsom1
1547913rettleiingstilbodet7
1547976rett­ferdig1
1548073revisjonssida1
1548093samkjøp2
1548148sektorfor1
1547948skatteattest3
1548125skatteattestar1
1547949skatteforpliktingane1
1547965spesifikasjonskrav1
1547939statistikkmetodar1
1547942statistikk­metodar1
1548113tenestegrupper1
1547962teneste­produksjon1
1547934terskelverdihevinga1
1548053tildelingsavgjerda1
1548128tryggleikssertifiseringar1
1548098utarbei­ding1
1548023valdgiftsbehandling1
1548037vedståingsfristar1
1548057verksemdsprosessane1
1548091verksemds­leiarar1
1548158verksem­dene1
1548097verk­semder1
1547940­doffin2
1548116­graden1
1547921­vinstar2