Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 33,2008-09: Ot.prp. nr. 33 (2008-2009) Om lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.01.2009

Av i alt 471 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543709direk­tøren1
1543702embetsmannsutnemningar1
1543712føre­slege1
1543700høyringsadressatar1
1543711politimeisterembeta1
1543708politi­etaten1
1543706stillingsinnehavaren1
1543707tilleggsperioden1
1543713tittelendringa1
1543705åremålsinstituttet2
1543701åremålsordninga8
1543710åremålsordningane2
1543703åremålsreglane3
1543704åremålstida1