Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 32,2008-09: Ot.prp. nr. 32 (2008-2009) Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.01.2009

Av i alt 8557 ordformer var 191 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543627accredidation1
1543628accredited1
1543618akkrediterast1
1543581aktløysekrav1
1543579aktsemdskrav1
1543664avkryssingssetel1
1543580bevisføringsplikta1
1543662brettefeil2
1543549brevrøyster2
1543552brevrøysting3
1543655butikkpersonale1
1543530dataleverandøren4
1543532distribusjonsløysing1
1543578domstolsprøvelse1
1543561duplikatvalkort2
1543562duplikatvalkortet1
1543675enkeltkandidatar1
1543650evalueringssvara1
1543622fokevalde1
1543527folkeregisteropplysningane2
1543528folkeregisteropplysningar3
1543525folkeregistreringsmyndigheita1
1543521formannskapssekretærer5
1543635fristutløpet2
1543553fullskalaordning1
1543684fylkestingskandidaten1
1543653førehandrøysting1
1543597førehandsinstruksar1
1543554førehandsperiode1
1543694førehandsrøsting1
1543645førehandsrøystemottak5
1543648førehandsrøystmottak1
1543598gebyrgrensa2
1543636halvpartens1
1543592handlingsnorma4
1543690hovuddiskusjonen1
1543585idømminga1
1543644inkluderingsdepartementetunderstrekar1
1543640innsamlingsheimel1
1543669kandidatoppgjeret2
1543677kandidatutveljinga4
1543524kinospotar1
1543595klagemyndigheit2
1543639kommuneogdatatilsynet1
1543638kommuneognesodden1
1543605kontrollmed1
1543544kontrollteljingar1
1543658konvoluttrekneskap1
1543659konvoluttrekneskapen2
1543548ksgår1
1543641legitimasjonsplikta1
1543689listeendringar1
1543687listerangeringa1
1543680listerettinga1
1543643livsopphaldsstønad1
1543599lovbrotsgebyrets1
1543686mandatgevinsten1
1543526manntalsopplysningar1
1543531manntalsproduksjonen2
1543596mediefagleg1
1543588medietilsynettek1
1543516medlemskapsorganisasjon1
1543696meiningsmålingareller1
1543603menneskerettsdeklarasjon1
1543633mindretalsvedtak1
1543590mønsterføresegn1
1543600mønsterføresegna1
1543614observasjonsoperasjonar1
1543613odihrs5
1543518opplæringskonferansane1
1543545opplæringskonferansar1
1543619oppteljingsstadene1
1543612oppteljingsstader1
1543529papirmanntal1
1543672partimedlemskapar1
1543665partisetlar1
1543693parti­leiar1
1543543personrettingar1
1543691personrøysta1
1543681personrøystegivinga2
1543692personrøysteordninga1
1543673personrøystetal2
1543674personrøystetalet2
1543679personvaldeltakinga2
1543676personvalgordning1
1543670personvalordning6
1543678personvalsordninga1
1543629presseakkreditering1
1543589redaktørforeningpeiker1
1543695røysegjevinga1
1543657røystesetelbunkane1
1543576røysteåtferda1
1543546røystingssystem1
1543550sametingetpeiker1
1543551sametings­valet1
1543626samevalforskrifta1
1543571sanksjonsheimel5
1543587sanksjonskompetansen1
1543577sanksjonsmetodar1
1543584sanksjonsmyndigheit5
1543586sanksjonsmyndigheita1
1543574sanksjonsmåte1
1543582sanksjonsregelen2
1543651servicenettet1
1543607sikkerheitspakt1
1543594sjølvstendemodell1
1543642sosialmyndigheitene1
1543634specialis6
1543564stemmestyra3
1543663svarskjemaet1
1543573sympatirøysting1
1543631søndagsval3
1543534teljeløysingar1
1543540teljesystema3
1543547tidlegrøyster9
1543560tidlegrøystinga2
1543698tidleg­røyster1
1543507tidleg­røysting2
1543541tolkeprogram1
1543666trykkjeteknisk1
1543538underretningsbrev1
1543593undersøkingarsom1
1543667utjamningsrepresentantar1
1543683utsegnskraftig2
1543522valbudsjettet1
1543647valbåt2
1543533valdatasystem7
1543537valdatasystema2
1543515valgforum8
1543565valglokalenes2
1543566valglovens1
1543563valloka1
1543601vallovgiving1
1543523valløyvinga1
1543630valmyndigheit1
1543567valmålingar1
1543570valnattdatabasen3
1543625valobservasjonar2
1543611valobservasjonen2
1543519valområdet2
1543536valoppgjersystem1
1543539valprotokollar1
1543555valprotokollen5
1543697valresultatfor1
1543508valseminaret1
1543517valspørsmål6
1543661valvertar2
1543668val­krin­sane1
1543656veljaraksjonar1
1543671veljardelegat1
1543542verifiseringsmodul1
1543520vinnarløysinga1
1543620åtferdskodeksar1