Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 107,2008-09: Ot.prp. nr. 107 (2008-2009) Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.06.2009

Av i alt 9841 ordformer var 503 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543233aktivitetsavgrensingar1
1543176aktsemdsplikt3
1543207aktørbiletet2
1543174akvakulturforskriften1
1543173akvakulturproduksjonen2
1543066akvakulturverksemd1
1543217anbodsprosedyrar1
1542887ankerløysingar1
1542929archimedes1
1543184arealavgifter1
1543006arealavgrensing14
1543095arealavgrensingar1
1543020arealavklaringar1
1543096arealavklaringsprosess1
1543210arealbruksinteressene1
1543039arealinteressene3
1542818arealinteresser8
1543005arealkartlegging1
1543062arealkonflikt4
1543197arealprosessane1
1543054arealprosessar3
1543037arealprosesser1
1542809arealvurderinga2
1542803arealvurderingar9
1543104arealvurderingsprosess1
1542821arealvurderingsprosessen1
1543093areal­avgrensing1
1543145arkitektfasen1
1542810avsetjingsforhold1
1543041barriereeffektar1
1542857bevegelsesenergien3
1542975bioressursar1
1542956bladmaterial1
1543191blokktildeling1
1543140brukskostnader2
1543301byggjefristar1
1543266bygnings­loven1
1543013bølgjefront3
1542917bølgjekraftkonsept2
1542921bølgjekraftkonsepta1
1543000bølgjekraftprosjekt3
1543299bølgjemålingar1
1542918bølgjeplattform1
1543016bølgjeressursen1
1543087decc1
1542820demonstrasjonsaktivitetar3
1543194demonstrasjonsparkar1
1542982demonstrasjonsprogram1
1543003demonstrasjonssatsing1
1543079detaljeringsgrada1
1543082detaljplanstadiet1
1542891direktedriven1
1543098direktoratgruppa8
1543097direktoratgruppe1
1543102direktoratsgruppa2
1543256distriktskommisjonens1
1543100djupneforholda2
1542932djupvassturbin1
1543275dobbeltreguleringar1
1543120driftskoordineringa1
1542994driftsstøtteordningar1
1542946driftsverktøy1
1542817effektinstallasjonar1
1543032effektleveransar1
1543011effektpotensialet1
1543294eingongsum1
1543133eksportradialar4
1543185elektroforum4
1542928energetech1
1543271energianlegga2
1543292energianlegget3
1542830energigjennomgang1
1542837energilagring2
1543177energilovgiving1
1542833energimarknadspakken1
1543122energinet1
1543158energiproduksjonsanlegg4
1542846energiteknologiplan2
1542807energi­produsent1
1542976energi­system1
1543135enkeltkablar2
1543166enkeltlover1
1542967enkeltmøller4
1543153enkeltturbinar1
1542853erfaringsinnhenting1
1542815etterspørselstilhøva1
1543295fangstid2
1543172farvannslov2
1543243fdi3
1542942ferskvassmengda1
1543270ferskvassorganismar2
1543278festeordningar1
1543042fluktdistansen1
1542985fmeane2
1543198forbruksradial1
1543027forbrukssentra2
1542996fornybarmåla1
1542832fornybarpotensialet1
1542953forskingssamarbeidsavtaler1
1543007forsvarsinteresser3
1543282forsyningsanlegg1
1543021forsyningsforhold2
1543209fort­løpande2
1543268forurensnings­loven1
1542999for­nybar1
1542882fundamentkostnader1
1542864fundamentløysingar2
1543028føremåls­tenlege1
1542827føresettast1
1542878generatorteknologi1
1542904generiska1
1542920gimsøystraumen1
1542884girløysingar2
1542935gjennomtrengeleg2
1542948grensesjikt1
1542931gruntvassturbin1
1543058gytebankar1
1543040habitattap1
1542997handelsmekanismane1
1543265harmoniseringsføresegnene1
1543160havareala1
1543094havarealet2
1543175havbeiteforskrifta1
1543149havenergianlegg3
1542806havenergien2
1542822havenergilov6
1542905havenergiteknologiar1
1543181havforurensning1
1542923havkonstruksjonar1
1542922havkraftområdet1
1542988havmodellering1
1543221havmøllepark3
1542834havstrategi1
1543121havvindmølleparkar3
1543138havvindparkane2
1542835havvindparkar4
1543101hav­areal1
1542872hovuderfaring1
1542875høgdevariasjon1
1542842iee3
1543192ilandføringspunkt1
1543025ilandføringspunktet2
1543029iland­føringsstaden1
1542848infrastruktursatsing1
1543223infrastruktursystem1
1543105innanlandsliner1
1542901installasjonskostnad1
1542883installasjonsteknikkar1
1543214investeringsinsentiv1
1542991investeringsstøtteordninga1
1542894inve­steringskostnaden1
1542947isolasjonsteknikk1
1542865jacketløysingar1
1542944kabelindustri1
1543114kabelteknikk1
1543137kabeltraseane1
1543245kabeltrasé2
1543276karbonhandtering1
1542804karbonnøytralitet3
1543274kartleggingsprosess1
1543071kartsett1
1542828klimapakken8
1543273kollisjonsfare1
1543045kollisjonsrisiko1
1542854kompetanseplattform1
1543190konfliktavklart1
1543196konfliktvurderingar1
1543086konsekvensutgreiingsarbeid1
1543267konsekvensutgreiingsforskrift1
1543189konsesjonsbelagt4
1543277konsesjonshandsamingsprosess1
1543259konsesjonskraftregime1
1543257konsesjonskraftregimet2
1543182konsesjonskriterium2
1543155konsesjonslovverk1
1543157konsesjonsprosess3
1543204konsesjonsrundar3
1543280konsesjonssakar1
1543285konsesjonssøknadsstadiet1
1543168konsultasjonslov1
1543164konsultasjonsplikt1
1543162konsultasjonsplikta2
1543161konsultasjonsprosedyrane1
1542838koordineringsplattform1
1542840koordineringsplattforma1
1543117koplingsplattform1
1543116koplingsplattformene2
1543113koplingsplattformer3
1542907kostnadsintervalla1
1542903kostnadspotensial2
1542877kraftelektronikk1
1543022krafttap2
1542808kraftteknologiar2
1543043kystbaserte1
1543008landmassane3
1543118landnett1
1542900landnettet5
1542924langlee1
1543293legaldefinisjonane2
1542855leverandørtenester1
1543279likerettaranlegg1
1543126likestraumsamband2
1543125likestraumsambandet1
1542969lisensrunde2
1543159lov­forslag1
1543272lov­utkastet1
1542949materialhandtering1
1542939membranteknologien1
1543219merknadsteksten1
1543038metodestudie1
1542873middelvindfart1
1543290miljøoppfølgingsprogram1
1542993miljøstøtteretningslinjer1
1542831modellscenario1
1542863monopelar1
1543018moskenstraumen1
1543287møllepunkt1
1543203naturforvaltningsdelen2
1543289nettanlegget1
1543030nettforsterkingar1
1542961nettintegrasjon1
1542950nettoptimalisering1
1543128netz1
1542987norcowe1
1542986nowitec1
1543035næringsaktivitetane1
1543206oceanwind2
1542978omfat­tar1
1543208områdetildelingar1
1543199operatørmodellar1
1543304oppfyllingsfrist1
1543306oppfyllingsfristen1
1542941oppskalerast1
1543056oseanografiske2
1543023overføringsavstand1
1543024overføringsavstanden1
1543139overføringstapet1
1542959overførings­anlegg1
1543154overskotsproduksjon1
1542836overvakningsprogram1
1543106over­føringskapasitet1
1542925pelamis1
1543247petroleumsinnretning1
1543248petroleumsinnretningar2
1542811petroleumsinstallasjonar15
1543156petroleumslovgivinga1
1543242petroleumssamanheng3
1542869pilotturbin1
1543061plasserta1
1543249politidepartementets4
1543050populasjonstilhøyring1
1543296posisjonsoppgiving1
1542902potensialstudie4
1543205prekvalifiseringsprosess1
1543298produksjonsdata1
1543031produksjonseigenskapar3
1542895produksjonsestimat1
1543142produksjonsradialane1
1543132produksjonsradialar6
1543283produksjons­anlegg1
1542968prosjekteringsselskap1
1543080prosjektjusteringar1
1543078prosjektspesifikk5
1543227prosjektstadiet4
1543218prosjektutforminga2
1542981prototypfasen1
1543026punktkjelder1
1543044radarstudiar1
1543123radialane2
1543115radialar8
1543147radialen1
1543055raudlistestatus2
1542814reguleringseigenskapar2
1542881reguleringsevna1
1543108reguleringsevne1
1543264reguleringslovgiving1
1543107reguleringstenester1
1543201reinstallering1
1542919reinstallert1
1542954roadmap1
1542856robustleik2
1542859rotorblad4
1542938saltkraftteknologien2
1543163saltvannsområde1
1542936saltvassida1
1542906samanlikningsføremål1
1542850samarbeidsmekanismane1
1543170sametings­rådet1
1543183samfunnsmålsetjingane1
1543305sanksjonslovutvalet2
1543073satellittsporingssystemet1
1543084scoping1
1543049seapop14
1543200seatower2
1543068seglingsdistansar1
1543069seglingsleider2
1543076sektorrapportane1
1543036sektorutgreiing1
1543111sentralnettkundane1
1543047sjøfuglkoloniane3
1543046sjøfuglovervaking1
1543048sjøfuglsystema1
1542943sjøkabelsamband1
1543240skadebotsordning1
1543241skadebotsordninga2
1543239skadebotsordningane1
1543238skadebotsordningar1
1543171skipsfunn4
1543072skipspasseringar1
1543244sporingsavdeling1
1543262straffetrussel2
1542823strategidelen2
1543064straum­kablane1
1543002støttedel1
1543202støttestrukturane1
1542957støypejarndelar1
1542911svingsystem1
1542912svingsystemet1
1542812systemkontroll1
1542945systemutforming1
1543150systemverksemda1
1543148system­ansvar1
1543226søknadsstadia1
1543229søknadsstadiet1
1543151tarifferingsprinsipp1
1543212tatkraft1
1543088tces1
1542893teknologibase1
1542951teknologielementet1
1542973teknologiinnsats1
1542980teknologiområdet1
1542825teknologistatus5
1542851teknologiutfordringar6
1542955teknologivegkart1
1542979tekno­logiutvikling1
1543129tennet5
1542874terrengforholdet1
1542892testkonsept1
1542970testmølle1
1542971testposisjonar1
1543195testprosjekt3
1542870testturbin2
1543001tidevasskraftprosjekt1
1542930tidevassturbinar1
1542852tidvasskraft8
1542915tidvasskraftverk2
1542916tidvasstraum1
1543017tidvassvariasjonen1
1543119tilknyte1
1543144tilknytingsavtaler1
1542899tilknytingskostnader1
1543146tilkoplingsalternativ1
1543089tilleggsregistreringar1
1543255tilståast1
1543303til­taket1
1542868toblada1
1542889toppvekta1
1543075trafikkdatabasen1
1542839transeuropeisk1
1542866tre­fotsfundament1
1542867tripods1
1543234tryggleiksregime1
1543235tryggleiksregimet1
1542937trykkretardert1
1543127tsoane1
1542841tsoar1
1542862turbinklasse1
1542963turbinleverandørane1
1543216turbinlevetid1
1543215turbinlevetida1
1542860turbinstorleiken1
1542890turbintårnet1
1543300tvangsfullbyrdingsloven1
1542888undervasstruktur1
1543187unntaksvist1
1542858upwind1
1542813uregulerbar6
1543112utanlandskabel1
1543134utanlandskablane1
1543109utanlandskablar17
1543019utbyggingskonsept1
1542824utbyggingsstatus1
1543284utbyggingstiltaket1
1542966utbyggjingsinteresser1
1543099utgreiingsaktivitetar1
1543288utgreiingskrav2
1543193utlysningsprosessen1
1543152utprøvingsstadiet2
1542805utslippsreduksjonar1
1543034utvekslingskablar3
1543033utvekslingskapasitet1
1542816utvekslingskapasiteten1
1542990vasskraftsystem1
1543220vassressurslovgivinga1
1542913vassøyle1
1543213vedlikehaldsmodellar1
1543059verdiklassifiseringa1
1543165verkeområdeparagrafen1
1543302vilkårsendringar1
1543224vilkårsføresegna1
1543291vilkårslæra1
1543225vilkårspostane1
1542880vindenergien1
1542861vindfart2
1542886vindinstallasjonar1
1542885vindkartlegging1
1543083vindkraftaktørane1
1543004vindkraftbransje1
1543091vindkraftetablering1
1542826vindkraftkonsept1
1542965vindkraft­industrien1
1542964vindmarknaden3
1543281vindmaster1
1542992vindmåledata1
1543124vindparkeigarar1
1542989vindparkoptimalisering1
1542876vindressurs1
1542958vindressurskartlegging1
1542819vindturbinkonsept1
1542871vindturbinteknologien1
1542879vindvarslingsteknikkar1
1542829vind­energi1
1542940væskestraumane1
1542927wavegen1
1542972­sintef1
1543188åtgang3