Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 72,2007-08: Ot.prp. nr. 72 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2008

Av i alt 8626 ordformer var 226 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537029annlegar1
1536997arbeidsuførleik9
1537097arbeidsuførleiken1
1537167arbeids­søkjande2
1537172arbeids­søkjarar1
1537176artikla5
1537096avtalefest1
1537030bemanningsbedrifter1
1537125bortvisingssaker3
1537070bortvisingsvedtaket2
1537126bortvisningssakar1
1537171datamodul1
1537153dokumentasjonskontroll1
1537088domstolspraksisen1
1537042dopingbrotsverk1
1537028etableringsomgrepet1
1537057familiedefinisjonen3
1537052familieinnvandringsløyve2
1537068familiemedlemma1
1536967familiemedlemmers2
1537036familierelasjon4
1536971familietilhøyrsla4
1537090familietilhøyrsle1
1537148familietilknytinga1
1537099familie­medlemmer1
1537095familigemedlemmer1
1537091femårskravet1
1537074flytteverksemd1
1537157folkeregisterordninga1
1537087foreldremyndigheit1
1537084foreldremyndigheita3
1537123fores­lo1
1537027forlengas1
1537117forutberekning1
1536962frihandelsforbund2
1537051grunngiast2
1537159gyldigheitsperioden2
1537024heiltidskravet2
1537018høringframlegget2
1537098høringsframleggets1
1537067høringsinstansanes12
1537149innreisedatoen4
1537039innreiseforbod21
1537044innreiseforbodet12
1537166innreisetidspunkt1
1536969innvandrerbefokningen1
1537022karanteneregel1
1537014lovpropoposisjon1
1537162lønnsavrekningar1
1537055lønnssteg1
1537132minimumsperioden1
1537120minimumsregel2
1537033minstepensjonsnivået1
1537047naudvisum1
1537116oppfyll1
1537108opphaldsbevis14
1537073opphaldsgrunnlaga2
1537034opphaldsgrunnlaget8
1536974opphaldskort66
1537135opphaldskorta1
1537158opphaldskortet14
1537082opphaldslandets1
1537071opphaldsperioden2
1536973opphaldsretten105
1537017oppholdsbevis3
1537015oppholdskort8
1536983oppholdsrestriksjoner2
1536990oppholdsrett13
1536976personmobilitet8
1536977personmobiliteten4
1537168politi­direktoratet1
1537105proformaproblematikken1
1537156registeringsordninga1
1536996registreringsbevis20
1537154registreringsbeviset1
1537072registreringsmyndigheitene1
1537164registreringsordningane2
1537145regist­reringsordning1
1537169regist­reringsordningar1
1537161reisdokument1
1537002rettsaktar3
1537062r­etten1
1537133saksbehandlingsregel1
1537130saksbehandlings­reglar1
1537086samværskravet1
1537021schengenland2
1537043sedskapsbrot1
1536980sekundærlovgiving2
1537079sjukeforsikringane1
1537081sjukeforsikringar1
1537151skatte­etaten1
1537065sosialhjelpsordningane2
1536999sosialsystema1
1537152statistikkbehov3
1537173statistikkbehova1
1537041straffedommar3
1537109strafferegistert1
1537147studieinstitusjon1
1536988særbestemmelsene1
1537010tekstversjonen2
1537165tenestemobiliteten1
1537032tenestemottaket1
1537146tenesteoppdraget3
1537016tidsubegrenset4
1537075tolkingsmøte1
1537000tredjelandsborgar13
1537031tredjelandsborgarane4
1537185tredjelandsborgaren1
1537085tredjelandsregelverket1
1537103tredjelands­borgarane1
1537094trygderordninger1
1537106uavsett1
1537177uførleiken4
1537004unionsborgar7
1537003unionsborgarskap2
1537011unionsborger1
1536966unionsborgeres2
1537080utdanningslovene1
1537141utdanningstøtte1
1537054utlendingsdatabasen5
1537155utlendingskontrollen1
1536963utlendingslovene1
1536970utlendingslovutvalet1
1537181utlendingsmyndigheita1
1536978utlendingsretten1
1537131utreisefristen2
1537175utreisekontroll1
1537026utvidingsavtalen1
1537045utvisingsgrunn2
1537040utvisingsgrunnar1
1537114utvisingsreglane3
1536975utvisingsvern3
1537113utvisingsvernet1
1537128utvisningsgrunnar1
1537127utvisningssakar1
1537013vertsmedlemsstat2
1537136visumfridom1
1537187­14
1537178­familiemedlemmer2
1537009­lovforslaget1
1537069­månader1
1537184­oppholdsdokumenter1
1537180­oppholdsrett1
1537102­regelverk1
1537143­tospora1
1537163­tredjelandsborgarar1
1537188­utlendingslova1
1537129­utvising1