Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 66,2006-07: St.prp. nr. 66 (2006-2007) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av finansieringsordninga til EU for sivil krisehandtering (2007-2013)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2007

Av i alt 643 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534666cecis1
1534668ekspertmiljø2
1534677felleskapsengasjement1
1534678fellesskapsengasjementet1
1534680gjevarskap1
1534676katastrofe­vernebuing1
1534673kontingentutbetalingane4
1534665krisekommunikasjonssystemet1
1534664krisekoordineringssenter2
1534662krisekoordineringssenteret1
1534663kystureining1
1534674nettobidraget2
1534667tredjestatsinnsatsen1