Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2006-07: St.prp. nr. 11 (2006-2007) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 64/2006 av 2. juni 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggjande kvalifisering og regelmessig opplæring av førarar av visse veggåande køyretøy for transport av gods eller passasjerar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 526 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533723bussklassane1
1533729emnelista2
1533733etterutdanningskrav1
1533725etterutdanningskravet2
1533731fellesskapskode1
1533720førarrett6
1533730kvalifikasjonsprov1
1533740kvalifikasjonsprova1
1533724lastebilklassane1
1533739nasjonalitetsmerka1
1533721spedisjonsdokument1
1533727timemodellen4
1533722yrkesrelevant1
1533728yrkessjåførkompetansen1