Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 50,2006-07: Ot.prp. nr. 50 (2006-2007) Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.04.2007

Av i alt 2601 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530324amatörmässig1
1530307amtskommune1
1530327anlitande1
1530316ansvarsfördeling1
1530354dansekunstnere1
1530358definisjonsparagraf1
1530365definisjonspunkta1
1530348detaljinstruera1
1530297einskildstatars1
1530326erbjudande1
1530302finansieringsreform1
1530293framandspråk­leg1
1530330främjande1
1530312förordningar2
1530314försöksverksamhet1
1530350føremåls­tenleg2
1530283grannefylke1
1530345grunnlovsformuleringane1
1530285grunnlovsføresegner4
1530322grunnundervisning1
1530369grunn­skule1
1530318götalands4
1530328hembygdsarbete1
1530344hovudmeldinga1
1530277høgskulebibliotek10
1530276innspelingsstøtte1
1530300kommunalreform1
1530305kommunalreforma5
1530325konstutövning1
1530331kulturarvet1
1530304kulturavtaler3
1530361kulturforbundet1
1530306kulturforsøk2
1530367kulturinnhold2
1530294kulturkonvensjon4
1530347kulturlovsutkastet1
1530319kulturpåse1
1530317kulturpåsen1
1530351kulturrøyster1
1530299kulturverksemda9
1530275kunstnarstøtte1
1530360kunstutrykk1
1530357kunstverksemda1
1530356landsforbundets1
1530362lands­laget1
1530309lovdispensasjonar1
1530272medie­politikk1
1530273mindretalsmerknader1
1530337museumslov2
1530303musikklova1
1530282musikktenester2
1530301nittiåtte1
1530364nyratifiserte1
1530339orkesterlov1
1530353oversetterforning1
1530323professionell1
1530349prosentfesting1
1530346rammeoverføringsprinsippet1
1530295ratifikasjonsinstrumenta3
1530352regionalreforma2
1530308resultat­orientering1
1530342språkdimensjonen5
1530359språkdokumentasjon1
1530298stad­eigne1
1530332statsandelar1
1530289tenesteavtala1
1530288tenesteforhandlingane1
1530287tenestehandelen2
1530366tilbydarperspektiv1
1530329tillvaratagande1
1530290traktatendringane1
1530286traktatfesting2
1530284utførselsforbod2
1530279utvik­lingspolitikk1
1530363vidareføringsaspektet1
1530341viljesfråsegn2
1530315ändrad1