Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2005-06: St.meld. nr. 3 (2005-2006) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.04.2006

Av i alt 3852 ordformer var 187 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527487alderskulla4
1527556alliansetilpassa1
1527501attføringsstønadene2
1527510basistilskottet2
1527466busetjingstakta4
1527568bygdeutviklingslån5
1527559driftsinnsparingsmålet1
1527533dromland1
1527540eingongspremieinnbetalingar1
1527435elektrisitetsavgifta1
1527495forskottsbeløpet3
1527496forskottsgjelda1
1527467forskottsutbetalinga2
1527531forsvarseigedomar2
1527541forvaltingspolitikk2
1527479fråversgrad1
1527478fråverslengde1
1527558hovudomstillingsmåla1
1527530innsparingspolitikk1
1527512investeringstilskottet3
1527462justisforvalting1
1527596konverteringsfond2
1527590konverteringsfondet9
1527595lånekassas2
1527511låneløyving2
1527523matforvaltinga1
1527520mindreutgiftene11
1527597nettoføre2
1527432oppjusteringane1
1527593opptrekksrente2
1527560organisasjonsendringstiltak1
1527474pionerdykkerane1
1527503programområdane3
1527425realavkasting4
1527455romaniavdelinga1
1527532skrapjernsprisen1
1527442stortingskvartalet1
1527563stålforbruk1
1527557støtteverksemda1
1527416sumtalet20
1527569tapsdekking2
1527441tenestebustadar1
1527591transportstøtteordningen1
1527488uføretendens2
1527444utanriksforvalting2
1527428utbytebetalingar1
1527579valutakursreguleringar5