Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 78,2005-06: Ot.prp. nr. 78 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.05.2006

Av i alt 3049 ordformer var 168 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523993advokatforenings1
1523965allmenningsforbund1
1524081allmenningsrettsleg1
1523970almenningsforbund4
1524069angrerettregel1
1524079avgjerdsinstansane1
1524055avgjerdsmåte1
1524046avtalebinding1
1523929bortfestarane25
1523927bortfestarar12
1523997bortfestarsida17
1523967brukstilhøva1
1523952bustadfestarane3
1523947bustadfestarar3
1523939bustadfeste12
1523956bustadfestehøve1
1524061bustadfestetomter1
1523957domstolshandsaming2
1524015dragsten1
1523987eigedomsomgrep1
1523944eigedomsordning1
1523923ein­skilde9
1524048ekspropriasjonstillatelse1
1523972endringslovas2
1523945endringsspørsmålet1
1524080festarens1
1523963festeavgiftsnivået1
1523934festeavtala7
1523940festeformålet1
1523950festehøve8
1523946festehøvet3
1523985festeinntektskravet1
1523924finnmarkseigedomens8
1524074fjellkasse1
1524089fjel­lova1
1524057forhandlingsplikt1
1523931forskriftsendringsspørsmål1
1523991forskriftsgjevarens1
1523988forskriftskompetanse5
1523925forskriftsvilkåra1
1524062fritidsfestarar1
1523964fritidsfestehøve1
1523995f­esteavgift1
1524077førsteinstanshandsaming1
1523953grensedragingsproblem1
1523943grunneierforeningen9
1523961høyringsbehandla1
1523968høyringsframleggets1
1524058høyringshandsaming1
1523973ikraftsetjingsdato2
1523941ikraftsetjingsdatoen5
1524037innløsningen1
1524070innløsningsadgang1
1524035innløsningsprosess1
1524064innløysingshøve1
1523955innløysingskrav3
1523982innløysingskravet2
1523969innløysingsprosess1
1523951innløysingssak1
1523971innløysingssakene4
1523926innløysingstida13
1524004innløysingsvilkår3
1524003innløysingsvilkåra17
1524020innløys­inga2
1524032innløys­ingskravet1
1524031innløys­ingssummen2
1524059inn­løysingsretten2
1523928interesserepresentantane2
1523935lovavdelingas1
1523974lovendringsspørsmålet1
1523990lovhandsaminga1
1523976lovtolkingsspørsmål1
1524049lov­føresegner2
1523979menneskjerettane1
1523986minste­storleik1
1524034månedersfristen1
1524038namsfuten12
1523977normalreglar1
1524073oppehalde2
1523937oppseiingsrett1
1524006ordlyda1
1524047oreignaren17
1523992overgangsspørsmåla1
1524005part­ane1
1524066politistasjonssjefar4
1524083prosessformar1
1524082prosessformer1
1524033prosessfremjande2
1524030prosessf­ormer1
1523960påropast2
1524028påstandsgrunnlag1
1524091regis­teret1
1523978reindriftsområder1
1524071rek­nar1
1524024ressursgevinst1
1524075ressursinnsparande1
1524085rettargangsforma1
1524045rettsanvendingsspørsmål1
1523975rettsbruksspørsmål1
1524043rettspleieoppgåver4
1524078sakskategoriane1
1524084sakskostnadsreglar1
1524000sein­are1
1524086skjønnets1
1524010skjønnsforretninga2
1523998skjønnshandsaming3
1524016skjønnsloven1
1524087skjønnsmedlemmer1
1524039skjønnsordninga1
1524014skjønnsprosess2
1524041skjønnsprosessloven2
1524040skjønnsprosess­loven1
1524001skjønnsreglane1
1524017skjønnsrettens1
1524009skjønnssaka6
1524002skjønnsstyremakta1
1524076skjønnsstyremaktas1
1524065skjønnsstyremaktene2
1524072skjønnsstyremakter1
1524008skjønsforretningens1
1523942sporret4
1523966statsallmenningsgrunn3
1524029strammara1
1523981særvilkåret1
1523996søksmålsformer1
1524088terminologiendring1
1524013tillatelsens1
1524011tilsvar­ande1
1524067tinglysingsstyremaktene2
1523948tiårsregel2
1523938tiårstidspunkta1
1523932tomtefesteforskrifta2
1523999tomtefestehøva1
1524063tomtefestekontrakten2
1523954tomteverdet2
1523989totalinntekten1
1523949toårsregel1
1524023tvangsfullførte1
1524021tvangsfyllbyrdinga1
1523994tvisteløysinga5
1523930tvisteløysingsspørsmåla1
1524068tvistepotensiale1
1524060tviste­løysing1
1523959uklårleik2
1524051voldgiftsavgjerd1
1524054voldgiftsavgjerder2
1524056voldgiftshandsaming2
1524050voldgiftsklausular1
1524053voldgiftsretter1
1524052voldgiftssaker1
1523933­høyringsnotatet3