Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 54,2005-06: Ot.prp. nr. 54 (2005-2006) Om lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 1771 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522903dybdeinterjvuer1
1522900etterkontrollerast1
1522916fornærmedeutvalget1
1522915fortolket1
1522901gjenopptakelsesbegjæringer1
1522917grunngjevingskrava1
1522907innsynsspørsmåla1
1522918kjæremålsinstansen1
1522914klageform1
1522902kommisjonsordningen1
1522904konsekvensomsyn3
1522913påkjæres2
1522905rettsmidlet2
1522906straffedommane1
1522920strafferegistreringsforskrifta3
1522909straffesaksapparatet2
1522908undersøkingsapparat2