Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 15,2005-06: Ot.prp. nr. 15 (2005-2006) Om lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 542 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522850gjeld­ande2
1522846hovudstraff4
1522847hovudstraffer3
1522851instansrekkjefølgje1
1522848kombinasjonsføresegn1
1522849oppregninga6
1522844straffbud1
1522845tilvisingsfeil1