Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 7,2004-05: St.prp. nr. 7 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 104/2004 av 9. juli 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvida tilsyn med kredittinstitusjonar, forsikringsføretak og investeringsføretak i eit finansielt konglomerat (konglomeratdirektivet) mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 666 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522749balansesum3
1522750balansesummen6
1522765eut11
1522764forsikringsforetak1
1522783gjennomføringsarbeidet1
1522754hovudføretaket1
1522775kapitaldekningsreglar3
1522746konglomeratdirektivet7
1522784konglomeratinterne1
1522752konglomeratnivå3
1522760konglomeratspiss1
1522777konserngrupper2
1522776konsolideringsplikt2
1522774konsolideringsplikta3
1522785rapporteringsomfang1
1522769regelverkskonkurranse1
1522751risikokonsentrasjon1
1522753risikokonsentrasjonar3
1522771risikotypane1
1522761sektordirektiv1
1522770sektorrisiko1
1522759sektortilsynet11
1522747soliditetsreglane1
1522782soliditetsreglar3
1522768tilsynsgruppe2
1522756tilsynskoordinator3
1522787tilsynssamarbeidet1
1522755underføretaka1
1522758verifikasjonar2