Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 56,2004-05: St.prp. nr. 56 (2004-2005) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 429 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522509dokumentasjonsordninga1
1522504eigenvurderingsmatrise1
1522491europass18
1522490felleskapssramme1
1522500leonardoprogrammet1
1522505matrisen3
1522510nettverksamarbeidet1
1522506sakshandsamingsverktøy1
1522502studentregistreringssystema1
1522497yrkesopplæringsprov2