Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 16,2004-05: St.prp. nr. 16 (2004-2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 1278 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521220administrasjonsstønad7
1521183atlanter­havet1
1521280avviklingsrekneskap1
1521263bank­investerings­fond1
1521222bank­næringa1
1521206bedriftspensjonsavtalen1
1521232brutto­førast1
1521276budsjett­prosessen1
1521193budsjett­året1
1521282debitorskifte2
1521255designvernet1
1521223eigar­departementet1
1521211eigeninnbetaling1
1521221eigen­kapitaldekking1
1521225eigen­kapitalen1
1521208ektemakepensjonar1
1521180endrings­forslag2
1521261fondskonto1
1521212forsikrings­avtala1
1521187forskings­institutta1
1521243forskings­miljø1
1521188forskings­råd1
1521269garantipremie3
1521270garantiprovisjonen2
1521284garanti­provisjon2
1521197grunn­lag1
1521213handelsdeparte­mentet1
1521189handels­departementet21
1521246innkrevjingsåret1
1521253inntektsfråfall1
1521234inntekts­ført1
1521205inn­betalingar1
1521251inn­føringa2
1521233inn­låna1
1521262inn­løysing1
1521182ispatruljeteneste3
1521271kom­pensasjon1
1521272kredittmargin2
1521218lands­dekkande1
1521228lang­siktige1
1521226lågrisiko­låneordninga1
1521227låne­provisjon1
1521235løyvings­endringane1
1521240maksi­mum1
1521247meir­verdi­avgift1
1521249mønsteravgifter4
1521181nedan­for1
1521184netto­tonnasjen1
1521256opphav­lege1
1521196over­føring4
1521283over­takinga1
1521210prosentordninga1
1521186refusjonsopplegget1
1521274renteinntektsløyvinga6
1521231rente­bindings­tid1
1521217risikolåneordningane1
1521252sakshandsamings­system1
1521260skips­kontraktar1
1521244statskasselånet1
1521229stats­kassa3
1521242stats­kasse­gjelda1
1521281stat­kraft3
1521238såkornordning1
1521219såkornordninga1
1521237såkorn­kapitalfond1
1521250søknadsavgifter1
1521224tapsavsetninga1
1521216tapsfondane1
1521215tapssituasjonen2
1521230tilbake­betalingstid1
1521204til­svarande5
1521245tungt­vatn3
1521207uførepensjonar6
1521285utbyte­løyvinga1
1521185ut­ført1
1521192valuta­kursen1
1521248varemerkeavgifter2