Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 42,2004-05: Ot.prp. nr. 42 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 3099 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515260adressefunksjon1
1515273adressefunksjonen1
1515188busetjingshistorisk1
1515259busetjingshistoriske1
1515266ddekkjer1
1515208definisjonsforslaga1
1515214delingsloven13
1515249domstolsloven2
1515216eiendomsregistrering10
1515272einfunksjon1
1515268einkonsonant1
1515267einvokal2
1515187enkeltføresegna1
1515186evalueringsgruppa6
1515247forenklingstiltaka1
1515230førstegongsbehandlinga4
1515213grunneiendom5
1515248høgsterettsdommars1
1515277informasjonstrykksaker1
1515261kartprodusentar1
1515262kartprodusenten1
1515246kartverkog1
1515205kartverkpeikar2
1515240klageadgang4
1515200kommunikasjonsnamn1
1515283korttidskonsulentane1
1515265kulturformasjonar1
1515206kulturminneaspektet2
1515195kulturminnelagen1
1515228kulturminneomsynet4
1515263leddettilsvarar1
1515275leddregulerer4
1515271leddtek1
1515212likskapstekn1
1515211matrikkeleining124
1515251miljøverndepartementetog2
1515203miljøverndepartementetstiller1
1515256ministerrådsresolusjon1
1515192minnerna1
1515255monopolinformasjon2
1515189målføregranskarane1
1515221målførevariantar2
1515222namnearbeid1
1515196namneinnsamling1
1515220namneobjekt10
1515227namneobjekta1
1515223namnesamlingar6
1515204namneutviklinga2
1515270namnsetjast1
1515219navneloven4
1515279omsetjingsnamn1
1515242parallellnamn6
1515257reindriftsamar1
1515190riksantikvarieämbätet1
1515210riksmålsforbundetforeslår1
1515253saksbehandlingsprogrammet2
1515281samansetjast3
1515199samarbeidsnemnda9
1515233samlevedtak3
1515209sirkeldefinisjon1
1515278skaídi1
1515201skogfinske6
1515226slektsgardane1
1515239språkrådmeiner1
1515254ssrsak2
1515282stadnamnarbeid1
1515244stadnamndel2
1515185stadnamnloven18
1515237stadnamnmeiner1
1515218stadnamnsakerhar1
1515238stadnamnsakerog1
1515229stadnamnsakeruttalar1
1515225stadnamntradisjon1
1515202stadnamnutvalet1
1515194stavningen1
1515264terrengformasjonar3
1515269tokonsonantar1
1515193traditionerna1
1515243tromsømot1
1515236tromsøog1
1515245utmerkingsdel2
1515258vedtakstal1
1515207videreføringar1
1515191värdet1
1515197ættetilknyting1