Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 67,2003-04: St.prp. nr. 67 (2003-2004) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 626/2004/EF av 31. mars 2004 om vidareføring av rammeprogrammet for kultur (Kultur 2000-programmet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.05.2004

Av i alt 429 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513620forvaltingskomitear1
1513619forvaltingskomité4
1513618kulturarvdagane1
1513617kulturhovudstadene1
1513616kulturoperatørar3