Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2003-04: St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapittel: 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4471, 5322 og 5621

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.09.2003

Av i alt 15335 ordformer var 388 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512903antarktisekspedisjonane2
1512904antarktistraktaten42
1512807avfallsforbrenningsanlegg1
1512701avfallsforebygging1
1512702avfallsstraumane4
1512729avgasskrav20
1512684avløpsforskrift1
1512736berekraftstrategien5
1512780besøkstrykket1
1512872betalerprinsippet1
1512768biobrensleprosjekt1
1512754bistandsforvaltning1
1512844bistandsoppdrag4
1512623bosetnad1
1512537brannsikringsinnsats1
1512863budsjettkapitel2
1512881bulkimport2
1512564busetnadsspørsmål3
1512602byggjesaksbehandlinga9
1512860bygningsfundamenta1
1512850byteareal1
1512764caff6
1512739caucasus7
1512892dataeigar1
1512891dataformidlinga1
1512809dataforvaltninga3
1512605datainnhald10
1512640dividal8
1512783ebyggsak1
1512766ecora3
1512897effektivitetsvinstane3
1512582einskildposten1
1512728eksosgassar6
1512854elvekalkingsprosjekt3
1512704energigjenvinninga1
1512741energiprising1
1512742energisubsidiar1
1512634enkeltområda2
1512541eplansak3
1512695etoksilata3
1512628fastlandareal2
1512555fattigdomsstrategiar8
1512566femundslia1
1512560finansieringsstrategiar1
1512578fiskeridepartementetsitt1
1512842fiskesjukdommar4
1512832fiskesperrer8
1512843fjellfauna6
1512804fjordsedimenta2
1512526forureiningsforskrift3
1512806forureiningsmyndighet1
1512740forureiningsregister1
1512699forureiningsstyresmakta1
1512612forureiningstilsynlegg1
1512665forvaltingskonsekvensar1
1512630fredingsområde2
1512580fredingsprosessar1
1512669friluftslivsvanane2
1512793førstegongsetablering1
1512852gammalskogsområda2
1512767gjennomføringsmekanisme2
1512631gjessåssjøen1
1512885grenlandsordninga1
1512674grønstrukturen5
1512650havførekomstar1
1512568havmiljøpolitikk3
1512523heilårsstasjon11
1512730hovudbidragsytar3
1512877hydrofluorkarbonar2
1512643hyllingsdalen8
1512779ilandstigingsplassar3
1512735indikatorsett3
1512683indikatortabell2
1512597industriforskrift1
1512817informasjonsopplegget5
1512799internadministrasjonen3
1512798internadministrativt3
1512900isbjørnprosjekt1
1512861istandsetjingsoppgåvene1
1512857istandsetjingstenester3
1512845jegerprøveordninga3
1512846jervnemnder2
1512803johannesburgkonferansen2
1512621johannesburgmåla1
1512855kalkingskostnadene1
1512769kamenka1
1512717karbontetraklorid3
1512888kartdatatenester1
1512604kartmeldinga2
1512606kartpolitikk2
1512539kaupangprosjektet3
1512858kaupangundersøkingane2
1512625kievkonferansen1
1512757kjemikaliepolitikken10
1512567kjemikalieregelverket8
1512694kjemikaliespørsmål4
1512786kjøpesenterstoppen4
1512713klimaforskingsprogram2
1512883klimapolitikkgår1
1512534klimaregime14
1512894kontorstader4
1512792koordinatbestemming8
1512797koordinatbestemt10
1512773kortnebbgås7
1512681kravstilling4
1512680kulturminneressursane2
1512522kunnskapsprodusent2
1512748kvikksølvmekanisme1
1512755kvotedirektivet4
1512887kystverkt1
1512579kystverneplanar1
1512837laksevernorganisasjonen5
1512677landsverneplanane4
1512687lasterestar4
1512547leveforholdene1
1512562levetilhøva1
1512889luftfartshinderdatabasen2
1512639lyngsalpene1
1512670løyinga3
1512848makeskifteløysingar7
1512890marknadsdivisjonen2
1512856mellomalderminne4
1512608mellomleiarnivået1
1512613mellomleiarstillingar1
1512753midtvegsgjennomgang2
1512820miljøbodskapen1
1512810miljødagar2
1512696miljøgiftstrategien3
1512589miljøkontaktordninga1
1512570miljøkvalitetsmål6
1512595miljøløyvingane2
1512546miljømålet7
1512583miljønytte5
1512819miljønytten1
1512533miljøtilstandsom1
1512710miljøvernforvaltinga2
1512587miljøvernlovgivinga1
1512762modellskapar1
1512648naturbruksprosjekt2
1512653naturressursforvaltning2
1512831nedkjempingsarbeidet1
1512862nomineringar1
1512714norklima2
1512528oljeinvesteringane22
1512770oljeprodukta2
1512896oppgåveporteføljen8
1512698oppryddingsmidlar2
1512873oppsamlingsordninga2
1512853oppsjonsavtalar1
1512828oppsynsordning2
1512829oppsynsutval3
1512529oppsynsverksemd3
1512841organismegrupper5
1512524overvakingsaktivitetar12
1512649overvakingsaktiviteten2
1512886overvakingsordninga2
1512600ozonforskrifta3
1512715ozonreduserenda4
1512870parallelljustering2
1512731partikkelforureining8
1512878perfluorkarbonar2
1512596personellvise1
1512796plandata6
1512787planhandtering1
1512788planleggingsføresegner1
1512689planleggingsprosess1
1512733planretningslinjene2
1512603plansaksbehandling2
1512901polarinstiutt1
1512544policyorgan2
1512744politikkorgan1
1512527produktforskrift4
1512601produktforskrifta7
1512801produktpolitikk4
1512607produktregistertet1
1512703produsentansvarsordningar4
1512556prspar1
1512777punktkjeldene1
1512690påverkingar2
1512656raudlistearbeidet3
1512657raudrevbestanden4
1512520raudrevkontroll9
1512542regelverksformidling2
1512624reinseprosjektet8
1512679reiselivsinntekter2
1512859rekneskapstalet15
1512795ressursdata5
1512774ringgås3
1512902roshydromet1
1512839rotenonløysing1
1512781russisknorsk1
1512664rådgivingsgruppe2
1512538røroskyrkja2
1512617rørosog1
1512825salarismeir1
1512548sanitærløsninger1
1512551sanitærløysingar1
1512557sanitærmåla1
1512553sanitærmålet1
1512545sanitærområdet2
1512552sanitærtiltak2
1512661saugbruksskogane4
1512641seilandet1
1512782sektoromsyna3
1512734sektorsamarbeidet4
1512685sekundærreinsekravet2
1512794sjøkarttenester2
1512532skarpstilling5
1512821skarpstillingspotensiale1
1512635slevdalsvatn2
1512563slumbefolkninga1
1512834smitteavgrensande3
1512838smitteregion1
1512836smitteregionane2
1512835smitteregionar3
1512840smittevegane1
1512536småsetranområdet3
1512871spesialavfallsforskrifta1
1512675stadforminga2
1512847statlegkommunale1
1512709statsbudsjettetmed1
1512521statskogareal5
1512543statssekretærutval5
1512615stillingsgruppene1
1512824strandperlene2
1512671strandsoneprosjekt1
1512785strandsonetala1
1512586støykrava2
1512775sulfatkonsentrasjonane2
1512868søkjeverktøy6
1512716teraklormetan2
1512626tettestader1
1512726tettstadsluft3
1512707tilleggsavgifta4
1512593tilleggssatsinga1
1512614tilpassingsavtala1
1512700tilstandsdata3
1512732tiltaksutgreiingar6
1512895tinglysingsmedarbeidarane1
1512619tonnbaserte3
1512652trondheimskonferansane4
1512668turformål2
1512666tømmerprodukt6
1512875ulønnsamt7
1512535uthusprosjektet3
1512849utmarksverdiane1
1512827utnyttelege2
1512833utryddingsmetodar1
1512708utsleppsavgifta3
1512808utslippstillating1
1512761utviklingsaspektet4
1512549vannressursene2
1512550vannressursplaner1
1512692vassbruksanalyse1
1512691vassførekomster2
1512561vassinfrastruktur1
1512651vasstypar1
1512778vegetasjonsdekket1
1512864verdsarvestiftelsen1
1512867verdsarvskonvensjonen2
1512525verdsarvsområda9
1512865verdsarvstiftelsen14
1512676verdsarvstiftinga4
1512771verkemiddelomtalen2
1512800verksemdsplanlegging6
1512571verneformåla2
1512660verneprosentar1
1512815verstnorsk1
1512655villaksressursen2
1512826viltoppsyn1
1512750vitskapskapasitet2
1512749vitskapskapasiteten2
1512874vrakpremie1
1512591wehab1
1512618yttersø2
1512569økosystembaserte6
1512765økosystemtilnærming5
1512663østfjell9