Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 37,2003-04: St.meld. nr. 37 (2003-2004) Kredittmeldinga 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2004

Av i alt 7209 ordformer var 440 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1511344administrasjonsreserven2
1511477aktivitetsutviklingen1
1511270aktuarforening1
1511269aktuarkonsulenters1
1511367allmennopplysning1
1511374analyseverksemd2
1511320andelseierregister2
1511222andrehands­marknaden1
1511276arveavgiftsmyndigheitene1
1511297attendebetalingspliktige1
1511612avgjerdsstadiet10
1511571avkastingsrata2
1511570avkastingsrate2
1511182bakgrunns­informasjonen1
1511340bankdirektiv2
1511342bankdirektivet5
1511343bankinnskotsprodukt1
1511564beløpsramma3
1511298berekningsforskrifta1
1511307berekningsrente1
1511608betalingsbalansebehovet1
1511224bolig­lånsundersøkelsen1
1511330bruttometoden1
1511485budsjet­ter1
1511382bufferportefølje1
1511227bustadprisfall3
1511462bustadpris­ane1
1511273dekningar1
1511321deleigarregister1
1511326delårsrapportar5
1511454dissertations6
1511453doctoral6
1511445dqaf2
1511402driftspartnarar2
1511403driftstenestene3
1511365eiendomsmeglingsvirksomhet1
1511354eigaravgrensinga1
1511289eigarprøving3
1511230eigedomsføretaka3
1511350eksplosionsskade1
1511287emisjonskurs1
1511408endringsmelding3
1511363enkelteigar1
1511597enkeltprogrammet3
1511404ergointegration8
1511360esolutions1
1511257etterlatens1
1511258etterlatnes1
1511431fargekopimaskinar5
1511530fastlegger1
1511331felleskontrollert1
1511366finansmarknadsfondet7
1511446finansobjekt2
1511231finans­institusjonar2
1511209finans­marknaden2
1511409finans­næringa1
1511310flyttegebyr3
1511309flyttereglane1
1511192fondsforsikringsselskapa13
1511534forbruksvarar2
1511245foretakspensjon«1
1511493forhandlings­drevet1
1511558forholdstallene1
1511398formuesprisar28
1511503formuespriser1
1511348forretningskjennemerke1
1511254forsikredes1
1511266forsikringsmegleres2
1511538forskriftas6
1511262forskriftsutkastet4
1511323forvaltars1
1511319forvalterregistrering2
1511325forvaltningsgodtgjering3
1511313forvaltningsselskapenes2
1511472for­hold1
1511324for­holdet1
1511275for­valtar1
1511259fripoisar1
1511260fripolisane4
1511256fripoliseinnehavar7
1511247fripoliser6
1511181fripoliseregister46
1511248fripoliseregisteret12
1511272fripoliserettane1
1511264fripoliserettar2
1511217ftses3
1511351fullteikningsgaranti1
1511468funda­mentale1
1511528førelegging1
1511544førelegginga2
1511542føreleggingsplikta8
1511229gjeldsdel1
1511200gjeldsinstrument27
1511610gjeldslettetiltak8
1511578gjeldsoppbygginga4
1511614gjeldsprogrammet9
1511463gjennom­slag1
1511188grunnlagsrenta5
1511391gullbehaldning2
1511581gåvepolitikken8
1511364halvårsoppgåve1
1511603handelsliberaliseringar7
1511605handelstiltak8
1511219handelsvege2
1511473hen­syn1
1511347holdingselskapa1
1511550hovudvalutaene9
1511216hovud­indeksen1
1511523hovudårsaken2
1511239hushaldssektoren12
1511263høringsmerknadene1
1511619ieo114
1511288ihendehavar­obligasjonar1
1511295ikraftsettelse1
1511467imidler­tid1
1511479imid­lertid1
1511514importvegne1
1511518inflasjonsforventningane21
1511487inflasjonsstyring21
1511498inflasjonsstyringen3
1511505inflasjons­målet1
1511489inflasjons­styring2
1511486infla­sjonen2
1511517infla­sjonsutsiktene1
1511268informasjonsutsending1
1511187innlandske2
1511290innlendinger2
1511232innskotsfinansiering2
1511604institusjonsoppbygging9
1511543instruksjonsrellen1
1511451internettinformasjonen6
1511184investeringsalternativ4
1511203investeringstenesteverksemda8
1511394investeringsverksemda12
1511278kapitalbevis1
1511243kapitalplasseringane2
1511524kjerneinflasjon1
1511526konjunktursykla1
1511346konsernspissen3
1511607konsesjonelle6
1511277kontrollformål12
1511476kostnads­sjokk1
1511183kredittallokering2
1511242kredittmelding8
1511593kredittmeldingar6
1511281kredittreguleringslova4
1511285kredittreguleringsloven2
1511584kriseførebygging1
1511591kriseordning2
1511465kronekur­sen1
1511459kronprins­regentens2
1511480kursbevegelser2
1511537kursforventninger1
1511471kurspress1
1511556kursrisiko2
1511191kursstigninga1
1511318kurssvingingar1
1511335kvitvaskingsforskrifta5
1511617kvoteendring2
1511618kvoterevisjonen11
1511620landerfaringar2
1511582landrapportane25
1511580landspesifikt1
1511615landsspesifikke2
1511353legemiddelansvarsforeninga2
1511352legemiddelforsikring2
1511401likviditetsstøtte2
1511234likviditetsutviklinga1
1511306livsforsikringskontraktar2
1511303livsforsikrings­kontraktar1
1511339låneengasjementet1
1511598lånegjennomgang1
1511596lånegjennomgangen4
1511606låneinstrumenta8
1511609lånetilgang6
1511226låneverdi1
1511386låntakarsektorar1
1511512lønnsfastsetjinga2
1511533lønnskostnadsveksten2
1511204making«2
1511241marknadsrente3
1511221marknads­verdi1
1511301medreknast5
1511267medrekning9
1511613mellomstadiet12
1511482midler­tidige2
1511345multihedge3
1511423myntsirkulasjonen2
1511443nasjonalrekneskap5
1511201nettohandel7
1511349næringsbanken3
1511441objektsinndelinga1
1511292oppgaveplikt3
1511311oppgjersfrist1
1511369oppnemningsprosedyrane1
1511317ordremottak1
1511355originator1
1511502overskyte1
1511223panteverdiane3
1511315pengemarknadsinstrument2
1511381pengemarknadsportefølje1
1511384pengemarknadsporteføljen18
1511458penge­politikken11
1511308pensjonsforsikringskontraktar2
1511255pensjonsinnretning4
1511261pensjonsinnretningane2
1511274pensjonsinnretningar6
1511253pensjonsinnretningenes1
1511265pensjonskassers4
1511279pensjonsregister1
1511246pensjonsretten14
1511519perspektivavsnittet4
1511481per­manente1
1511387porteføljeendringa1
1511388porteføljens4
1511380porteføljestrukturen1
1511304premieforfall1
1511194premievekst3
1511396primærhandlar2
1511442primærstatistikk2
1511535prisimpulsar3
1511475prisstigningsfor­ventningene1
1511539prisstigningsmålet1
1511513pris­veksten1
1511525produksjonsgapet34
1511495produk­sjon2
1511444produsentprisindeksar2
1511595programgjennomgangen2
1511594programland5
1511515prosenteiningar136
1511293provisjonssatser2
1511490pro­duksjon1
1511576rato6
1511492realøko­nomien1
1511379referanseavkastninga2
1511566referanseporteføljar4
1511252registerføreren1
1511333rekneskapsdokument2
1511562rekneskapsførarlova8
1511436renteavgjerder1
1511474renteen­dringer1
1511190rentegaranti10
1511527rentemøtar1
1511507rentenedsetjingar9
1511522rentenedsettingane2
1511240rentereduksjonar3
1511220rentesetjing20
1511461rentesetjinga59
1511529rentevedtak6
1511508rentevedtaket5
1511483rente­settingen1
1511395repotilgang3
1511368representantskapets8
1511452reprints4
1511548resultatdisponeringa8
1511491ret­ning1
1511328revisorregisteret2
1511337risikostatistikk1
1511211samarbeids­avtalar1
1511586samordningsklausular4
1511494samti­dig1
1511501sam­tidig2
1511585sdrm21
1511440sektorrekneskapar10
1511332selskapsrekneskapen12
1511415sentralbankdepota5
1511400sentralbanksjefane6
1511373sentralbanksystem3
1511425setelrekkje2
1511417seteltrykkjeri6
1511418setelvalørane2
1511504situa­sjoner1
1511361sjøtrygdegruppen2
1511299skadeforsikringsselskaper2
1511329skatterevisjon1
1511531skjønnsutøvelsen1
1511356smartcash1
1511397soliditetsomsyn2
1511244soliditetssituasjonen4
1511338solvensmarginforskrifta1
1511302solvensmarginregelverket1
1511296spesialføretak4
1511470spillsituasjoner1
1511206spothandel7
1511362spreiingssal1
1511520stabiliseringspolitikken13
1511251statistikkformål8
1511447statistikksystema3
1511516styrings­renta1
1511370støtteoppgåver7
1511599subaccount8
1511469sving­ninger1
1511496syssel­setjing1
1511456teoribidrag1
1511499tidsetterslep13
1511541tilbakevendingsmekanismane2
1511540tilbakevendingsmekanismar4
1511488til­nærming1
1511438tollstyresmaktene18
1511406transaksjonshandsaming1
1511484treffsik­kerheten1
1511336tryggingsavsetnad1
1511286underkursreguleringa2
1511437utanlandsbetalingane2
1511439utanlandsbetalingar5
1511434utanlandsbetalingsstatistikken4
1511215utanlandsfilialen2
1511233utanlandsfinansieringa6
1511236utkontrahering5
1511371utkontraktering5
1511392utstillingsformål3
1511602utviklingsassistanse4
1511590utviklingsbaner1
1511611utviklingsfremmande3
1511282valutabankar1
1511205valutaderivat6
1511449valutaforholdene7
1511390valutainngangen1
1511464valutaintervensjonar2
1511466valutaintervensjoner1
1511377valutakorg16
1511375valutakursgevinstar1
1511457valutakursrørsler1
1511579valutakursspørsmål1
1511460valutakursutviklinga56
1511235valutaoppgjeret4
1511410valutaoppgjersrisikoen1
1511291valutaregister2
1511280valutareguleringslova6
1511284valutareguleringsloven2
1511411valutaslaga2
1511283valutaverksemd15
1511510valuta­kurs1
1511506valuta­markedene1
1511414valørinndeling1
1511592veikskapsteikn5
1511532vekstutsiktene9
1511249velferdsmeldingen5
1511314verdipapirfonds6
1511316verdipapirfondsdelar2
1511435verdipapirstatistikken2
1511327verdipapir­foretak1
1511197verdipapir­føretaka4
1511322verdi­papirfondlova1
1511218verdsindeks7
1511500virkning­ene1
1511497vitatært1
1511478vurde­ring1
1511407­felles3
1511560årsoppgjør1
1511589åtferdkode2
1511587åtferdskode7
1511588åtferdskoden4
1511511økono­mi1