Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 88,2003-04: Ot.prp. nr. 88 (2003-2004) Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2004

Av i alt 1264 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510333avgiftsbasert1
1510330avgiftsfastsetjing2
1510351avgiftskanalar1
1510353berekningsmodellen3
1510361betalingsprofilen2
1510355einingssregisteret1
1510332etableringskostnadene5
1510326fellestilsyn1
1510348formålsrealisering1
1510349forvaltningsfunksjonane2
1510346fullfinansieringsmodell1
1510350fylkesmannshandsaminga1
1510339førstegongsregistreringar6
1510336førstegongsregistreringsgebyr2
1510357førstegongsregistreringsgebyret1
1510335gebyrlegging7
1510343grunnkapitalfordelinga1
1510354hovuedsak1
1510345inntektsdekning1
1510356landsforbundtilrår1
1510337likviditetsbelastning1
1510331lovgjevingspraksis2
1510362modellstrukturen2
1510347motføresegnene1
1510328nemndløysing4
1510324nynorsknamnet1
1510334nyregistreringsgebyr4
1510344nyregistreringssamanheng1
1510320pretendentar1
1510360registerforretningar1
1510358registreringsendringar2
1510340registreringsforretningane2
1510338registreringsforretningar7
1510359rettferdsvurderingar2
1510325samlokaliseringsløysning1
1510316stiftelsesloven11
1510323stiftelsesregisteret3
1510341stiftinganes1
1510329stiftingsklagenemnd1
1510322stiftingsregister5
1510317stiftingsregisteret12
1510321stiftingstilsyn4
1510327stiftingstilsynets5
1510318særmerknadene10