Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-14,2002-03: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 14 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 1561 ordformer var 49 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508502betalingsskyldnader4
1508523bodvolumet1
1508505derivatavtalar22
1508509finansinstrument1
1508535grunnkjøpsobligasjonane1
1508529kontantbehovet8
1508534kontogruppe31
1508500likviditetstilførselen7
1508533marknadsomsettelege1
1508548meirutbetaling1
1508518minstevoluma2
1508515månadsvise7
1508503opplåningstakta5
1508508opptakstidspunktet3
1508504overskotslikviditeten1
1508528pengemarknadslikviditeten3
1508520referanselåna1
1508512rentbindinga1
1508511restløpetida5
1508549romartalsvedtaket1
1508522salsrente4
1508517saxess1
1508501sentralbankpapir1
1508531skatteterminar1
1508544statslånemidlar3
1508547terminutbetaling1
1508541tilleggsproposisjonane3
1508521tiårssegmentet3
1508537utanlandsporteføljen1
1508513valutavtalar1
1508532vekselauksjonane4
1508530veksellån5
1508510volatiliteten4