Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 13,2002-03: St.meld. nr. 13 (2002-2003) Om verksemda til Statens Husbank 2000-01

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.12.2002

Av i alt 2730 ordformer var 145 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503143arkitektkompetanse1
1503050arkitektkonkurransar6
1503118avdelingsnivået1
1503163behovskartlegging2
1503146bondelia1
1503077bruktbustad1
1503113bruttotapa1
1503169budstadbyggjelag1
1503103bustadbasert2
1503062bustaddekninga2
1503051bustadkjøpar3
1503178bustadkontor1
1503040bustadløysningar1
1503045bustadslånsrentene1
1503159bustadstatistikk1
1503101bustadstrategiar2
1503171bustadstrukturen2
1503080bustadtilskotsmidlane1
1503049bustadtiltak2
1503141bustadtype7
1503175bustadverkemidla3
1503088bustønadsmottakarane2
1503089buutgiftsandelen1
1503091byggeskikkutval1
1503100byggjepolitikken1
1503052bygningspolitikk5
1503046dagslånsrenta1
1503123driftsmål3
1503126driftsmåla2
1503107fastrentekontraktar1
1503054fastrentetilbodet4
1503153ferdighusprodusentar1
1503072førstegangsetablerande2
1503167førstegangsetablerarar1
1503168gjennomføringsagentar1
1503176heimesituasjonen3
1503172hospitsbebuarane1
1503119hovudleiinga1
1503160husbankstatistikk1
1503157kartleggingsmetodar1
1503180kartleggingsresultat2
1503179kartleggingsresultata1
1503173kjøpehjelp2
1503174kjøpehjelpa1
1503128klagerestansane1
1503133kommunedatabase2
1503140konkurranseprogramma1
1503138kvalitetsbustader2
1503090likeleins1
1503148livsløpssyklus1
1503150låneandel1
1503125låneforvaltinga2
1503155metodeperm1
1503156metodepermen2
1503177miljøtenester1
1503111mislegholdt1
1503079målintervallet1
1503114nettotapa2
1503142nyttefaktor1
1503044oljeprisoppgangen1
1503059oppføringslånet6
1503164planbehov1
1503139prisdempande1
1503137prisramme1
1503144prosjektforslaga2
1503135prosjektkonkurransane6
1503039prosjektkonkurransar10
1503166prosjektleiarsamlingane1
1503161prosjektleiarsamlingar1
1503162prosjektmålet1
1503099radonførebyggjande2
1503043rehabiliteringsinvesteringane1
1503047rehabiliteringsmarknaden1
1503048rehabiliteringsmoden1
1503122rekneskapsstøtte1
1503056renteseriane1
1503057rentestatistikken1
1503055rentetypane1
1503183resteranda2
1503165rettleingsmaterialet1
1503147romplanen1
1503120rutinebundne1
1503124servicefråsegna1
1503129storkundeundersøking1
1503108særsvilkår1
1503116tapsavsetjing1
1503170undersøkingstidpunktet1
1503152utareal1
1503083utbetringslånet2
1503070utgreiingsgrunnlaget1
1503109utleigelån1
1503106utlånsmassen2
1503092utomhuskvalitet1
1503097utomhuskvalitetane1
1503184verkemiddeltilpassing1
1503134webgrensesnitt1
1503127åsskiftet1