Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 51,2002-03: Ot.prp. nr. 51 (2002-2003) Om lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.04.2003

Av i alt 2030 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502140aer6
1502130akershuspeikar1
1502110allmennfarlig2
1502099brottsverk1
1502132buskeruduttrykker1
1502085familieforvaltningen2
1502100familievaldsprosjektet1
1502127fengselsstrafferamma2
1502120fredsforstyrringar1
1502095fullbyrdingstidspunktet1
1502104fødselsattestane1
1502076førsteinstansbehandlinga2
1502075førsteinstansen54
1502082handlemåta1
1502084hovedorganisasjonstør1
1502129innkrevjingssentralser1
1502113konkurrens2
1502142leddrettar1
1502108lengstestraff1
1502114lengstestraffa2
1502145lovbrottet1
1502109lågaldrar1
1502122maksimalstraffa1
1502138meirbelasting1
1502137nykriminalisering1
1502093omformuleringar1
1502101pmv7
1502121realkonkurrens1
1502106rettsstridsreservasjonen1
1502107seksuallovbrott4
1502094skuldkrav12
1502146skyldiges1
1502115smitteoverføringen1
1502117smittevernomsyn2
1502111smittsamme4
1502092straffeheimelen5
1502119straffelovreforma1
1502078strafferegel4
1502098straffereglar6
1502116straffeverd1
1502143straffritaksregelen2
1502118straffskjerpinga1
1502087straffskjerpingsalternativet1
1502090straffskjerpingsmoment1
1502097straffskjerpingsomstende1
1502096straffskjerpingsvurderinga1
1502123straffverdige1
1502102teierett1
1502136tilleggserstatning8
1502141til§1
1502091trusselbestemmelsen1
1502124underinstansen72
1502088unntaksfri2
1502083utdanningsgruppens4
1502089utlendingsdirektoratetmeiner1
1502135valdsoffereininga2
1502133valdsoffererstatningskontoret1
1502077valdsoffererstatningslova22
1502081valdsoffererstatningssaker3
1502134valdsofferkontoret2
1502080valdsoffersakene1
1502074valdsoffersøknader3
1502139valdsofferuttaler2
1502079verdiet1
1502128voldsoffererstatningsloven1