Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 60,2001-02: St.prp. nr. 60 (2001-2002) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2002

Av i alt 2593 ordformer var 127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500023billettbruk1
1500020billettypar1
1499986budsjettildeling1
1499993budsjettsystemet6
1499997distriktsbaserte1
1499959etableringstidspunktet5
1499978ferjeavløysingsprosjektet9
1499979ferjeinnsparingane2
1499976ferjerokeringar2
1499977ferjetilskotet17
1499916flykontrollsystem2
1499923flynavigasjonsutstyr1
1499910flypassasjeravgifta5
1499927flyplasstenester1
1499937flyskolar1
1499960forvaltningsdelen2
1499966forvaltningsverksemda21
1499996framkomstproblem1
1499945garantiordningane15
1499951gloppedalen3
1499953gloppedalsvatnet1
1499956grenseverdiforskrifta3
1499957grusvegprogrammet1
1499921hbs2
1499958internveg1
1500006ivarsflaten1
1499975kapitalinnsparingar2
1499968konkurranseeksponering3
1499989konsekvensutgreiingsplikta1
1499964kontraktsmassen3
1499961kontraktsvolumet1
1499992kulturminnestyresmakter1
1499980kvalitetssikrarar1
1499984kvalitetssikraren7
1499967leverandørmarknad2
1499907listerpakka1
1499933luftfartsutdanninga2
1499971lønsemdsvurderingar4
1499955løyvingsreglementet6
1499987marginallister2
1499965maskininvesteringar1
1499973nyttekostnadsanalyse2
1499970personalområdet1
1499913personalutgifter4
1499988porteføljestyring5
1499981prosjektbudsjettet1
1499909rabattsats4
1499982rammeomgrep1
1499999rassikringseffekt2
1500005rassikringsgevinst9
1500004rassikringsgevinstar1
1499998rassikringsinnsatsen3
1499946rassikringtiltak1
1499974riksvegferjeflåten4
1499904riksvegferjesambandet9
1500011risikoforskrifta1
1500019rutebilstatistikk1
1499929samferdselsverksemdene3
1499925satellittinnflyging1
1499969sektorfaglege3
1499928selskapsvedtektene3
1499915sikringsbygg1
1500022studiekort1
1499983styringsramma108
1499900styringsramme74
1500014svingenskogen6
1499917taksebane1
1500009terrengtiltak1
1500013trafikkbelastinga1
1499936trafikkflygarar6
1499899trafikkflygarskole3
1499930trafikkflygarskoles1
1499934trafikkflygarutdanninga2
1499926treningsverksemda1
1499919tryggingssonene1
1500025tunnelentreprisane1
1499906tønsbergpakka3
1499920utanlandsbagasje1
1499990utbyggingsstandard2
1499985utbyggjingssaka1
1499963vedlikehaldsmarknaden1
1499952vinjavatn2