Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 6,2001-02: St.meld. nr. 6 (2001-2002) Kredittmeldinga 2000 Om Noregs Bank, Kredittilsynet og Det internasjonale pengefondet mfl. si verksemd i 2000

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.12.2001

Av i alt 8027 ordformer var 532 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1497345abg3
1497406ahluwahli1
1497340akseptperioden1
1497361aksjeavkastninga5
1497342aksjeeiga2
1497348aksjemarknad4
1497052aksjemarknader7
1497343aksjesala4
1497144allmennaksjeselskapet8
1497528arbeidsbalanse11
1497538artikkelendring2
1497539artikkelendringa3
1497335avgiftsforhold2
1497129avkastningsgarantien4
1497306avløysande1
1497237avrekningssystem1
1497047avsetnadene2
1497216bankdrevne1
1497072banklovkommisjonens9
1497252bankstatistikk1
1497458beredskapslåneordning2
1497243beredskapssaker9
1497244beredskapssystem19
1497287betalingsagent7
1497495betalingsbalansekriser2
1497444betalingsbalanseproblem42
1497474betalingsbalanseproblema5
1497558betalingsbalanserestriksjonar1
1497567betalingsrestansar1
1497089betalingssystemlova8
1497242bfi13
1497467bistandskjelder8
1497336bodprisen1
1497331bodprosessen4
1497178bokføringsreglane6
1497184bokføringsreglar2
1497183bokføringsregler1
1497552brubyggingslån2
1497568brubyggingslånet1
1497197bruttoproveny2
1497054bufferkapitalen74
1497147børsers1
1497149børsforskrift3
1497161børskonsesjon1
1497141børsloven6
1497150børsverksemd8
1497048captiveselskap2
1497463compensatory1
1497512completion8
1497395constituency1
1497457contingent4
1497240continuos1
1497225dagsinnskot4
1497223dagsinnskota2
1497224dagslåna2
1497235dagsrenta2
1497254datakjelde1
1497423datarapportering1
1497261dataspreiing1
1497550debitorlandet4
1497271delporteføljar3
1497272delporteføljen1
1497170delårsrekneskapane1
1497217depotene1
1497480depresiere1
1497488depresieringa3
1497424dissemination2
1497218distriksavdelingane1
1497481driftsbalanseoverskot1
1497109dødsarv2
1497466eaf1
1497075eigaravgrensingsreglane7
1497044eigenkapitalavkasting7
1497043eigenkapitalavkastinga4
1497058eigenkapitalinstrumenta2
1497081eigenkapitalinstrumentet1
1497083eigenkapitalkostnader1
1497168eigenkapitalmetoden4
1497118eingongsbetalt4
1497312eingongsinntekt2
1497526eingongstildeling4
1497289emisjonsopplegg1
1497059emitert2
1497104endringsforskrift6
1497038erstatningskostnadene11
1497402esaf4
1497519ettergivingar1
1497473etterspørselsregulering2
1497191euroben1
1497404evalueringskontor8
1497203exchanges1
1497236fastrenteinnskot2
1497556fellessesjonar1
1497464financing8
1497082finansaksjar7
1497396finansdepartementa12
1497277finansieringsføretaka4
1497447finansieringsverksemda2
1497068finansieringsverksemdlova18
1497491finansieringsvilkår1
1497324finansindeks2
1497420finanskrisene9
1497037finanslovgivninga1
1497086finanslovgjevninga1
1497492finansmarkadene1
1497202finansmarknadsfond4
1497255finansobjekta2
1497370finanssektorar2
1497555finanssektorområdet1
1497073finansstiftelse1
1497076finansstiftelsen1
1497066finl16
1497226foliorenten1
1497205fondsbørs3
1497136fondsforsikringsselskap3
1497195fondsforsikringsselskapet1
1497279fondsforvaltningsføretak1
1497334foreleggelse1
1497220foreleggingsbrevet1
1497290forfallstidspunkta2
1497069forretningsbanklova22
1497193forretningsbankloven2
1497177forseinkingsgebyr12
1497188forsikringsklassar1
1497125forsikringsklasser9
1497280forsikringsområdet2
1497105forsikringsselskapers9
1497112forsikringstjenesteytelser5
1497355forvaltningskostnadene16
1497210forvaltningsorganisasjon8
1497522framskrittsrapport1
1497156fremsettelse1
1497120fripolisar33
1497429fsap80
1497460førehandskvalifisering1
1497121føretakspensjonsordning4
1497505gjeldsbelasta9
1497378gjeldsbetalingane9
1497510gjeldsettergiving1
1497504gjeldsinitiativet27
1497506gjeldsletten8
1497489gjeldsnedbetalinga1
1497508gjeldsområdet1
1497187gjenforsikring9
1497520gjenoppbyggingsbehov1
1497239godskrivinga2
1497384governors13
1497079grunnfondsbeviset2
1497074grunnfondsbeviskapitalen6
1497514gullsal2
1497383guvernørrådet54
1497497gåvevilkår19
1497145habilitetskrav1
1497560halvårsoversikter1
1497159handelsreglane1
1497443handelsrelaterte5
1497247handteringstenestene1
1497246handteringstenester2
1497278holdingføretak2
1497382hovedpunkta4
1497119høyringsmerknadene3
1497381imfc122
1497465importkostnadene2
1497080indeksorienterte1
1497276inflasjonsrapport62
1497293inflasjonsrapportar2
1497064innskotspensjonslova45
1497127innskotspensjonsordningar1
1497106innskuddspensjonsloven20
1497346institusjonssyndikatet2
1497524interimdokument2
1497385interimkomiteen2
1497164investeringsområdet5
1497268investeringsuniverset6
1497194jernbanepersonalets4
1497500kapitalbalansekriser13
1497565kapitalbidrag1
1497087kapitaldekningsforskriftene1
1497564kapitalinnskota10
1497126kapitaliseringsprodukt2
1497437kapitalliberalisering3
1497438kapitalliberaliseringar1
1497562kapitalmidlane8
1497439kapitalreguleringar3
1497421kapitalutgang7
1497479kapitalutgangen4
1497128klassedefinisjonen1
1497387kommunikéa1
1497440kondisjonalitetskrav21
1497377kondisjonalitetskrava38
1497499kondisjonalitetspolitikken5
1497472kondisjonalitskrav1
1497113konsernforhold7
1497166konsernregnskap1
1497175konsernregnskapsplikt1
1497173konsernrekneskap16
1497167konsernrekneskapar3
1497172konsernrekneskapen11
1497078konsernskiping1
1497330kontantbod2
1497258kontrollinstitusjonane7
1497157kraftderivatmarknaden1
1497507kreditorgruppene1
1497433kreditorsida1
1497509kreditorstatusen1
1497099kredittforeiningar19
1497067kredittforeningar2
1497098kredittforeninger14
1497123kredittforsikring10
1497305kredittilsyn3
1497478kriseland8
1497084kursauke2
1497325kursmåla2
1497122kursreserve1
1497063kurtasjehandel10
1497103kvartalsbasis3
1497369kvoteauke17
1497530kvoteauken9
1497532kvoteformel4
1497516lettane4
1497232likviditetspolitikken6
1497266lisensorgan7
1497115livsforsikringsselskaper5
1497294lydoverførte3
1497456lånegrensene19
1497434låneprogramma12
1497551lånerettar1
1497413låneutbetalingane1
1497432låntakarland6
1497517låntakarlanda27
1497468låntakarlandet7
1497445låntakerlandet1
1497405lærekulturen7
1497284løpetidsrapportering1
1497436markedsaktørane1
1497142markedsovervåkning1
1497148markedsplassers1
1497091markedsrisiko4
1497160marknadsmanipulasjon21
1497292marknadspleia8
1497544marknadstillit1
1497362meiravkastninga4
1497341meritanordbankens1
1497269miljørapportering9
1497371mogleigheitene1
1497417monitored1
1497283motpartseksponeringane1
1497162motreknast1
1497251myntomløpet7
1497209myntområdet2
1497291månadersegmentet1
1497275møtedeltakinga2
1497393nbmfc43
1497199nettoprovenyet2
1497180notekrav2
1497146nærståendes1
1497425observance11
1497204omsb1
1497353omsetningskurs4
1497219omstillingshøve2
1497241oppgjersrisikoen2
1497108oppsparingsperioden2
1497140overgangsbestemmelser2
1497070overtakingssummen1
1497427overvakingsarbeidet14
1497403overvakingspolitikken40
1497409passivasida10
1497234pengemarknadsrentene29
1497065pensjonskapital3
1497110pensjonskapitalbevis29
1497111pensjonskapitalbeviset3
1497131pensjonsreguleringsfond1
1497107pensjonsyting2
1497431politikkvurderingar1
1497185praksiskrava1
1497462precautionary7
1497132premiefritak2
1497207primærinnsidarane1
1497230profittmulighet1
1497422programtiltak1
1497476programtiltaka2
1497152prospektkrav3
1497496quasi1
1497143rapporteringsreglane3
1497055reassuranseavtale2
1497357referanseindeks2
1497169rekneskapsforskrifta2
1497181rekneskapspliktig8
1497171rekneskapsvaluta1
1497273renteforvaltarar3
1497040rentemarginane13
1497525rentesubsidieringa1
1497233rentevedtaka10
1497535reservesystemet2
1497450reservetransjen2
1497553restanseland1
1497549restanseproblematikken2
1497350resultatforventningar2
1497101risikoforholda2
1497358risikoramma4
1497356risikorammer6
1497090risikoveging2
1497426rosc9
1497062rådgivingsverksemd12
1497061rådgivingsverksemda6
1497389røystevekta11
1497189rück1
1497186rückversicherung2
1497349selskapsresultat2
1497213sentralbankdrevne1
1497245sentralbankoppgåver3
1497386sentralbanksjefnivå8
1497248setelomløpet7
1497211seteltrykkeri7
1497212seteltrykkeriet5
1497400sjølvevaluering1
1497304skadeforsikringssselskap2
1497051skademarknaden8
1497459smitteeffektar2
1497134solvensmarginkapital11
1497133solvensmarginkrav7
1497071sparebankvirksomhet1
1497229spillsituasjon2
1497352spreiingssalet5
1497454srf12
1497332sssb1
1497461stabiliseringstiltak1
1497407stabsrapportane1
1497414stabsrapporten15
1497435standardelement1
1497428statistikkområdet8
1497260statistikkrapporteringa2
1497502statitistikkbyrå1
1497485statsfinansiell3
1497288statslåna12
1497366statutter1
1497529stemmevekta27
1497085stiftelsesmodell1
1497124stortingsløyvet1
1497316strukturalternativ1
1497475strukturspørsmål1
1497401strukturtilpassingsordninga3
1497531støttebehov2
1497453supplemental7
1497354teikningsdag2
1497351teknologisektoren4
1497380terroristaksjonane1
1497100tidsgrensa3
1497116tilleggsavsetjingane1
1497102tilleggsavsetjingar2
1497114tilleggsavsetninger2
1497477tilpasningsprogramma1
1497376tilpassingsprogramma2
1497487tilpassingsprogrammet1
1497391toårsperiodar8
1497534transformasjonsøkonomiane1
1497451transjane1
1497449transjar1
1497452transjesystemet1
1497190treasury5
1497563trekkperioden21
1497367trekkrettigheter1
1497046tryggingsavsetnader1
1497135uføreforsikringar1
1497176underkonsern1
1497174underkonsernrekneskap1
1497363undervekta3
1497039utanlandskåtte2
1497533utanriksøkonomiske4
1497042utbyttebetalingar1
1497256utferdarsektorar1
1497281utgreiingsverksemd4
1497441utlånsfunksjonen1
1497448utlånsordningar15
1497554utlånsvedtak1
1497559utviklingsbankar2
1497372utviklingsinstitusjon5
1497388utviklingsministrar6
1497394valkrinskomiteen1
1497482valutakursbasert1
1497442valutakursendringar16
1497416valutakurssystem1
1497262valutalikviditet1
1497228valutamarkedet5
1497374valutaspørsmål1
1497285valutastatistikk1
1497257valutastatistikksystemet1
1497518vedtaksstadiet1
1497227vekstpause1
1497163verdipapirfondprodukt2
1497365verdipapirgevinstar7
1497053verdipapirmarknadane2
1497158verdipapirmarknader6
1497155verdipapirsentralens1
1497041verdipapirverksemda3
1497373verdsbankgruppa8
1497392verdsbanksaker7
1497179vurderingsforskjellar1
1497411weo2
1497137ytingsbasert7
1497138ytingsordningar1
1497397åkerholm1