Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 14,2000-01: St.prp. nr. 14 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 101/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/646/EF om fastsetjing av eit fleirårig program for fremming av fornybare energikjelder i Fellesskapet (ALTENER) (1998-2002)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 313 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492333marknadsinstrument2