Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 5,2000-01: St.meld. nr. 5 (2000-2001) Kredittmeldinga 1999

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.10.2000

Av i alt 5287 ordformer var 485 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1490399aksjeforvaltarar7
1490301allmennnyttige2
1490100analysekapitlet2
1490463andrehandsmarknaden95
1490332annanhandsmarknaden1
1490453arbeidsnotat11
1490488autorisasjonsordninga2
1490233avkastningsgaranti7
1490565avkastningsrate5
1490551avkastningsutvikling1
1490456balanserekneskap9
1490415bankgruppene1
1490092bankinvesteringsfond74
1490499bankinvesteringsfondet98
1490543bankinvesteringsfondets1
1490095bankinvesteringsfondslova3
1490418bankrapportar1
1490105bankresultata2
1490091banksikringsfond66
1490507banksikringsfondet36
1490094banksikringsfondslova4
1490334baselkomiteen15
1490132behaldningar11
1490362beredskapsorgan3
1490363beredskapsorganet2
1490319bergensbanken4
1490355betalingsoppgjeret3
1490097brannkasser4
1490182bruttogaranti4
1490393bruttoreservane1
1490546budprosessen1
1490307bykreditts1
1490276børslov6
1490274børslovutvalet1
1490275børsvirksomhet7
1490404datainnhenting4
1490433dataspreiingsstandard3
1490469denominerte12
1490448derivathandel3
1490278derivatkontrakter2
1490342distriktsavdelingane15
1490367distriktsavdelingar6
1490437dokumentbasert4
1490160drøftingsplikta20
1490292eiendomsmeglervirksomhet1
1490286eiendomsmeglingsloven2
1490238eierbegrensningsregler1
1490240eigaravgrensingsregelen5
1490484eigedomsmeklarlova15
1490269eigenhandel17
1490109eigenkapitalavkastninga10
1490492eigenkapitalgarantiar3
1490561eigenkapitalplasseringane33
1490557eigenkapitalplasseringar9
1490211eigenkapitaltilskot1
1490209eingongspremiar2
1490188eingongspremie6
1490189eingongspremien3
1490144emisjonane5
1490547enkeltkomponentane1
1490567enkeltselskapa1
1490128erstatningsanslaga1
1490464etterteikna4
1490212etterutlikne1
1490432eurostats1
1490313finansbanken6
1490140finansieringselskapa1
1490138finansieringsføretak46
1490241finansieringsverksemdslova108
1490225finansieringsvirksomhet43
1490516finansindeksen2
1490529finanskonserna10
1490544finansløsning1
1490545finansløysing2
1490368finansmarknader61
1490090finansmarknadsområdet56
1490428finansregnskap3
1490407finansstatistikk3
1490426findatr4
1490330fisjon104
1490328fisjonere6
1490159flytteforskrifta1
1490370foliorenta73
1490185folketrygdytingane1
1490183folketrygdytingar7
1490129fondsdelar13
1490333fondsobligasjonane5
1490331fondspartner1
1490348foreleggelsen1
1490242foretakspensjon57
1490162forhandlingssamanslutningane1
1490491forretningsbankenes12
1490504forretningsførarhonorar4
1490210forsikringsavtalane1
1490258forsikringsbare1
1490170forsikringsbransjar1
1490256forsikringsfondet1
1490150forsikringsgivar2
1490122forsikringsgruppe1
1490483forsikringsmeklarar20
1490157forsikringsprodukta2
1490171forsikringsteknisk5
1490260forsikringstekniske16
1490191forsikringstilfellet4
1490335forsikringsverksemdlova6
1490165forsikringsverksemdslova53
1490253forsikringsvirksomhetslovens5
1490311forskringsverksemda1
1490503forvaltningsavtalen11
1490496forvaltningshonorar3
1490196fripolise16
1490198fripolisen10
1490550ftfs3
1490541fusjonsforhandlingar4
1490532fusjonsoppgjeret1
1490538fusjonsplanen40
1490530fusjonsvederlag2
1490537fusjonsvederlaget4
1490312försäkringsbolag1
1490246føretakspensjonen1
1490252føretakspensjonsordningar1
1490098generalagentur2
1490461gjeldsbeløp4
1490375gjenkjøpsavtalane11
1490373gjenkjøpsavtalar19
1490505gjennomsnittsbehaldning3
1490173gjennomsnittspremie1
1490195grunnbeløpregulering1
1490200grunnbeløpreguleringa1
1490224grunnfondsbevisforskrifta8
1490459gullreservar4
1490349heilott1
1490239holdingmodell3
1490559hovudplasseringsforma7
1490248hovudretningslinjer1
1490429hushaldssektorens1
1490386immuniseringsporteføljen21
1490400indeksmandat3
1490383indikative4
1490452inflasjonsrapportane17
1490215informasjonsgrunnlag9
1490485inkassoverksemd129
1490282innarbeidinga5
1490284innsidereglane2
1490414innskotsartar2
1490247innskotsbasert6
1490249innskotsbaserte6
1490250innskotspensjonsordning15
1490251innskuddssikret2
1490337internadministrative2
1490317investeringsprofil2
1490136investeringsval26
1490378kalendermånad11
1490441kapitaldekningsforskrifta1
1490112kapitaldekningskravet17
1490223kapitaldekningsregler7
1490339kapitalforvaltinga9
1490351kapitalforvaltninga51
1490235kapitalkravet8
1490553kapitaltilvekst1
1490350kassekontor1
1490346kassekontoret4
1490111kjernekapitaldekninga41
1490524kjøpsblankettar1
1490384kjøpskursar2
1490294klientansvar1
1490222konkuranseflateutvalet1
1490216konkurranseflateutvalet6
1490155konkurransetrykket2
1490227konserngruppa2
1490226konserngruppe7
1490266konsernliknande1
1490316konsernstruktur11
1490315konsernstrukturen19
1490217konsesjonsgivar1
1490130kredittforsikringsselskapa4
1490141kredittføretaka57
1490277kredittilsynslova113
1490410kredittindikatorane6
1490087kredittmeldinga154
1490445kredittordning2
1490409kredittutviklinga6
1490468kroneinnskot11
1490232krysseige2
1490236kundekonti3
1490106kursinntektene1
1490369kursordninga2
1490471kursreguleringar11
1490562kursvinst9
1490107kursvinstane3
1490104kursvinstar5
1490450kvartalsskrifta1
1490554likviditetsgrad1
1490390likviditetsporteføljen17
1490391likviditetsreservane2
1490436lisensstyresmakt1
1490135livselskapet7
1490303livsforsikringsklasse3
1490219livsforsikringsnæringa1
1490148livsforsikringsprodukt3
1490154livsforsikringsselskap71
1490179livsforsikringsselskapa148
1490305livsforsikringsverksemd12
1490221lovgivingsoppdrag1
1490220lovgjennomgang1
1490423låneforhold1
1490405låneinstitutt6
1490416låneinstitutta4
1490340marknadsoperasjonsavdelinga4
1490134marknadsrisikoen18
1490262meldepliktforskrifta3
1490366meldeteneste1
1490566mindreavkastninga2
1490300minnemyntprosjektet2
1490352nasjonalbudsjettpublikasjonane3
1490186nettoordningar2
1490556nettoplasseringar1
1490101nettorenta6
1490102nettorente15
1490143norgeskreditt1
1490177nrsp2
1490237oppgjersavtalar1
1490357oppgjersfunksjonen1
1490421oppgjersordningar10
1490271oppgjersverksemd7
1490279oppgjørssentral3
1490231oppgjørssentraler9
1490146overføringsavtalen22
1490167overføringsavtaleutvalet2
1490467overføringsfondet15
1490199overskotsfond2
1490356pengeoppgjeret1
1490354pengeposisjonar1
1490190pensjoneringstidspunktet13
1490257pensjonsalderreglane1
1490168pensjonsdekning2
1490178pensjonsforpliktingane6
1490153pensjonsforsikra1
1490206pensjonsgrunnlag36
1490245pensjonsinnretninga16
1490304pensjonskasseforskriften1
1490152pensjonskassene87
1490187pensjonsplanen3
1490164pensjonsprodukt6
1490184pensjonstilfellet1
1490163pensjonsutvalet9
1490166pensjonsytinga4
1490181pensjonsytingane12
1490388petrobufferporteføljen30
1490555plasseringsauke4
1490552plasseringsmessige1
1490549plasseringsverksemda7
1490398porteføljane29
1490318porteføljeforvaltning3
1490137premieinntektene29
1490205premiekostnadene1
1490194premiereserve5
1490197premiereserven4
1490454pressebulletengar1
1490382primærhandlarane31
1490380primærhandlarar8
1490408primærstatistikken7
1490341produksjonsverksemdene1
1490261produktløysingane1
1490263produktløysingar1
1490208produktmeldinga1
1490149produktmeldingane3
1490413provisjonssatsar3
1490293rapporteringsfrekvensen1
1490406rapporteringskodane1
1490417rapportsystemet1
1490089regelverksutviklinga18
1490290regnskapsopplysninger2
1490295regnskapsplikt3
1490176regnskapsstandard2
1490289regnskapssystemer1
1490204reguleringstillegg1
1490203reguleringstillegget1
1490322reinsurance2
1490446rekneskapsdatabase1
1490285rekneskapsførarar32
1490291rekneskapsinformasjon10
1490457rekneskapslovgiving3
1490458rekneskapspraksis4
1490234rekneskapsreglar30
1490372rentekorridoren2
1490412renterapportar2
1490558replasserast7
1490345resultateininga1
1490347resultatmåling3
1490296revisjonsoppdrag3
1490548risikoovervakinga3
1490572risikostyringssystem7
1490520rådgivarfor1
1490501rådgivingsoppgåver4
1490506salsgevinst3
1490528salskursen3
1490540salssyndikatet2
1490151samfunnsressursane10
1490500sbif3
1490434sdds7
1490494sekretariatsfunksjonane7
1490427sektorbalansane2
1490411sektorbalansar7
1490147selskapsdelen1
1490093sentralbanklova166
1490486sjøtrygdelag14
1490120skadeforsikringskonserna14
1490119skadeforsikringsmarknaden37
1490099skadeforsikringsselskap38
1490096skadeforsikringsselskapa70
1490321skadeforsikringsverksemd7
1490326skadeforsikringsverksemda3
1490324skadeförsäkring2
1490121skadekonsern11
1490126skadekonserna4
1490118skadeselskapa7
1490244skattefavorisering4
1490254skatteåra1
1490103sparebanksida1
1490422spesialrapportar1
1490264standardvedtektene4
1490401statistikkproduksjonen7
1490455statistikkprodukt4
1490430statistikkrapportar1
1490431statistikkstandardar11
1490402statistikksystem3
1490381statsobligasjonslåna5
1490462statssertifikat39
1490385statssertifikatlåna1
1490308stiftelseslova7
1490451stoffval2
1490344styringsrolla2
1490287suffisiente1
1490156tariffpartane15
1490525teikningsblankett1
1490526telefonsenter1
1490161tenestepensjonsforsikring1
1490169tenestepensjonsforsikringane1
1490214tenestepensjonsforsikringar2
1490133tilleggsavsetnader14
1490255tilleggsavsetningar12
1490113tilleggskapital8
1490201tilleggspremien1
1490270tillitsvalgtes2
1490527tilretteleggaren1
1490490tilsynspliktige10
1490523transjen13
1490110utlånsporteføljar9
1490542utredningsoppdraget1
1490425utrekningsopplegg1
1490539valkomiteane1
1490438valutaaktiviteten1
1490439valutaautorisasjon1
1490435valutaforskrifta1
1490389valutakjøp2
1490377valutakjøpa1
1490443valutakontrollverksemda1
1490387valutakursrisikoen7
1490419valutaoppgjer1
1490442valutaposisjonsreguleringa2
1490440valutarisiko6
1490403valutastatistikken4
1490449valutatilhøva4
1490487varaobservatør1
1490272varederivatverksemd1
1490361vekslingsmodell1
1490243velferdsmeldinga2
1490563verdikorrigerte1
1490364verdilagring1
1490280verdipapirfondlova14
1490267verdipapirforetaks13
1490088verdipapirhandelen9
1490273verdipapirsentrallovutvalet2
1490447verdipapirtransaksjonar1
1490343verdisikringsselskap2
1490108verdsetjingsprinsipp2
1490218verksemdsreguleringa1
1490228verksemdstyre1
1490306vestenfjelske1
1490127yrkesskadeforsikringar1
1490338årsverksramma2