Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 37,2000-01: St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og kraftbalansen

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.04.2001

Av i alt 3969 ordformer var 231 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1488701anleggsteknikkar1
1488677austerdalsvatn1
1488622beiarelva6
1488739beiarnprosjeket1
1488621beiarnutbygginga3
1488639beiarnutbyggingen2
1488612beiarnvassdraget1
1488689besøksmesse1
1488735biotopjusterande1
1488591bjøllåga22
1488661bjøllågautbygginga1
1488613bjøllågavassdraget1
1488669blakkåga2
1488731bruksverdiane2
1488654damstaden1
1488683dekkjar1
1488601driftsklare2
1488643driftsmønster3
1488798effektbalanse2
1488745effektbalansen1
1488802effektkapasitet2
1488799effekttoppar1
1488756elbruken2
1488797elektrisitetsmarknad1
1488796elektrisitetsprisane20
1488804elektrisitetsprisar5
1488806elektrisitetsprisen1
1488772elektrisitetssektoren2
1488781elektrisitetssystemet1
1488777elektrokjelene1
1488776energieffektiviseringa2
1488793energikonsesjon1
1488794energikonsesjonen1
1488784energimeldingens1
1488757energimyndigheiter1
1488705energioppdekking1
1488755energistyresmaktene17
1488698faulvatn1
1488620femårsfrist1
1488642ferskvannsbiologiske1
1488681fisktjørna1
1488673flatisvatn1
1488672flatisvatnet2
1488708flaumforholda3
1488706flaumtiltaksutvalet1
1488707flommeldinga1
1488754forbrukstoppen1
1488740forretningsvise3
1488633forsumpingssone1
1488590forvaltingssystema2
1488795førehandsmeldt1
1488792gasskraftprosjekta1
1488623gjeddåga2
1488667glomåga1
1488676glåmdalsmagasinet1
1488649gåsvatnet1
1488699hekni1
1488635hellebekken1
1488741hovedkriterium1
1488663hydrologirapport1
1488599importevne2
1488645individklagesakene1
1488600kabelprosjekta2
1488773kapasitetstilvekst1
1488751kjernereaktorar1
1488790klimaforpliktingane2
1488627klippbekken1
1488807konjunkturtilhøve3
1488723konsesjonsrettslege1
1488768kraftetterspurnad1
1488704kraftfornying1
1488596kraftimportør2
1488782kraftleveringene1
1488788kraftmarknaen1
1488803kraftområdet3
1488694kraftpotensiale2
1488607kraftprosjekta1
1488589kraftutbyggingsprosjekta1
1488749kraftutvekslingsavtalane1
1488629kvitbergvatn2
1488652kvitvasselva2
1488787langtidsprogrammets1
1488670leiråga2
1488724lokalforvalting1
1488638lågvassføringane1
1488769magasinreserver1
1488712maskininstallasjonar1
1488666melfjorden2
1488684melfjordutbygginga2
1488615melfjordvassdraget2
1488730miljøvernpolitikken110
1488738minstevassføringar1
1488744månadersperioden1
1488752nedreguleringar1
1488766normalperiodar1
1488762normalårsproduksjonen1
1488750notifisering12
1488805næringsomstillingar1
1488753oljekondens1
1488786overføringsanlegga3
1488747overføringsmoglegheitene1
1488746overføringssamband7
1488602overføringssambanda9
1488758overskotsperiodar1
1488640planendringen1
1488660planendringssøknaden1
1488587planlovutvalet40
1488583plansystema2
1488748prissetjande1
1488789produksjonsbidrag1
1488779produksjonsføremål1
1488767produksjonsstrategien5
1488597produksjonstilvekst2
1488611proposisjonene1
1488732prosjektorienterte2
1488656påhogg3
1488632ramskjellvatn2
1488665ranavassdraget1
1488653raudfjellelva1
1488774referansealternativet3
1488736reguleringskonsesjonen3
1488691reguleringsløyvet1
1488584ressursoversikt7
1488734revisjonsprosessar1
1488733revisjonssak1
1488628russåga3
1488646saltdalsutbygginga1
1488594sameproblematikk2
1488709saudaprosjektet1
1488743sektorforvaltinga1
1488801sentralnettariffen2
1488696skjerka1
1488678stelåvatn1
1488682stelåvatnet1
1488647stormdalen1
1488671storvassåga1
1488679storvikåvatn1
1488581suppleringa15
1488668svartiselva1
1488800systemansvaret10
1488636tellingsbekken1
1488651tespa7
1488657tilkomsttunnel1
1488760tilsigstal1
1488659tippområde1
1488624tollåga3
1488658tverrslagstunnel1
1488626tverråga2
1488637tverrågaoverføringa1
1488625tyvåga2
1488791tørrårsituasjon1
1488598tørrårssituasjon6
1488609ugjenkallelige1
1488759underskotsperiodar3
1488714utvidingsprosjekt2
1488783vannkraftproduksjonen1
1488641vanntemperaturenderinger1
1488588vassdragsbasert4
1488692vassdragsobjekt1
1488737vassdragsreguleringsloven1
1488703vassdragsstyresmaktene6
1488695vasskraftpotensialet2
1488578vasskraftsakene1
1488579vasskraftsprosjekt1
1488582vasskrafttilgangen3
1488711vasskraftverksemda3
1488580vassressursgrunnlaget3
1488655årsregulering1