Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 16,2000-01: St.meld. nr. 16 (2000-2001) Om verksemda til Statens Husbank 1998-99

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.12.2000

Av i alt 3011 ordformer var 252 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1487029anleggkostnadene1
1486888arealstandarden1
1487040asplans1
1487000barnehagelånet1
1486966basislån1
1486998blokkbusetnad3
1486924blokkhusværa1
1486881blokkprosjekt1
1487075bostøttemottakarar1
1487086bostøtteordningene1
1486889bruktbustader11
1487005bruttotap2
1487035bueininga4
1487017bueningar1
1486978bumiljøarbeid1
1486900burettslovene55
1487104bustadarbeidet4
1487081bustadavgrensinga3
1486946bustadbehova2
1486903bustaddekning4
1486904bustadfordeling12
1487117bustadfordelinga1
1486901bustadfornying2
1486993bustadforskingsprogrammet1
1487085bustadgruppa1
1486877bustadinvesteringane14
1486875bustadinvesteringar11
1486873bustadkonsum5
1487063bustadkonsumet1
1487089bustadkrav5
1487100bustadkravet9
1486925bustadkvalitet15
1487051bustadleige3
1487094bustadpolitisk16
1486965bustadretta2
1486955bustadslovene2
1486902bustadspolitikken1
1486868bustadspolitiske1
1486943bustadstilkotsmidlane1
1486985bustadstilskot3
1486926bustadstorleik4
1486989bustadtilskott1
1487107bustadutvalet4
1487078bustøttebeløp1
1487076bustøttemottakarane11
1487074bustøttemottakarar6
1487103bustøtteordning11
1486871bustøtteordningar10
1487096bustøtteregelverk1
1487068bustøtteregelverket3
1487055bustøttesordningar1
1487112bustøttevedtaket1
1486905butryggleik11
1487114butryggleiken2
1486963buutgifta3
1487071buutgiftstaket17
1486979byfornyingsområde3
1486983byfornyingstilskot1
1487056byggforskingsintitutt1
1486891byggjelovgivinga1
1486869byggjeressursane1
1486964byggjeskikkutval5
1486906byggkvalitet8
1486892byggskadar2
1486882daglånsrenta1
1487007datavarehus1
1487008datavarehuset5
1486992diponert1
1486894eigarseksjonslov9
1487052einsåkalla1
1486997enkeltbustader1
1487048entrepenørkostnader1
1486953etableringslånet6
1486950etableringslånsordninga1
1487066etterlatepensjonistar1
1487109etterlatnepensjonist1
1486956etterlatnepensjonistar8
1487059fastsettjing2
1487090finansieringskrav2
1487070finansieringskravet9
1486930finansieringspakkar2
1486936flyktninghushald2
1486899førkrigsbustader2
1486929førstegongsetablerande1
1487053gjennomsnittsberekningar2
1487050gjennomsnittsleigene1
1486954gjennomsnittslånet3
1486893godkjenningskrav1
1486944grunnfinansieringa2
1486928husbanklåntakarar1
1486908husbankrentene3
1486896husleigeforhold12
1486959husstandsgruppe2
1486958husstandsgruppene7
1487062husstandsgrupper2
1487069husstandskravet1
1487111husstandssamansetjing1
1486917igangsetjingar1
1486934inluderer1
1486880investeringspause1
1487028investingsordningane1
1486895kjøperett1
1486939kjøpslån32
1486949kjøpslånet5
1487042kommunestorleikar1
1487087kompensasjonsgrad4
1487060kostnadsdekkande1
1486922kostnadsgrenser2
1486911kostnadsnormer1
1487041kostnadsskilnadene3
1487030kostnadsvariasjonane1
1487036kvalitetsforhold1
1487037kvalitetsmateriale3
1487049leigepriser1
1487014leiingsinformasjon1
1487012leiingsinformasjonsverktøy1
1486982lekeareal1
1486976livløpsstandard1
1486970livsløpskvalitet2
1486975lågbygg1
1486921låghus3
1487003låneforvaltning3
1486874lånegjevinga1
1486952lånekø1
1487004lånemasse5
1486971lånetilegg1
1486920lånetillegg16
1486969lånetillegga3
1486973lånetillegget2
1486923låneutmåling3
1486919låneutmålinga4
1487038markedsvurderinger2
1486897marknadsleiga2
1487006milepålesamtalar1
1487026minimumsareal1
1487113motakarane1
1487091nbis1
1486996negongen1
1486994nybyggingsnivå1
1487116nyskaffa1
1487034omsorgsbase3
1487039omsorgsbustadprosjekta2
1487021oppstartingstilskotet5
1486884ordrebehaldninga1
1487064pensjonistgruppene3
1486957pensjonistgrupper2
1487110pensjonsmottakarar6
1487106prensentera1
1487018privatareal5
1487019privatarealet2
1487027privateininga1
1486980programtilskotet1
1487095regelverksbasert1
1487073regelverksendringa3
1486872regelverksendringar11
1487093regelverksordning1
1487099registeropplysningar7
1486890renternivået1
1487011resultatindikator1
1486986rørslevanskar4
1486885saksarbeidet4
1486995samalikna3
1486977sameiger5
1487067sanitærrom1
1487082senildemente1
1487033serviceareal2
1487013serviceerklæringar13
1487032sjukeheimsprosjekt1
1486945sjølveigd4
1486927småhuset1
1486932sosialfaglege3
1486987spesialtilpassing1
1487098stønadsgivaren1
1487025tilskotene1
1486937tilskotsmottakarane40
1487101toinntektshushaldningar1
1486967tomtetilpassing2
1487057trygdede1
1486898umøblerte1
1487054underkompenserer1
1486984utbetringsavtalar2
1486951utbetringslån22
1486968utomhuskvalitetar4
1486870utvalsundersøking2
1487058utvalsundersøkinga1
1486883veksttendensar1
1486909verknadsperiode1
1487120verksemnda3
1487102éiinntektshushaldningar1
1487079éinpersonshushaldning1