Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 14,2000-01: St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral Om økonomien i Den norske kyrkja

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.12.2000

Av i alt 5165 ordformer var 190 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1486539aksjeplasseringane1
1486531aksjevinstar1
1486482andvendes1
1486467ansvarsprinsippet11
1486408arbeidsgivaroppgåver1
1486556avskrivingsperiode3
1486438balanserekneskapane1
1486534beneficerede4
1486481benefiserede1
1486440betalingsinnstilling2
1486455bispedømmekontora3
1486501bygningsforvaltninga5
1486468deltilskott2
1486441desisjonsutval1
1486475diakonstillingane1
1486471diakonstillingar3
1486469diakonteneste2
1486543distriktsutbyggingsomsyn1
1486443driftstgiftene1
1486496eigedomsinntektene2
1486458fengselsprestar2
1486559finanseringsansvaret1
1486504finansforvaltarar1
1486499finansforvaltinga8
1486387finansieringsoppgåvene9
1486476finansieringsoppgåver3
1486395finansieringstransaksjonar3
1486498finansinntektene23
1486478fordelingsmåten1
1486416formuesgrunnlaget1
1486550forpaktingsavtalar2
1486545forpaktingsbruk13
1486491forpaktingsbruka8
1486549forpaktingsbruket4
1486495forpaktingsinntektene1
1486397forvaltningsordning4
1486555forvaltningsordninga1
1486439gjeldspliktene2
1486477grunntilskottet2
1486412inntektsområdet1
1486546jordleigebruk3
1486485kapitaldelen10
1486434kapitalrekneskap14
1486473kateketstillingane4
1486472kateketstillingar4
1486453katekettenesta5
1486480kjøbesummer1
1486369komitemerknaden2
1486402kommunegruppene13
1486403kommuneintervall1
1486404kontoplanane1
1486426kontorhaldet3
1486492kontorleiga2
1486521kontorleige1
1486522kontorleigeutgiftene2
1486520kontorutgiftene1
1486484kostprinsippet1
1486540kulturvernomsyn1
1486548kulturvernomsyna1
1486535kursgevinstar24
1486533kursreserven3
1486444kyrkjeadministrasjon1
1486450kyrkjedata2
1486413kyrkjefond2
1486414kyrkjefonda1
1486523kyrkjeforsking5
1486445kyrkjeforvaltning2
1486384kyrkjeinventar10
1486454kyrkjelydsprestane3
1486449kyrkjemedlemmen1
1486370kyrkjerekneskapane1
1486396kyrkjerelaterte1
1486489laksefisklova1
1486544landsbrukseigedommar1
1486488landsfond12
1486558landsfondet4
1486506leigeverdi1
1486456liturgisaker1
1486431lønnsglidinga1
1486542miljøsikkert1
1486541naturvernfeltet1
1486557nettoavkastninga1
1486497nettoføring1
1486514nettoutgifta1
1486490pengekapitalen9
1486503pengetilskottet3
1486529prestegardsinntekter2
1486554prestegardsinspektørar1
1486493prestegardstilsyna1
1486465prestetetenesta1
1486383rammetilskottet66
1486393rapporteringsgrunnlaget2
1486422rekneskaper7
1486433rekneskapsforskriftene3
1486391rekneskapsforskrifter2
1486464rekrutteringssituasjon2
1486486renteinstrument21
1486513restaureringsplanen7
1486509resultatoppfølging24
1486442revisormerknad1
1486551salsprosessar2
1486502salssummane13
1486552salsvurdering1
1486381sentralkyrkjelege18
1486518sikringsoppgåvene1
1486537sjølvforsikra1
1486470soknediakonar2
1486457studentprestar6
1486528særfond9
1486527særfondet7
1486547takseringsutval1
1486394talsamanlikningane1
1486405talsamanlikningar1
1486505tenestebustadene1
1486466tenestedistrikta2
1486459tenestedistriktet3
1486474tenestemannsorganisasjonar3
1486511tildelingsprosedyren1
1486411tildelingsreglane2
1486516tilskottsmidlar3
1486508tilskottsmottakarane4
1486507tilskottsmottakarar2
1486389tilskottsordninga89
1486382tilskottsordningane15
1486517tilskottsposten3
1486519tilskottsreglane1
1486448trudomsgrunnlag2
1486410trygdeforvaltninga6
1486526underfond5
1486525underfonda3
1486386utgiftsansvar2
1486400utgiftsansvaret4
1486515utgiftsbehova2
1486380utgiftsbehovet12
1486378utgiftsformål10
1486420utgiftsformåla7
1486419utgiftsformålet6
1486390utgiftsområda14
1486388utgiftsområde4
1486524utgiftsoppgåvene9
1486446utgiftspliktene6
1486452utgiftsplikter8
1486424utgiftsreduserande2
1486409utgiftsrefusjon3
1486553utgiftsrefusjonen1
1486423utgiftsutviklinga14
1486418utgreiingssamanheng1
1486536utjamningsfondet8
1486447økonomiansvaret1
1486510økonomiregelverket24