Norsk Ordbok 2014 layout  

NHr-dom 12.2.2010: "Noregs Høgsterett - dom 2010-02-12 Skatt - Rederiskatt - Tilbakevirkende kraft - Grunnloven § 97"

Karl Arne Utgård

Noregs Høgsterett, Oslo 2010

Av i alt 2563 ordformer var 365 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1133970aksjelovgiving2
1133969allmennaksjeselskap160
1134094allseas6
1134180allseasdommen2
1134078ankeutval17
1134200avgiftsområdet35
1134031avgiftsopplegget17
1134107avkrevjast4
1133937avskrivingssats5
1133997avskrivningsgrunnlagene2
1133998avskrivningsgrunnlaget4
1134214avveies6
1134153balanseoppstilling2
1134156balanseoppstillingen2
1134058bergshav22
1134009beskatningen17
1134037beskatningsordningen4
1134216beskyttelsesverdige2
1134174bjørnenakdommen8
1133959borefartøyer2
1134215bortfesterne2
1134168borthen14
1134098borthendommen8
1134173borthensaka4
1133990bruttobeløp4
1133991bruttobeløpet16
1134080bruzelius10
1134067bw30
1134119centums2
1133983deltakerlignede2
1134148diskonteringsrente33
1133947dobbeltbeskattes2
1134071domstollova28
1134222einskildpartar3
1134034endringslova52
1133958entreprenørfartøyer2
1134237ettergir5
1134206fastsettelsen6
1134181fellesoppgjer2
1134213festerne4
1133971finansaktiva5
1134114fordelingsomsyn4
1134234fordelingsomsynet2
1134130fordelingsrettferd2
1134249fordelsvurdering2
1134151forskriftens5
1134204forutberegnelighet6
1134001fradragsføres2
1134245frafalles2
1134041fratrukket7
1134062frifinnes33
1134127førehandsvisse2
1134169førstvoterande18
1133942gevinstbeskatning2
1134056gjølstad10
1134254grunnlovsprøving2
1134185grunnlovsvurdering3
1134100grunnlovsvurderinga13
1134195gullklausuldommen2
1134190handlingsskattar2
1134069havgas12
1134068hektorgas10
1134194helhetsvurdering28
1134149hensyntatt3
1134257hovudsakelege2
1134089ikraftsetjinga30
1134035ikrafttredelse16
1134183ikrafttredelsesbestemmelse2
1134030innbetales4
1134145innbetalingen4
1134086innelåsinga2
1134042inngangsverdien7
1134102innlåsingseffekten2
1134013innlåsning2
1134201innrettelsesbehov2
1134221innrettingsbehovet2
1133974inntektsføre16
1134000inntektsføres6
1134046inntektsføring30
1133989inntektsførte18
1134039inntektsoppgjøret2
1134227inntektspostar3
1134108inntektsskatte2
1134162inntektsåra32
1134052innvunnen2
1134255interesseavveginga3
1133936kapitalforringing4
1133985kbi2
1134164kløftadommen4
1133957konkurransedyktighet3
1134256konvensjonsstrid2
1134203leveringstiden3
1134072ligningene2
1134073ligninger6
1134057lovbehandlinga2
1134161lovgivars3
1134205lovgivers3
1134133lovgivingsmynde2
1134111lovskravet2
1134184lønnsinnberetninger2
1134123marknadsverdiar13
1133975meiravskrivingar2
1134197mellomvariant3
1134193mellomvarianter2
1133921menneskerettsloven51
1134202merverdiavgiftsloven14
1134051miljøavsetningar2
1134060miljøskyldnaden4
1134065miljøskyldnadene2
1134208momentbasert2
1134095momentbaserte2
1134081møse17
1134124møtekome2
1134082neddiskontert5
1134076neddiskonterte3
1134083noverdi43
1134023nødigst2
1134176obiter2
1133987objektskatt2
1134160ombytinga2
1134251omsyntakast2
1134085omsynteke2
1134027opparbeidede8
1134045oppgjørskonto7
1133992oppgrossing2
1133964oppmodingsvedtaket30
1134075overgangsføresegnene12
1134088overgangslova16
1134054overgangsordningen7
1133996overgangsregel39
1134063overgangsregelen29
1133918overgangsreglane214
1134074overgangsreglene12
1134036overgangsregler17
1134225overgangstidspunktet2
1134044overkurs20
1134018overskotsskattlegging2
1134242overskuddene4
1133999overskytende7
1134239pakkeargument2
1134106pakkeargumentet4
1133993petroleumssektoren35
1134232petroleusmverksemda2
1134186plenumssaka3
1134167plenumssakene3
1133995produksjonsskip19
1134104provenyomsyn2
1134166prøvingsretten4
1134253prøvingstema2
1133960rederibeskatning4
1133982rederidriften2
1134241rederiselskapenes2
1134141rederiselskaper2
1133910rederiskatt6
1134029rederiskatteordning3
1133977rederiskatteordningen6
1134246rederiskatteregime2
1134243rederiskatteregimer2
1134017rederiskatteutvalget2
1134011rederivirksomheten2
1134146rederselskapene2
1134105refordeling9
1134154regelendringer11
1134157regnskapsføringen3
1134103reiarskatteordninga3
1133932reieri10
1133916reieria38
1134139reieriaksjeselskap2
1134228reieridrifta2
1134003reierihald2
1134110reierikonsern2
1134125reierinæringa5
1133965reieriskatt2
1133938reieriskatteordning4
1133912reieriskatteordninga28
1134131reieriskatteordningane2
1133933reieriskattlegginga6
1134015rentefri15
1134048rentetillegg18
1134171rettsområder2
1134172rettsområdet9
1134219rettsposisjon4
1134217rettsposisjonar2
1134096rubriseringa4
1134116saksomkostninger20
1134209samhøvevurdering2
1133946samordnet33
1134188satsene24
1134159selskapsverdiane2
1134120selvangivelser11
1134187sjåførskule2
1133994sjøtransportsektoren7
1134238skatteansvaret2
1134152skattebelastning4
1134147skattebelastningen7
1134155skattebeløp6
1134084skattebetalingar2
1134144skattebetalingene6
1134022skattebombe3
1134087skattebyrde7
1134226skattefastsetjingane2
1134028skatteforpliktelsene10
1133943skatteforpliktelser4
1133954skattefrihet4
1134236skattefritaksordning2
1134248skattefritaksordningen2
1134025skattegave5
1134143skatteinnbetalingene3
1133950skattekreditt15
1133939skattekredittane17
1133934skattekredittar25
1134014skattekreditten15
1133979skattekredittene8
1133978skattekreditter6
1133962skatteloven163
1134189skattelovendringar2
1134207skatteoppgjør10
1134008skatteoppgjøret24
1134002skatteordninga23
1134053skatteplikta31
1134244skatteplikten2
1134223skattepliktene3
1134091skatteposisjonane4
1134140skatteposisjonar12
1133945skattereformens2
1134090skatteskyldnaden12
1134047skatteskyldnadene49
1134019skatteskyldnader45
1134240skattetiltaket2
1134121skatteutsetjande4
1133952skatteutsettelse3
1134150skatteutsettelsen3
1134163skatteår8
1134055skattytere12
1133980skipseiende2
1133914skipsfartsinntekter40
1133941skipsfartsregister4
1134233skipsfartsreglane2
1134004skipsfartsskattlegging2
1134231skipsfartstilknytte2
1134032skipsfartsverksemd9
1134224skjeringstidspunktet19
1134112skjønnsmargin8
1134135slutningens2
1134179stakkestad23
1133956standardene13
1134109stortingsdokumenta11
1134230tidfestingsfordelar2
1133935tidfestingsreglane4
1134138tidfestingsreglar2
1134170tilbagevirkende2
1133981tilbakeholdt5
1134229tilbakeskatting2
1134250tilbakeskattinga2
1134064tilbakeverknad48
1134097tilbakeverknaden17
1134218tilbakeverknadselementet4
1133930tilbakeverknadsforbodet14
1134220tilbakeverknadssituasjon2
1134129tilbakeverknadsspørsmålet10
1134191tilbakevirkningen2
1134199tilbakevirkningsforbud4
1134274tomillionareitthundreogsekstentusennihundreogførtitre2
1134211tomtefesteavtalar2
1133961tonnasjeavgift2
1133917tonnasjeskatt19
1133986tonnasjeskatten7
1134020tonnasjeskatteordningane2
1134012tonnasjeskatteordningen2
1134006tonnasjeskattesystemene2
1134005tonnasjeskattesystemet4
1134247totalløsning4
1134210tungtveiende31
1133948ubeskattede16
1133944ubeskattet8
1134212uegentlig2
1134182unnletne2
1134016utbyttestrategi2
1133949utflyttingstidspunktet2
1134192utgangspunkter2
1134038utgangsverdien6
1134050utgangsåret2
1134010utløses16
1134007uttaksbeskatning2
1134142uttaksmodell8
1134043uttredelsesårets2
1133976uttreden24
1134024valgkampinnspurten9
1134126varetakast19
1134235vareteke39
1133973vinningskonto2