Norsk Ordbok 2014 layout  

Røds.K: Konsumentteori

Rødseth, Asbjørn

Universitetsforlaget, Oslo 2004

Av i alt 8389 ordformer var 1270 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
681211%\vfill\eject1
681505%maksimering1
681502%må1
681503%nyttenivået1
681308****7
681005=\delta1
681494=\lambda1
680944=u2
681483=y1
680933={1
681116\5
681130\bar2
681851\bars1
681958\barx1
681770\bary1
680947\bf4
681657\break1
680998\cdot4
681515\check\lambda1
681004\delta5
680922\geq25
681208\geq\theta1
680848\lambda11
680939\leq15
681100\mid7
681412\mid\partial1
681846\mindremarg1
681163\mu2
680924\neq6
681255\nobreak1
681542\nu12
681741\nu=r1
680851\partial34
680816\pictex\1
681084\preceq4
681330\quad4
681692\rho6
681261\sigma12
681089\sim4
681090\succ2
681085\succeq22
681705\tau11
680925\theta23
681887\tilde1
681038^*1
682031a^k1
681999a^m1
681355aasness2
681060additiv6
681068additive6
681572aggregeringsnivå1
681534aggregert4
681095aksioma18
680917alleg2
680936allegodevektorar1
681419alternativitet1
680993altg1
681154amartya7
681054andreordensvilkåra1
681051andreordensvilkåret1
680811appendikset5
681293approksimasjon2
681861arbeidg1
681865arbeidstilbodet13
681798arvemotiva1
680859avhengja3
682060aviskonsumet1
681697b\2
681278basisperioden11
681809behaldningane12
681558betingag1
680844bibetingelse1
681298binasjonen1
680813bjøntegård5
681551bomullstøy8
681062bruksverdig1
681957bruttolønna2
681268budsjettandel3
681362budsjettandelane1
681335budsjettandelen6
681251budsjettandeleng1
681560budsjetteringa58
681178budsjetthyperplan1
680946budsjetthyperplanet5
681913budsjettkrav4
681915budsjettkrava2
680894budsjettkravet12
681704budsjettlikning2
680842budsjettlikninga36
681714budsjettlikningane1
680900budsjettlinja42
681040budsjettlinje7
681169budsjettlinjene3
681168budsjettlinjer5
681906budsjettmengder1
681022bytteforholda2
681066bytteverdiar1
680975både\1
681093bådeg1
681070calculus1
681468casselg1
681150conspicuous1
681151consumption2
681110debreug1
680864definisjonsområdet6
681400dekomponerer2
681816depresieringsraten2
680981derivasjon7
680955deriverbar16
680809deriverte67
681201dersom\2
680914dersomg8
681088det\1
681766differensen10
681509differensiallikningar2
681782diskontera4
681642diskonterer8
681724diskonteringa1
681693diskonteringsfaktor1
681845diskonteringsfaktoren1
681841diskonteringsraten1
681696diskontert4
681626diskonterte8
681625diskontertg1
681738dividert17
681231dobbeltsummen2
682059dobelt1
681803duesenberryg1
681807duesenberrys1
681069edgeworth1
681146effektarg1
681671ein\1
681670eing5
681212eject1
681034eksogene14
681450ekstremtilfellet1
681898ekstremverdifordeling1
680912ekstremverdisetninga1
682045ekvivalensvekt1
682042ekvivalensvekta2
682044ekvivalensvektene8
682053ekvivalensvekter3
681361elastisitera2
681337elastisiterer1
681342elastisitetane7
681358elastisitetar1
681258elastisiteten11
681406elastisitetsform2
681092ellerg2
681033endogene8
681360engelderiverte1
681368engelg1
681322enkeltvarene2
681377enkeltvarer4
680918er\3
681799esprofilen1
681378estimeringsmetodar1
681459etterspørselsderiverte1
681460etterspørselselastisitetane1
681191etterspørselsfunksjon1
680810etterspørselsfunksjonane72
680861etterspørselsfunksjonaneg2
680951etterspørselsfunksjonar13
681181etterspørselsfunksjonarg1
681213etterspørselsfunksjonen5
680820etterspørselskurva9
681307etterspørselskurve2
680821etterspørselsteori1
681447etterspørselsteorien7
680889euklidsk1
680983fallandeg1
681980familiesystemet2
682004fellet7
680881feranse1
681793finansformua1
681707finanskapitaleng1
682063forbrukseiningane1
682062forbrukseiningar4
681359forbruksutgift2
681893fordelingsfunksjon4
681896fordelingsfunksjonen1
682070fordelingslover1
682047fordelingsproblema1
681781fordringsbalanse1
681478forg1
681393forholdetg1
681109formg1
681794forsikringsmarknad2
681193forteiknet9
682020fortrinng1
681083framforg1
680814frenger1
681768friedmans5
680909funksjong3
681702funksjonsforma1
681575funksjonsformene1
682066føresetnadg1
681292førsteordens1
681007førsteordenstilnærming1
681216førsteordensverknaden1
680808førsteordensvilkåra6
681493førsteordensvilkåret5
681669generalitet2
682028gjennomsnittsproduktivitetane1
681998gjennomsnittsproduktivitetar1
680965godediagrammet13
681923godeg1
680943godekombinasjon6
680867godekombinasjonane2
680834godekombinasjonar17
681118godekombinasjonen2
680857godekvanta5
681593godemengdene1
680919godevektor2
680959godevektorar12
680831godevektoren4
681000gossens12
681131gradtalet8
681001grensenytte4
681514grensenyttefleksibiliteten1
680856grensenyttene7
680854grensenytteng1
680994grensenytter2
681544gruppeg1
681573gruppenivå5
681883gynna1
681653hakeparentesen5
681675harg17
681427heilkornbrød1
681647helning5
680980helninga7
681985hengig1
681018hjørneløysing6
681209hjørneløysinga1
681016hjørneløysingar4
680823hovudidéane1
680896hyperplan1
680898hyperplanet2
681583hypotesa2
681199ig18
681576indeksformlane1
681577indeksformlar1
681279indifferensbestemt1
680963indifferensflata3
680960indifferensflate8
680964indifferensflatene2
680956indifferensflater3
680967indifferenskart4
681979indifferenskarta1
681135indifferenskartet1
680989indifferenskurva29
680972indifferenskurve21
680968indifferenskurvene10
680966indifferenskurver13
681331inferiørt1
681630inflasjonsraten2
681598inhomogene3
681772initialformua1
681967initialt2
681559innanforg2
681848innskottsrenta1
680843inntektg1
681664inntektsdefinisjon1
681402inntektseffekt11
681385inntektseffektar1
681399inntektseffekten22
681397inntektseffekteng1
680872inntektskompensasjon10
681404inntektsnedgangen2
681834inntektsprofil1
681775inntektsprofilane1
681773inntektsprofilar1
681629inntektsstraumen8
681689inntektsveksten82
681508integrabilitesproblemet1
681510integrabilitetsproblemet1
681304integralet29
682064interpersonlege1
681263invers2
681507invertering7
681057jevons7
681965jordbruksvare2
681959jordbærdyrkar3
681960jordbærdyrkaren4
680985k\neq1
681429kanei1
681134kardinale2
681133kardinalt1
681137karteigenskap2
681139karteigenskapane2
681124karteigenskapar6
681901knekkpunktet6
681043koeffisientane3
681475kombiner8
681310kompensasjonsbeløpa1
681436komplementaritetg1
681241konkaviteten2
681911konsumaktivitetane1
680883konsumaktivitetar2
681973konsumavgjerdene1
681762konsumbanen4
681795konsumbrøk1
681751konsumbrøkane1
681733konsumbrøken17
681676konsumbrøkeng1
680805konsumentoverskottet13
680802konsumentteori11
680806konsumentteorien34
681476konsumentåtferd1
680891konsumerast5
681517konsumetterspørselen2
681950konsummønsteret3
681750konsumnivået2
680822konsumprisindeksar5
681280konsumprisindeksg1
681776konsumprofilane1
681726konsumprofilen1
680841konsumutgift33
681160konsumutgifta2
680819konsumvare3
681582konsumvareetterspørselen1
681098konsumvektor1
680893konsumvektorane5
680885konsumvektorar9
681091konsumvektorarg2
680886konsumvektoren6
680878kontantstønader2
680929konvekse16
680991konveksg1
681188kostnadsfunksjon3
682052kostnadsfunksjonen6
681761kosum1
680969kotene1
681796kredittrasjonering1
681937kronebudsjettkravet1
681655kryssderiverte1
681267krysselastisiteten1
681431kryssprisderiverte1
681374krysspriselastisitet1
681418krysspriselastisitetane2
681147kvantag1
681529kvantumsindeks1
681574kvantumsindeksane1
681567kvantumsindeksar1
681036kvantumstilpassar1
680921kvasikonkav15
680920kvasikonkavitet12
681482kvasikonveks3
681485kvasikonveksiteten1
680846lagranges10
681835leigepris16
681833leigeprisane20
681826leigeprisarg1
681190levekostnaden17
682061levekostnadsfunkjonen1
681565levekostnadsfunksjon1
681501levekostnadsfunksjonane2
682068levekostnadsfunksjonar1
680874levekostnadsfunksjonen48
681186levekostnadsfunksjoneng1
681294levekostnadsindeks2
681561levekostnadsindeksane2
681290levekostnadsindeksar2
681281levekostnadsindeksg1
680818likevektsteori1
681010likningane56
680941linjestykke4
680937linjestykket6
681853livsfaser6
681679livsløpssparing1
681800livsløpstilpassinga1
681656livssykel2
681791livssykelen1
681790livssykelhypotesen1
681690livssykelmodell1
681769livssykelmodellane1
680803livssykelmodellar9
681610livssykelteoriane3
681797livssykelteorien2
681333luksusgode11
681356luksusvarene2
681061luksusvarer25
681847lånerenta52
681943lønnsinntekt26
681779lønnsopprykk1
681774lønnsprofil1
682022lønnssats1
681862lønnssatsen6
681499maksimand1
681497maksimanden2
681044maksimer3
681174maksimerast8
681107maksimererg1
680997maksimeringa3
680845maksimeringsproblem2
680865maksimeringsproblemet6
681808maksimeringsåtferd1
681008maksimert10
680907maksimumspunkt17
680855maksimumspunktet17
680911maksimumspunktg1
681009marginen22
682037marknadsforholda20
681988marknadsgodet1
681802marxg1
681552matvaregruppa3
682038matvaresubsidiane1
681067meirg1
682069mellom\break1
681087mellomg1
681056mengerg1
681197minimanden2
681161minimer1
680870minimera14
681175minimerast10
681179minimerer15
681180minimering11
681204minimeringsproblemet1
681164minimumspunktet5
680873minimumsverdien11
681463modag1
681804modigliani3
681658modiglianig1
681668motsvart8
681462msg1
681210multipliser5
681024multiplisera11
681224måleeiningane4
681666måleproblem1
681072måleskala2
681764nanskapitalen1
681792naturvitarar6
681736nemnaren7
681822nettofordring1
681823nettofordringa1
681778nettofordringane2
681708nettofordringane\1
681787nettofordringar2
681836nettokjøpa3
682013nettolønna2
682027nettolønningane1
680961nivåflate1
681136nivåflatene1
681487nivåkurver1
680931nivåmengden5
680928nivåmengdene1
681866normalarbeidsdagar1
681867normalarbeidsdagen8
681968normalarbeidstid9
682046normaliserer18
681521nummerera1
681839nyprisane1
680996nyttefunksjon42
681132nyttefunksjonane7
681042nyttefunksjonar17
682023nyttemaksimeringa1
681495nyttemaksimeringsproblem1
681162nyttemaksimeringsproblemet3
682003nyttemaksimum1
681059nyttene1
680836nyttenivå46
681125nyttenivåa3
680825nyttenivået102
681108nytteomgrepet2
682065nyttesamanlikningar1
680868nytteteorien8
681006nyttetilveksten1
681554nyttetre1
681555nyttetreet1
681735någ1
681103når\1
681206nårg1
681771nåverdi7
681628nåverdien23
681627nåverdieng1
680977og\7
680895ogg21
680815ognedal11
681217omhyllingssetninga1
681491omhyllingsteoremet2
681451omrekningsfaktorane11
681566oppg6
681878oppnåelegeg1
681907oppvarmingsmåte1
681500optimeringsproblem3
681498optimeringsproblema2
681272optimumspunktet1
681123ordinal1
681140ordinale1
681129ordinalt5
681128ordinaltg1
681318ordinataksen1
680990overg1
681512parametrane13
681506parametrar21
681075pareto88
681076paretos2
681423partial2
680817partiell29
681003pengeinntekta2
681948pengekostnader1
681618personinntekt40
681711personkapital1
681710personkapitalen3
682072pirisk1
681842planleggingstidspunktet3
681417potetprisen5
681952predikera4
682035predikerte1
681155preferansefunksjon1
681096preferanseordning2
681106preferanseordninga3
681974preferanseordningane1
681097preferanseordningar2
681102preferanseordningg2
681127preferanserekkefølgja1
681126preferanserekkefølgje3
681455preferansestrukturen3
681115prefererte3
681370prisderiverte2
681309prisdiskriminering4
681372priselastisitetaneg1
681381priselastisitetar2
681046prisendring14
681395prisendringa3
681035prisfast2
681444prisforhold2
681002prisforholdet8
681283prisindeksane1
681311prissubsidiar3
680950prisvektor8
681205prisvektorane6
680876prisvektorar3
681184prisvektoren6
681200prisvektoreng1
681962produktfunksjon1
681594produktfunksjonane3
681588produktfunksjonar1
682015produktivitetskoeffisienten1
681448proporsjonalitetsfaktoren4
680974punktg1
681114påg1
681256r=1
681749r=\rho2
681638r\approx1
681725r\neq\rho1
680890r^n3
681454raffineri17
680962randpunkt2
680906randpunkta2
681156rangeringsfunksjon1
681680raten10
681662realavkastinga3
681029realinntekt13
681023realinntekta9
681953reallønnsvekst22
681635realrentag1
681665realverdien4
682041referansehushald2
682043referansehushaldet8
681015rensflata1
681674renteendringa7
681105representasjonssetninga3
681806residual6
681490roys9
681596samkopla1
681086samstundes\1
681543separabel14
681541separabilitet12
681579separabilitetg1
681545separable9
681215shephards1
681599sitronsmak5
682058sjokoladeforbruket1
681993skattefunksjonen1
681956skattlagd53
681449skibinding4
680901skjeringspunkta8
680905skravert8
681305skraverte21
681149skrytkonsum\1
681058skyldtest1
681550snelletråd8
681144snobeffekt1
681142snobeffekteng1
681145snøballeffekt2
681143snøballeffekten1
681189somresultat1
681971sosialklienten2
681367sosialstatistikaren1
681687sparerate6
681685spareraten18
681801spareteoriane1
680824spesiallitteraturen2
681295spesialtilfellet3
681466spørselsfunksjonane1
681595stangselleri5
681520stante3
680812stensilert6
680992strengg1
680942strengtg1
680973substituera17
681265substituere6
681176substitumal2
681173substitumalen8
681138substitusjonsbrøkane1
680957substitusjonsbrøkar1
680987substitusjonsbrøken17
681401substitusjonseffekt6
681394substitusjonseffekten21
681396substitusjonseffekteng1
681700substitusjonselastisitet1
681275substitusjonselastisitetar1
681254substitusjonselastisiteten9
680979substitusjonsområdet8
681946substitusjonsverknaden1
681864svingforma1
681230sydæter1
681227symmetrieigenskapen1
681432symmetrivilkår1
681434symmetrivilkåret1
681721t=\tau1
681729t\geq\tau1
681748taleksemplet1
680988talverdien13
681013tangenthyperplanet2
681012tangera13
681170tangeringspunktet18
681540tenestane4
681932tensive1
681121tensminimum1
680862teorikapitla1
681912tidsbudsjettet2
681929tidsintensive6
681924tidsintensivt4
680804tidskonsistens4
681614tidskonsistente4
681945tidskostnadene4
681643tidspreferanseraten3
681885tilbodsderiverte1
681922tilbodsfunksjonen1
681028tilg2
681805tilhøra1
681650tilleggsføresetnaden1
681198tilleggskrava1
681827tilpassingsproblemet1
681858tilpassingspunkt1
681873tilpassingspunkta1
680958tilpassingspunktet25
680866tilpassingsvilkåra1
680948togodetilfellet7
680875totalutgift4
680869totalutgifta5
681421tovarene1
681840transaksjonskostnadene10
681838transaksjonskostnader23
681094transitivitet3
681428trikkekort4
681951tverrsnittsstudiar1
681886u=1
680910u=u1
681535u^*5
681380uelastisk7
681549ulltøy23
681187utgiftsfunksjon1
681159utgiftsminimering6
681496utgiftsminimeringsproblem1
681167utgiftsminimeringsproblemet5
681185utgiftsnivået30
680863utleiinga2
681850utlånsrenter7
681832utrykkt1
680837uttrykkjastg1
681071uvitskapeleg3
681963v=f1
681037vanskelegere4
681868vareforbruk2
681909vareg2
681321varegruppene32
681581varegrupperingar1
681936vareintensive2
681925vareintensivt2
681837varekjøpa3
682067varekonsumet22
681049variasjonsområdet3
681686varigg1
681153veblens3
681148veblensg1
680830vektor8
681117vektorane6
680835vektorar12
680949vektoren9
680877velferdsspørsmål2
681157velferdsteorien3
680879velferdsvurderingar1
681063verdiproblemet1
681732vesentlegg1
681074vilfredo2
681904vippepunktet3
681104vissg1
681398vridning31
681939vridningseffekten1
681966w^*1
681989w^k4
682018w^k\1
681995w^m5
682016w^m\1
681055walras4
681857wt6
681504y=1
681411y\mid\1
681955y^*3
681975y^k2
681556y^m4
681099{7
681064årgangsvinar5
681324økonometriske1