Norsk Ordbok 2014 layout  

IntrSamf: Introduksjon til samfunnskunnskap

Børhaug, Kjetil, Christophersen, Jonas, Aarre, Tone

Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 29764 ordformer var 3054 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
503925287
503110abstrahering2
505274abstraksjonsnivået2
505588affektiv11
505594affektive16
503821agrarøkonomien2
503778akademisere1
503833akkumulering5
505422aksjonsdemokrati4
505568aksjonsforsking2
505151aksjonskanalen3
505138aksjonspolitikken3
505253aktivistorientert2
505255aktivitetsformer4
503334aktørorientert1
503298aktørorienterte2
503324aktørtenking1
503162aktørtenkinga2
503163aktørteoriar1
503992aktørtilnærming1
504880aku67
505492albany81
504721alderstrinna12
505067algebraiske3
503483allmennlærerutdanning1
505525allmennvitenskapelige1
502864allmenskolen1
503081almenskolen2
504498amer4
505810analyseform1
505445anarkiske4
504525andregenerasjonsinnvandrar3
504535ankerbarn4
503571annamøter1
505106annegrete6
504789annuitetslån7
502992ansvarleggjeringa5
502880ansvarsbevissthet3
504163anthropologists1
504568anthropology1
503309antipositivistiske2
504268apartheidpolitikk2
503014arabeidsmåtane1
503526arbeidmed1
503532arbeidsboka18
503528arbeidsbokmetoden3
504065arbeidsbøkene3
504755arbeidsbøker8
504883arbeidsevne94
504404arbeidsformidlingsbyrå1
504411arbeidshester4
504896arbeidskrafttilbodet1
504879arbeidskraftundersøkingane4
505219arbeidslivsorganisasjonane12
505401arbeidslivsperspektiv2
504591arbeidslivstema1
504881arbeidsløysestatistikk3
505052arbeidsløyseutvikling1
505408arbeidsmarknadsperspektiv1
503620arbeidsmarknadsundersøkingane1
504386arbeidsmigrantane5
504882arbeidsmoglegheiter2
503813arbeidsomgrepet2
504728arbeidsplikter1
505033arbeidsstruktur1
504888arbeidssøkjarane27
505406arbeidstakarorganisering1
505405arbeidstakarrettar12
503837arbeidstakarrolla1
503892arbeidstakaryrke1
505035arbeidstryggleik1
504398arbeidsvandring10
505216argumentasjonsmåtar2
504416asiater6
504452assimilasjonsidealet1
504356assimilasjonspolitikk4
504473assimilasjonspolitikken3
504470assimilasjonspress1
504442asylhopping1
504540asylsøkjarbarn18
504541asylsøkjarelevar1
504438asylsøknadar1
503218atbeidsmåtar1
505007aukt5
505005aukte8
504787avdragsfridom7
505221avgjerdssituasjon1
504968avhengigheitsteoretikarane1
505435avhengnadsteoretiske1
504598avisbod23
504072avisboken1
505623avkryssing7
503655avtalefamilien1
504172aztec2
505599badevekta9
505610bakgrunnslitteratur4
504261balto13
504799banklånsundersøkinga1
503509barnearbeidarane7
503769barnedøying4
503710barnedøyinga8
503616barnefamilieperioden1
503512barnefordeling16
503768barnegraver2
505182barnehagedekningsprosenten1
505186barnehagekontoret8
505199barnehageplan6
503523barneller1
503514barnelov9
504141barneomsorg18
504381barneoppdragelse7
503735barnepornografi108
503513barnerett10
503507barnerettane18
503773barnestorleik6
503517barnevernlova432
503516barneverntenester34
505057basistidspunktet2
504913basisåret10
504829bearbeidingsverdiane1
504827bearbeidingsverdien4
504343bebodde10
504759bedriftsbesøka2
505071bedriftsnedleggingar17
505101bedriftsøkonomens6
504332befolkningane7
504318befolkningsgruppe7
504166behave2
504623behovstilfredsstilling5
504668behovstilfredsstillinga3
504272beiteressursane11
503172belysast9
504220bendixens4
504680bensinkostnader3
504604berti9
505815bestem26
504345bestemmelsene57
504122bestemthed24
504784betalingsordning18
503465betinging2
505533biletanalyse4
505661biletstudiar1
503188bilkjørande1
504615bilolje1
504875bilreiser6
502791bindestrekssosiologar1
504871biodoar2
505738bivariat2
505676bivariate1
504713blandingsøkonomiar1
504348bleioppretta1
503893blåsnippsproletarar1
504074bokførlaget1
503302borgarleggjering15
504325bosettingstradisjoner1
505357branchereau3
505643bregenhøj2
503419broom550
505241brukarpreferansar1
505329bruners1
504826bruttoproduksjonen9
504779buareal25
504468bursdagsinvitasjonar2
504338busetjingsområde6
503546busshaldeplassane10
503544bussobservasjonar1
504776bustadannonsar10
504774bustadjakt13
504777bustadkarrieren1
504803bustadlånkalkulatoren1
504802bustadlånsrentene8
504514bustadmiljøa2
504505bustadstandard9
505201bydelsstyre1
503327byggesteiner16
504101byggforskningsinstitutt6
505439byggjarane11
504306byrjaropplæring1
505205byråkratileiarane1
505242byråkratmakta1
505285bystatsdemokratiet1
503246byteforhold9
503653byteforholda2
504964byteforholdet7
504612bytemidlet1
503243bytemodellen4
504255byterelasjonar12
503650byteteoretiske1
504232bærsanking17
502777børhaug1
504173cannibalism1
505471cassell1
504164certainly2
505105cice2
505366citizenship26
505377civics2
505380classrooms2
504054clegg89
505359clough24
504176communion6
505491comparative6
504171concern5
503467cooleys3
505140crick15
505487critical7
504707daglegvaremarknadene5
504090dagligliv10
503189dameklatrarane1
504113danselabaner1
505663databehandle5
505532databehandlinga8
505662databehandlingsmetodar2
505560databehandlingsmetode1
505603databehandlingsmetoden1
505785databygger2
505791datainnfylling1
505583datainnsamling28
505531datainnsamlinga14
505613datainnsamlingsmetodar3
505614datainnsamlingsmetode1
505768datakjelder8
505780datamatrisa1
505773datamatrise4
505790dataregistreringa1
505538datasett23
505787datasettet10
504047datasimuleringsspela1
505605datatypane1
505786datautforsker3
505802dataverdiane1
505801dataverdier1
504260dattersønnen1
505289debattilhengjarane1
504181definisjonsmakta16
503077degnbol3
505164deldisiplinane1
505119delemne10
505297deliberasjon8
505123delmåla27
502794delområde23
505577delproblemstilling1
505337delproblemstillingar5
505335delprosjekta17
505180delstrukturar1
505244deltakingsformene1
505299deltakingsideal1
505316deltakingskanalar1
505142deltakingsordningane4
505149deltakingsordningar1
505292deltakingsorientert1
505300deltakingsorienterte2
505006demed11
503607demografane6
505286demokratiformene1
505298demokratiideal1
505295demokratiideala1
502875demokratiopplæringa2
505291demokratisyna1
505283demokrativisjonen1
503903denkulturelle1
503917dessetenesteproduserande1
504238dialektområde5
505347dialogundervising1
503626diamantbryllaup2
505523didakta1
503033differensieringsomsyn1
503766digitalarkivet36
505379discourse10
503531diskutereog1
505167dje4
505628djupnintervju1
503647dobbelarbeidande4
503704dobbelarbeidsfamilien1
503445dobbelsosialisering1
503449dobbelsosialiseringshypotesen1
503451dobbelsosialiseringstenkinga1
502929dominerast2
504699dominerei1
504077doubleday3
504369doudji1
503118dramaoppgåver1
502966dugleiksmål2
504228duodji9
504178eaten2
504177eaters2
504170eating4
505240effektivitetsmål2
505504ehrlich11
504269eidheim6
505304eigenaktiviteten1
503818eigenarbeid2
503739eigendynamikken1
503756eineforsørgjarfamiliar1
503089einlivsløpsdisposisjon1
503601einpersonshushald1
503212einskildaktør1
503125einskildaktørane2
505382einskildborgaren1
505619einskildeiningar2
502970einskildemne3
505066einskildforklaringar1
504023einskildlærarar3
503839einskildmedlemmene2
505617einskildobservasjonar1
503551einskildpersonen8
504843einskildproblema1
505542einskildpåstand1
504153einskildsamfunn1
505332einskildstudiane1
504718einskildtema1
505798einskildvariabel1
505670einskildvariablar1
505608einskiltresultat1
505545einskiltspørjeskjema1
505541einskiltspørsmål1
505673einvegsanalysar1
505622einvegsspeglar1
504499ejaz3
504087ejlers1
505319eklundh4
503291eksamensdrill1
503900eksamenspapir12
504760ekskursjonane2
503718eksogami2
503757eksotisering1
505243ekspertdominert1
505463ekspertutspørjingar1
504966eksportproduktet3
504641ekstraktiv2
503716ektepartnar1
503609ekteskapsførebuing1
503591ekteskapsnorma1
503721ekteskapspartnarar1
503661ekteskapsroller1
503790ekteskapstypane2
503792ekteskapstypar1
504658elektrisitetskjelder1
504653elektrisitetsmarknaden15
503794elendebilete1
503313elendetenking1
504730elevaksjonar1
503207elevaktive1
504734elevaktiviserande1
505759elevaktivisering1
505309elevaktivitet4
503530elevanevil1
505339elevarbeida3
504723elevbedriftetableringar1
505028elevbiblioteket1
505765elevbruk2
505277elevdemokratiet7
504737elevdiskusjonar1
503549eleventeikne1
504770elevgruppene23
504748elevkantine3
503132elevklikkane1
504625elevleir3
504629elevleirdømet2
504631elevleiren2
504762elevmarknader1
505161elevorganisasjonar4
505776elevundersøking3
505025elevundersøkinga49
503017elevundersøkingar12
505330elevundersøkingsprosjekt1
504633elevvala1
503541elevøving13
504057elevøvinga5
503542elevøvingane7
505262elitedemokrati4
505260elitegruppene12
505259elitegruppering2
505257elitegrupperingar2
505258elitemakt1
505356eliteteori1
505261eliteteorien2
503494emk340
503708emnene6
502938emneorientert1
502904emneplan3
502933emneplanane1
502946emneplanar2
502944emneplanen2
502950emneplanstradisjon1
504528empatien7
503717endogami2
505272endringsagentane1
503319endringsperspektiv1
504119endu6
505338energitypar2
504148engebrigtsen14
505653enkétar1
505797enveisanalyse3
505481epistemology4
503537erfaringsfag1
504720erfaringsnære1
503539erfaringsverda4
504565erke3
504118eskimoerne2
504486etnografen10
505825etnologisk20
505334etterarbeidsprosess1
505606etterbehandle4
503311etterkrigssosiologi1
504908etterspurnadsarbeidsløyse2
504918etterspurnadsinflasjon1
504659etterspurnadskurva9
504752etterspurnadskurve3
504933etterspurnadskurvene2
504661etterspurnadskurver3
504856etterspurnadsteori2
504986etterspurnadsvekst1
503080ettpartistat1
505404eusamanheng1
504083everyday6
505227evnegrupper1
505233evolusjonismen4
505110experiences3
504168explanations2
504417fabrikkene28
503828fabrikkskiftet1
504583fadime1
502936fagdelinga1
502906fagdelt3
502903fagdelte2
505521fagdidaktik1
502999fagdidaktiske6
504371fagetkunst1
502968faginndeling2
502779faginndelinga1
504475fagkunnskapar13
503838fagorganiseringa7
503315fagplan4
502996fagplanfesta1
503841fagrørslavar1
502954fagsentrerte1
502871faktakunnskapar8
502952faktaprega2
502819faktapugging2
503786faktaundervising1
503236fallar15
503793familieendringstendensane1
503755familieerfaringar1
504778familieetablering25
503613familiefasar1
503570familieformer9
503767familiegravstader1
502891familiekunnskap2
503586familielitteraturen1
502857familielovgivinga1
503649familiemyte1
503722familiemønstra1
503579familieomgrep4
503697familieperspektiva1
504464familierettslige1
503770familieroller2
504420familiesameining42
503040familiesosiologien4
503617familiestatistikken2
503713familiestorleik6
503568familiestrukturar6
503753familietemaet1
503696familieteori4
503695familieteorien2
503567familietypar5
503632familietypen3
504746familieøkonomiske1
505307farnen3
503522fartsregistrering1
505192faseinndelingane1
504114febersumpene1
505706feilmargintabell2
505822feilmargintabellane1
505718feilmargintabellar1
505707feilmargintabellen2
505704feilslutningar12
503644fellesskapstilknyting1
504743fellesutlegg1
502982femtedelssamfunnet1
503853fiff7
504970finansinntekter73
503886finanskapitalistar1
504602finansøkonomi4
504610finansøkonomien2
504609finansøkonomiske1
505020fiskalomsyn1
505212fiskarbygdene1
505211fiskarbygder1
504638fiskeliner1
503962fiskeriutdanning2
504696fiskesalet7
504539fiskeskøytene9
503187fjellsportfolket1
504230fjordfiske4
504741fjortendagarsperiode2
504551flerkulturell17
505800flerveisanalyse1
504538fluktruta9
503731flyfiller3
504527flyktningbarn34
504426flyktningkatastrofen1
504430flyktningkonvensjonen32
504435flyktningliknande5
504443flyktningsituasjon3
503127flypassasjerar120
504487folkepsykologi6
504380folkeregistrering18
502840folkeskulelova18
505284folkestyreideala1
503765folketeljingslister1
505202folkevalte36
504596forbrukara1
503711forbrukareining2
503301forbrukarlukka1
504592forbrukarlære1
504593forbrukarmedvitet1
504654forbrukarprisane9
504597forbrukarrolla3
504650forbrukarstyring1
503879forbrukarvarene1
505419forbrukaråtferd8
504589forbrukslære2
503463forbruksmani1
504740forbruksregistrering1
505054forbruksregistreringsøvinga1
503137forbruksval3
503176forbruksvanane4
503849fordelingsmønster1
503850fordelingsmønstret5
504636fordelingsspørsmåla3
503491foreinte11
503830foreldrepermisjonar1
503681foreldrerollene2
504953forhandlingsøkonomien1
505183forklaringsmåte3
505327forkunnskapane5
503247forlagseigarane1
503996formallikskap1
505489formation8
505245formidlingsstoff1
505465formidlingsverktøy1
504981formuesauke2
504984formuesauken1
505817formuler2
503746forplantingslære2
503783forplantingsperspektiv1
503555forretningsorden16
504372forsamfunnsfag1
504683forsikringspremiar11
504160forskarkollegaene9
504562forskingens1
503075forskingsdepartement3
503041forskingsfunn6
505620forskingsfunna2
505831forskningsintervju1
505824forskningsmetode3
504082forskningsnytt3
504457forståelsesformene1
502849forsøksplanane1
502897forsøksplanen2
503652forsørginga9
503691forsørgjarrolle3
504192fortolk1
504357fortvilende1
505200forvaltingsapparatet5
505196forvaltingsorganet12
505204forvaltingsorganisasjon1
505264forvaltingsorganisasjonane1
504575forvaltningstjeneste4
503771forventingspresset5
503796fosterdiagnose1
505365foundations4
504407framandarbeidarmiljøet1
504524framandspråkleg19
505669frekvensfordeling4
504412fremadstormende11
503498fridomsrettane2
504969frihandelsbasert1
504962frihandelsteorien1
504967frihandelstilhengjarane2
503177frik359
503185frikete3
505143frikoplast4
504887friksjonsarbeidsløysa1
505173frirommet5
503129fugleperspektivet3
504385fuglerud14
505068funksjonsbegrepet1
504459funksjonshemja2
503641funksjonstømming2
503645funksjonstømmingshypotesa1
503039funksjonstømmingshypotesen1
503978funksjonæryrke1
502997funnsreglar1
505152fylkestingsval91
505827fællesforenings1
505395førebestemde1
505789førehandsdefinere1
505581førehandskunnskapar5
503224føremålsrasjonalitet4
504447førestellingsverder1
503058førforståing2
503025førforståinga3
505128førforståingane1
505346førforståingar1
504088førskolelærerutdanninga1
505215førskulebarn13
504391førstegenerasjonsinnvandrarar19
504526førstegenerasjonsnordmann1
503599førstegongsfødande32
504038førstehjelpssakene1
504931førsteprioritets1
504493gaidar6
504037gapahuken11
504677gasskraftutbygging8
504419gastarbeiter1
503911generasjonsmobilitet1
503408generasjonsrettar1
505268genussystemet6
502802geografidimensjonen1
504818geografitema1
505486gh6
505524gieseckes1
503726giftarmålsalderen11
503719gifteforbod1
503559gjennomfør10
504750gjennomsnittskjøpet2
504960gjennomsnittskostnadene5
504910gjennomsnittsprisane12
505045gjennomsnittsårslønna1
504280gjensidighet6
504414gjestearbeiderne3
504211godthåb2
503191goffman67
503331goffmann1
503677goffmans8
503316gotaas26
505503governance25
504127grannsemd23
505206grasrotnivået2
505308grasrotorganisasjonar5
502812grensedraginga29
505193grovinndelinga4
503013grunngivingar27
504956grunnlegjarane1
505447grunnperspektiva1
502866grunnrit3
502786grunnskuledisiplinen2
502912grunnskulelærarane1
504227grunnskuleopplæring26
505230grunnskulerådet3
503181gruppekultur1
503183gruppemedlemmene5
504208gruppemessige2
503823gruppeproduksjon1
504154grådress2
504651grønsaksmarknad1
503561grøsland8
505189gudstenestedeltaking2
504310gutterommene2
505597gyldigheita39
505147haavelsrud2
505512hachette4
504548hadia54
505517hagtvedt9
503534haldningsarbeid11
503455haldningsdanning1
505808haldningsdata1
505593haldningsomgrepet1
505387handelsvolum3
505055handlelappane1
505053handlelappar2
503297handlesenter32
503217handlingsalternativa5
505589handlingskomponent1
505592handlingskomponenten1
505124handlingsmodellar2
503359handlingsorienterte5
503216handlingsvilkår4
503219handlingsvilkåra2
504001handsamingslikskap1
503949handverkaryrke2
505476harbo20
502962harmoniperspektivet1
503190harrygutane1
505137hartnett8
505368harvester1
505364heater3
504729heimepliktene1
503373heimkunnskapsplanen2
502839heimstadlære9
503988helsearenaen1
503966helsefaglege26
504749helsekonsekvensar4
504482hemjande3
504542hemjar3
505370henk32
504335herrelaust15
503798heterofili12
504174highest4
505269hirdmann33
502831historieappendiks1
502805hjelpemidlet5
505305hoge7
503061holisme5
503730homofiliforbodet1
504219hottentottenes1
504236hovuddialektar4
503356hovuddilemma1
504621hovuddisiplinar1
504105hovudkategoriar27
503874hovudklassane2
504063hovudkolonne2
505576hovudproblemstilling4
503256hovudretningar14
505139hovudsynet6
504844hovudtenkjemåtar1
503259hovudtilnærminga2
505572hovudtrinn3
505573hovudtrinna2
504120hunde24
504234hundretalet8
505414hundreårlange3
503938hushaldsarbeid13
503822hushaldsmedlemmene3
503646hushaldsproduksjon1
503700hushaldsproduksjonen1
504594hushaldsøkonomi7
504100husholdsarbeid1
503630husmorfamilien5
503433hyrve3
505828håndbøger1
504248hætta63
504695høginntektsgrupper5
504949høglønnsyrka1
502829høgskulefag7
503946høgskuleyrke5
503963høgstatusutdanningar2
505282høgtidsstemde6
505507ichilov1
505213identifikasjonane1
504519identifikasjonsfigurar1
504363identitetsforvalting3
502828idiografisk2
502816idiografiske4
505064idédugnaden14
503749ikkjesame1
504167imperative4
504965importprisindeksar1
505003importreguleringar2
504911indekspoeng6
503550individbasert13
502977individkritikk1
503043individorientering1
504738individualiserast5
505496indoctrination1
503540induktiv6
505047induktivt4
503687industriarbeidskraft1
503887industrikapitalistane3
505015inflasjonsdempande2
505625informantintervju2
504490informasjonshandsaminga4
502924inglehart7
505127injeksjonsmodellen1
505440inkorporerte22
505392innarbeider12
505326innføringsnivået1
503179inngruppe1
504231innlandssamar1
504440innreisekontrollen2
504765innsamlingsføremålet1
504791innskotsform1
504792innskotsordningane2
503980inntektsforskjellane12
503973inntektsforskjellar7
503920inntektslikestilling1
503971inntektslikestillinga1
505000inntektsoppgjera21
504944inntektsoverføringar3
504999inntektspolitiske12
504955inntektsulikskapane2
505034inntektsutsikter7
503192inntrykksstyring1
504485innvandrarbefolkninga77
504201innvandrare1
504484innvandrarelevane4
504476innvandrarelevar9
504467innvandrarforeldra2
504477innvandrarungdommar7
504571innvandrerungdoms1
504387innvandringsstoppen8
505412institusjonsbaserte8
502856institusjonslære1
504469integrasjonsidealet1
503278integrasjonstenking1
503280integrasjonsteoriar1
504543integreringsfremjande1
504462integreringsidealet3
504454integreringspolitikk53
505378interaction6
503167interaksjonisme4
503178interaksjonismen3
503675interaksjonismetradisjonen1
503431interaksjonistisk4
503664interaksjonistiske2
505351interesseaggregerande1
505301interesseaggregeringstenkinga1
505188interessedefinisjonar1
505185interessehevding4
505294interessekonfliktlogikk1
503213interessemaksimering1
503214interessemaksimeringa1
505254interessemobilisering1
505267interesseorganisering2
505187interesseperspektiv1
503296interessepolitisk9
505444internasjonaliseringslitteraturen1
505393internasjonaliseringsopplegg2
505394internasjonaliseringsopplegga1
505423internasjonaliseringsprosessane2
505391internasjonaliseringstiltak6
504309internatskolen1
504474internatskulane5
504289internatskular13
504312internatskulegenerasjonen1
505468internettinformasjon1
505432intervenerande8
505826interviewteknik1
505758intervjugaidane1
505627intervjugaidar1
505767intervjuråda1
505612intervjuskjema2
505757intervjutekstar2
503525intervjuundersøking9
505488introduction28
505633introduksjonsspørsmåla1
504213inuittane16
504214inuittjente1
504189inuittsamfunn1
505012investeringsetterspurnad2
503623janusgenerasjon1
503615janusgenerasjonen1
503140jary8
503956jenterevolusjonen2
505158jernlov1
505157jernlova2
504303jernsletten4
503831jobbdeling1
503825jobbrotasjon5
504256joike9
503196jordbruksreiskapar7
504264jordsalslova3
504553junction3
505514junn1
503159kalleberg12
505249kapitalakkumulasjon3
504975kapitaleksport3
504976kapitalinngang10
504831kapitalslitet4
503987kapitalteoriar1
504020karaktergivinga1
503279karaktersetjinga8
503458karaktertypar1
503460karaktertypen1
503910karrieremobilitet1
505402karrierevegane4
503904kasteomgrepet1
505796kategorinamn1
505664kategorivariabel4
505793kategorivariablane1
505553kategorivariablar15
505807kategorivariabler1
505678kausalhypotesar1
505322kausalitetsforståinga1
504134keesing3
504581kiepenhauer1
504917kilometrar1
504400kjedemigrasjonen1
503611kjegolvet2
503538kjeldeenn1
505660kjeldestudiar4
503712kjernefamiliane3
504359kjernesamiske1
503720kjærleiksidealet5
503748kjærleikssamleiet1
504410kjøligste8
505684kjønnskategori2
503923kjønnsmessig31
503930kjønnsmessige10
505273kjønnsordnande1
503927kjønnsrelaterte3
505041kjønnsrollane1
505574kjønnsrollebunde1
503635kjønnsrolledelinga2
503965kjønnsrollemønstra5
503703kjønnsrollesosialiseringa1
503657kjønnsrolletenking3
503912kjønnsulikskap2
503921kjønnsulikskapane1
503914kjønnsulikskapar3
504946kjøpekraftparitetar1
504681kjøreavhengig1
504691kjøreprisen1
503138kjørerefleksar1
503398klassearbeide1
503901klassebestemt4
503133klassefellesskapa1
503870klasseforhold6
503877klasseinndeling5
503781klasselærarane1
503527klassemiljøet5
503863klasseomgrep8
503864klasseomgrepa3
503876klasseposisjonane1
505761klasseromsundervising1
505256klassestat1
503880klassestatus1
503881klassestatusen1
505175klassestorleik6
503871klassesystem5
503867klasseteoriane1
503318klasseteoriar2
503902klassetilhøyrsla1
502889klasseuavhengig1
504187kleivan7
504957klesproduksjonen3
503184klessmak4
505819kod2
505830kokebokmetoden1
504684kollektivprisane2
504106koloniembetsmenn2
505782kolonnane31
505236kommunalforskinga1
505235kommunalnivået1
504711kommunalsosialistisk1
505029kommunedata1
505032kommunedatafiler1
502862kommuneforvaltningen1
503665kommunikasjonsfellesskap3
503667kommunikasjonsmønstra2
503050kommunitaristisk4
504005kompetanselikskapsprinsipp1
502978kompetanseorientering1
503827kompetansetenkinga1
503633komplementært17
505595komponentenå1
503799kondombruk12
505754konfidensintervall3
505755konfidensintervallet1
502926konfliktorientering1
503682konfliktorienterte3
503832konfliktperspektiv1
505446konfliktregulerande1
503289konflikttenking1
503299konflikttenkjarar1
503260konfliktteoriar4
503362konflikttilnærmingar1
503052kongerekkjer2
504909konjunkturarbeidsløyse1
504652konkurransemarknad11
505400konkurransemodellen1
503007konkurranseånd2
503631konsensusperspektiv5
503320konsensustenking2
503258konsensusteoriar1
502918konsentrisk3
503346konstruktivistane3
504727konstruktivistisk14
503439konstruktivistiske11
503287kontrollfunksjonane14
503535kontrollviktigare1
505218konverterast9
504409konya5
505746korrelasjon9
505674korrelasjonar6
505748korrelasjonskoeffisient3
505740korrelasjonskoeffisientar4
505750korrelasjonskoeffisienten2
505809korrelasjonsmål1
504424korttidskontraktar8
504903kostnadsarbeidsløyse1
504919kostnadsinflasjon2
504481krange5
505232kreasjonismen3
504935kredittetterspurnaden2
504932kredittlån3
504997kredittpolitiske1
504998kredittreguleringar1
504561kreolisering3
504503kreutzberg3
504425krigsentreprenørar2
504864krisetendensane7
502844kristvik31
504991kronr2
503672kroppspråket3
505634kryssforhøyr3
502801kryssingspunktet17
505675krysstabell5
505561krysstabellar12
505685krysstabellen2
503074kud20
504246kufter12
505519kulbrandsstad1
502890kulmineringa1
505390kulturarvformidling5
504146kulturavhengig3
504150kulturbestemt3
504193kulturboksar1
504102kulturforståing25
504144kulturleg3
504222kulturlege1
505456kulturlikskapar1
504151kulturrelativ3
504157kulturrelativt2
504207kulturrikdom1
504472kulturspesifikke6
505409kulturstereotypiar1
503848kumulativ19
505156kumulerer1
503051kunnskapsbitar1
503245kunnskapsbøkene1
503249kunnskapsbøker1
502967kunnskapsmåla3
504224kunnskapsområde11
503263kunnskapsorientert5
503450kunnskapspluralismen1
503229kunnskapspugging3
503238kunnskapspugginga2
503345kunnskapsrelativistane1
503889kunnskapsressursar8
503344kunnskapsteoretikarar1
503230kunnskapstunge1
505399kurranse1
504245kvardagsplagg9
503803kvardagssamfunnet1
503977kvinnelønningane1
502920kvinnerevolusjon2
503922kvinnerevolusjonen2
503916kvinnesaksforeiningane1
504517kvinneundertrykkjarar2
503891kvitsnippsproletarar1
503762kyrkjegardsmetodikk1
504229kystsamar1
503854lagdelingsomgrep1
503865lagdelingsomgrepa1
503855lagdelingsomgrepet3
503981lagdelingsteori1
503858lagdelingsteoriar3
503984lagdelingsteorien1
503852lagdelte20
503982lagerarbeid2
503856lagkake2
503684laing6
503446langsted3
503895langtidsarbeidslause15
504558lappish1
505172leiarutviklingsprogram7
503948leiaryrke6
505170leiingsutvikling8
503890leiingsyrke2
503524leikemiljøa2
504640leirdømet1
504041leirpoliti1
504033leirprosjekt1
504031leirtur1
504058lekseprøve1
503237leksepugginga1
504523leringar1
504300leseboktekstar1
503364lesing 1
503758leveforhold6
503939likedeling9
504002likehandsaminga4
504068likestillingsarbeid20
505575likestillingsdømet1
505677likestillingshaldning6
505590likestillingshaldninga2
505777likestillingshaldningar1
503935likestillingsmål1
503936likestillingsmåla2
503934likestillingsmålet2
505591likestillingsspørsmålet5
505719likestillingstabell1
504062likestillingsøving1
504901likevektslønna1
504898likevektsnivået1
504674likevektspris1
504667likevektsprisen3
504266likskapsideologien7
502806likskapsteiknet3
504506lindsjørn13
505362literacy9
503382livsarenaer1
503503livsfase38
504449livsførsla13
505043livslønn1
505046livslønna2
504364livsstilstrekk1
504566livsutfoldelse3
503638livsvarigheit1
504445livsvilkårsnivået1
505363longman4
505314lovstyre4
505168lovstyringa1
503348luckmann4
505629lydbandopptakar5
505630lydkvalitet22
505631lydprøvar4
504781lyntaksering1
504812lyntakseringa1
504510lyshudaog1
504251làvllà1
503918låglønnsnæringane1
504938låneboom1
504788lånekalkulator1
505008lånerammene15
503251lærardømet2
503761lærarforteljingar1
505345lærarinitierte1
503124lærarkulturen1
503012lærarsentrerte1
505760lærarstyring1
503220lærarstyrt5
503205lærarundervising1
503244lærebokkjøpa1
503204læreboklesing1
502965lærebokorienterte1
503248læreboksal1
504217læreboktekst3
503231læreboktilbodet2
503253lærebokvala1
503097lærebøkerstammar1
504758læreeffekt1
505424læreplanmandatet1
505120læreplanmåla3
504226læreplanverk4
503070lærerens19
505522lærerhøjskole1
504078lærerveiledning1
503543læringseffekt9
504049læringseffekten5
505453læringspotensial3
503983lønnast6
503693lønnsarbeidet7
503845lønnsavtalar2
504893lønnsdanning5
504951lønnsforskjellane15
503974lønnsforskjellar12
505756lønnsforskjellen20
505018lønnsgliding7
504056lønnskrava9
503844lønnslikskap1
503919lønnsmessig13
504952lønnsprinsipp1
504922lønnsspiralar1
503293lønnssystemet8
504921lønnstakarane11
505459maihaug1
504511majoritetsbakgrunn1
504480majoritetselevar3
504508majoritetsforeldre1
503785majoritetsmisforståinga1
504195majoritetssamfunne1
504509majoritetsskular1
504302majoritetsskulen1
502963makrokonfliktar2
503094makroorientert1
502974makroorienterte2
503639makroperspektiv4
503128makroplanet5
503317makroproblema1
503255makrososiologiske1
503090makrotema1
504015maktdefinisjonen2
504016maktforskaren1
503868maktforskjellar3
504182maktkjelder1
503993maktmodellen1
503931maktmålet3
505315maktressursar6
504011maktulikskapar1
504733makvis2
505501malnes2
504243mannslua1
503976mannslønningane1
503958mannsoverskot3
503947mannsyrke12
504709marknadsforma2
504716marknadsformene1
504649marknadsformer2
505385marknadsimperfeksjonane1
504868marknadskonkurranse5
504645marknadsleik1
505148marknadsprinsipp6
505386marknadsprosessane1
504934marknadsrenta38
504588marknadsteori4
503211marknadsteorien5
504431masseflukt13
504432massefluktsituasjonar1
503303masseforbrukskultur1
505555matematikkundervisinga1
503468meads4
505426medborgarskapen1
505766medeleven3
505732median14
505495mediavridde1
505126mediebodskapar2
505134mediefragmenta1
504842mediestoff6
503780medisinstudentar24
502822meiningsmålingsbyrå2
503078mellemfolkeligt1
505681mellomkategoriar1
505163mellomleiarnivå6
505331mellomvariantar3
505311memorere5
505451memoreringa1
503403meningssøkende2
504149menneskegrupper7
504161menneskeofringane1
503486menneskerettsfråsegn8
503553menneskerettsundervisinga1
505506merelman1
503985meritokratiske3
504772merkeforskjellar1
504708merkevarekonkurranse3
502960mesonivå1
505584metodearsenalet1
504739metodeidear1
503006metodeinnsikt1
505530metodeomgrep1
505529metodeomgrepa1
505354metodeprinsipp1
505586metodetriangulering1
505582metodeval6
505604metodevalet2
505769metodeverktøy1
505598metodeverktøya1
503152metodologisk10
504507middelklassebarna1
505179middelklasseverdiar1
505502midgård1
504388migrasjonen16
504552migrasjonsforståelse2
504446migrere2
502971mikrokonfliktar1
502976mikroorienterte1
503261mikroplan4
503164mikrososiologi3
503135mikrososiologien2
503136mikrososiologiske4
504584mikroøkonomi8
504717mikroøkonomi i1
503300miljøbelastande8
504873miljøbelastingane1
503350miljøendringar21
503173miljøengasjementet22
503576miljøfaget3
504223miljøi1
504773miljøkvalitet26
505416miljøorienteringa1
504870miljøpapir1
505431miljøproblematikk3
503545miljøriktige9
504097miljøsosiologi3
505010miljøsubsidiar1
504876miljøteknologien3
503343miljøundervising1
505433miljøundervisinga1
504874miljøverknaden2
503341miljøverknadene16
505449miljøvernpolitiske32
505135miljøvernspørsmålet1
503355miljøåtferd1
505021minigrunnfag1
504819miniinnføring1
505443minimumslevestandard1
503102minisamfunn3
502783miniutgåve12
505652minneoppgåvene1
505651minneoppgåver1
504360minoritetsbefolkning2
504504minoritetsbefolkninga3
504451minoritetskulturane6
504320minoritetssituasjon2
504512minoritetsskular1
503899minoritetstilhøyrsel1
504559minority4
504895minstelønn63
504900minstelønnsatsar1
505083minuspila1
504108misjonshistorie5
504489mistroiske2
505121mjuka63
504617modellfag3
505464modelltenking1
504365moderniseringsprosessar8
503504modnad5
503506mogelegheiterligheter1
503381moglegheitssamfunnet1
504851monetarisme2
504855monetaristane2
505096monetaristisk2
503589monogami22
504697monopolmarknad1
504460morsmålsopplæring110
504492motivasjonsbaserte1
505278motivasjonsformer1
504735motiverast11
503637moxnes60
503706moxness4
502981mulighetssamfunnet1
503826multikompetanse1
504751multiplisere12
505494munksgaard4
503590murdock2
503763museumsbesøk44
503764museumslærarar1
504368musikkfaget3
505511muxel1
505114myndiggjerande3
505420myndiggjere1
505118myndiggjering10
505111myndiggjorde2
504987mynteiningar1
504375målformulering5
502943målformuleringa12
505396målhierarki2
504996målkonflikt2
504994målkonfliktar4
503926målrelatert1
502948målstyringsprinsippet1
502947målstyringstenkinga2
505103månadstidsskrift4
504092mødres4
502901mønsterplan15
504237nabodialektane4
504403naik1
504518narkotikalangarar2
504235nasjonalgrensene3
505438nasjonsbyggingsprosessar4
505442nasjonsbyggingsprosessen6
504292nasjonsskapande1
504052naturgeografiske5
503814naturomgivnadene2
504315naturrikdommer2
503909nedoverstigande2
505130nedtonar2
504218negerguten6
504466nert6
505425neskerettane1
504973nettofinansinntekt1
504941nettofinansinntekta1
504979nettofinansinntekter1
504977nettofinansinvestering1
504983nettofinansinvesteringar5
504834nettoform1
504833nettoinvesteringane6
504835nettoinvesteringar2
504832nettonasjonalproduktet1
504982nettorealinvesteringar1
504980nettostønader1
503479nettverkskart5
503552nettverkskarta1
503480nettverkskartet1
503476nettverksteoretisk1
504824nnp10
503602noack9
505558nominalvariablar1
505302nominasjonsprosessar5
502815nomotetiske5
504185nordbuarne19
505475nordenbo1
504450nordeuropearen1
505450nordsjøavtalen1
504060noregskart2
503628normalisere71
504463normgivande6
503430norminnlæring1
503393normmottakar1
503410normorientering1
503415normpluralismen2
503394normprodusent1
503395normpåverknad1
503383normsettenn1
503390normsosialisering1
503414normsosialiseringa1
503379normtema2
503262normteoriar 1
505479notes7
505812nsd22
505771nsdstat8
503488nybyggjarområda1
503915nyfeminisme1
504854nyklassikarane5
504850nyklassisisme9
504567nykolonialisme7
504456nykommere15
505271nymarxismen1
505252nymarxistane2
505251nymarxistisk2
505132nyttiggjering4
505403næringslivskonglomerat1
502820næringslokalisering2
504314næringsrettigheter1
504590næringsøkonomi1
502972nærmiljøtema1
504606næsman2
505389nøkkelarenaen1
503371nøkkelbegreper4
503352nørbech16
504324odelstingsproposisjonen29
504942offentlge1
504573ohcejohka1
504704oligopolmarknader1
504682oljebruk4
504702oljeeksporterande35
504676oljeforbruk11
504703oljeforbruksnasjonen1
504701oljekartellet8
504700oljemarknaden19
505413omdefinerast6
503005omgrepsdefinisjonar3
505436omgrepsfestinga1
503035omgrepskunnskapar4
503222omgrepskunnskapsstoff1
504722omgrepsmetta1
505023omgrepspresisjon1
503063omgrepspugging1
503001omgrepspugginga1
503111omgrepsutviklinga2
503286omsorgsfunksjonar5
503511omsorgsovertaking105
504862omstillingarforklarer1
504889omstillingsarbeidsløyse1
505031omstillingstakten4
504384omstreifarane8
504550operasjonaliser1
505225operasjonalisere14
504613oppbevaringsmiddel1
505228oppbevaringsstad3
503404oppfostringen4
504995oppfyllinga56
505099oppgåveløysinga30
503851opphopande1
505448opplysingsprosjekt2
504479opplæringstilboda29
503908oppoverstigande3
503457oppsedingsmønster1
505131oppsedingsperspektiv1
503598oppveksterfaringane1
503374oppvekstmiljøet82
503529oppvektsmiljøregistreringane1
504206oppøve3
505557ordinalvariablar1
502796organisasjonsfag1
505150organisasjonskanalen5
505136organisasjonssamanheng4
505376organized9
502958organsering1
502902orienteringsfag5
505508orit1
505505oryx6
503533osamfunn1
504215osuqos2
504285overbeiting12
504044overbygnad10
504867overflyttingsgevinst2
504434overføringsflyktningar44
505454overgeneraliserte1
503193overkommuniserer1
505383overlest15
504516overleste6
505162overlokalt1
504028overnattingsleir2
503427oversosialisert1
505460partitalsmenn1
505410passkontrollkøar1
503266pedagogforum1
503269pedagogforumet4
503200pedagogikkfaget9
502991pedagogiserande1
502995pedagogisert2
503588pendlarfamiliar1
504600pengedominansen1
504990pengeiningane1
504924pengemengdebestemte1
504940pengeplasseringar10
504595pengeteljing1
504742pengeutlegg23
503203pensumdrill1
503019pensumfag1
503202pensumpugginga1
505178personalutvikling2
503170personlegdomsendring1
503456personlegdomsteoriar1
502892personlære1
505155personvalet44
505480piagetian1
505070pildiagram5
505075pildiagramma2
505084pildiagrammet2
504846pildiagrammodellen1
505063pildiagramteknikken2
505080pilhovudet2
504036pinnebrød12
502979planendringane4
502949planmakarar1
504415plantasjene6
502885planutkasta2
504712planøkonomiar2
505062poengvis1
505061poengvise2
505133politikkbilete1
505165politikkfelt3
505166politikkfelta1
505497politization1
503365polity13
503593polyandri3
503592polygyni3
504093portable8
503354postindustrialiserte1
502923postmaterialismehypotesen1
505250praksisfeltet24
503366press 1
503843prestasjonslønn11
503741prevensjonshaldningar1
503600prevensjonsmetodar2
505749prikkane37
505739prikkdiagram8
505751prikkdiagrammet1
505742prikksverm1
505743prikksvermen4
505536primærdata7
503175primærgruppe37
503146primærgruppene8
503147primærgrupper19
503643primærsosialiserande1
503396primærsosialisering3
503423primærsosialiseringa3
504663priselastisitet4
504664priselastisiteten5
504662prisendringar39
504715prisfastsetting2
504771prisforskjellane64
504915prisindeksar5
504075prisma8
504767prisregistrering2
504775prisregistreringa1
504859prisspiral1
504920prisspiralar3
504798prisundersøkingsøvinga1
504766prisøving1
504916privatbilreisene1
504644privatkapitalisme3
504646privatkapitalistisk4
502858privatrett37
502869privatretten83
505417problemanalyse1
505231problemanalysen1
503267problembaserte1
504529problemkompleks5
502910problemløsninger1
505024problemorienteringa1
502986problemtema1
504642produksjonsfaktorar9
503288produksjonsfunksjonen4
503873produksjonskapital2
504838produksjonsomgrepa1
504756produksjonsprosess17
504637produksjonsresultat36
504632produksjonsspørsmåla3
504948produktprisar18
504822produskjonsmengd1
505265profesjonaliserte4
505784programdelane1
504145programmeringa15
505336progresjonsmodellen1
505317progresjonsproblem1
505217prosedyrereglar32
505696prosentforskjell2
505700prosentforskjellane1
505701prosentforskjellar1
505720prosentforskjellen2
505694prosenttabell1
505693prosenttal18
505695prosentuering1
503210prosessmodell1
503233prosessmodellen4
503197prosesstenking3
505224prosessteoretisk1
505184prosesstilnærminga2
505340prosesstudiar1
505328prosjektarbeidsmetoden2
505571prosjektferda1
502930prosjektorienteringog1
503847prosjektstillingar11
505569prosjekttrappa2
504186prydgjenstandar8
503232prøveforma1
503227prøvetypar1
503574pubertetenog1
503072publics1
503290puggeundervising1
504405punjab34
504241pyntebanda2
504428påperope1
505042påverkand1
503536påverknadsfaktor5
505113påverknadsforsøk2
505214påverknadsforsøka1
505493pædagogik4
503000rammefaktorar9
504532rangerast14
503861rangordenen3
503857rangordne3
504515raseskiljepolitikken2
504197raseteoriane4
503500ratifikasjonar5
504821realbudsjettlikninga5
504945realinntekter2
504985realinvesteringar7
505222realitetsvurdert1
504634realkapital49
504823reallikninga1
505019reallønn1
504927realobjekt1
504928realobjektet1
504810realrenta29
504939realrente15
502836realskulefaget1
505513rebirth1
504221reflekter7
502843reformpedagogen3
505437regimeomgrepet1
505745regresjonslina1
505744regresjonsline3
504271reinbeiteområda5
504352reinbeiteområde4
504291reindriftsfamiliar1
504270reindriftslova10
504353reindriftspolitikk1
504554reindriftssamene2
504287reindriftssamfunnet1
504284reinflokkane13
505642reinskriv6
505058rekenstykket1
505050reknearket7
505781reknearkprogrammet1
503658relativisere7
503497relativismen7
505600reliabiliteten1
504782rentebarometer1
504793rentebarometra1
504809rentebeløpet4
504807rentemål1
504808rentemåla1
504929rentesats51
504783rentesatsane16
504937rentesatsen99
505293representativitetsprinsippet1
503694reservearbeidskraft2
505344resitasjonen2
503422resosialisering5
505355respondentane60
505624respondentintervju2
504599ressursavgrensingane1
504382ressursbok6
504355ressursforvaltingssystem1
504279ressursforvaltingssystemet2
504021ressurskontroll117
504004ressurskonverteringsteoriar1
504000ressurslikskap1
503990ressurstenkinga1
504502restaurantkjøkken3
502964restaurative1
504003resultatlikskap2
504125resultatløs14
503226retningsgivande84
504198rettferdiggjorde32
504555rettighetsforhold1
505171rettleiingsmateriell47
504322rettsforhold70
504354rettsoppfatningar10
503481rettsregler4
504406returnerande1
504313riksgrenser5
505154riksval3
504569rinehart1
504478ritland18
504630robinsonøya7
503836rolledeling16
503634rollefellesskap1
503275rolleforventingane6
503676rolleforventingar1
503547rollekart3
503277rollekonflikt6
503471rolleleik4
503429rollemønster8
503273rolleomgrepet4
503470rolleovertaking1
503679rolleskaping1
503142rollesystem1
503270rollesystema2
503473rolleteoretisk1
503332rolleteori5
503274rolleteorien2
503475rolleåtferd2
503276rolleåtferda3
502800romdimensjonen2
504169ruling1
503732rundbrennarar1
504247runebomma4
504257runebomme2
505484rusell1
504513rushanara1
504685rushmatpakkebilist1
504693rushtidene4
504692rushtrafikk8
505774ruteark2
505687råtabell2
504329rætte6
505705røystegivinga56
504162sahlins4
504374sakeneframstilte1
505234saksfelta7
505320saksproblematikken1
505313sakstypar83
504753salsmengd5
504754salsmengder1
504698salssamarbeid1
505415samanbundne62
504253samaneog1
504275samarbeidseiningar7
505352samarbeidstrening1
503608sambuarskapa5
503604samburevolusjonen1
504304samebarn2
504297samebarna2
504564samebarns1
504361sameforeiningar1
504239samekufta3
504362samekufter1
504323sameloven15
504321samerettsutvalet26
504317samespørsmålet3
504383samfunner1
503114samfunnsbileta2
504461samfunnsboka2
502868samfunnsbyggnad1
503811samfunnsdeltakarar2
502975samfunnsemne2
503047samfunnsets1
502887samfunnsfagdidaktikarane1
502937samfunnsfagdisiplinane1
505823samfunnsfagene2
502781samfunnsfaget12
503154samfunnsfaglærar7
503201samfunnsfaglærarar5
503209samfunnsfaglærardømet2
503116samfunnsfaglæraren3
502985samfunnsfagplanane1
502951samfunnsfagplanen4
502832samfunnsfagreiret1
503067samfunnsfagsyn1
503098samfunnsfagtema1
504608samfunnsfagundersøkinga1
503208samfunnsfagundervisinga6
503157samfunnsfakta1
502898samfunnsfaktorar2
502895samfunnsfaktorer1
503329samfunnsfelta2
505085samfunnsfenomen14
505469samfunnsfenomenet1
502987samfunnsforklaringane1
503062samfunnsforklaringar1
505615samfunnsforskingsprosjekt1
503120samfunnsforståinga6
503101samfunnsgoda8
503994samfunnsgode10
503108samfunnsgrenser1
505266samfunnsgruppene22
503878samfunnsgruppering1
502945samfunnsheilskapen6
505428samfunnskapsplanen1
504012samfunnsklassane16
503032samfunnskompetanse8
503228samfunnskompetansen3
502940samfunnskonfliktar3
503026samfunnskunnskapane1
502798samfunnskunnskapen24
502969samfunnskunnskapsbitane1
503281samfunnskunnskapsdefinisjon1
502909samfunnskunnskapsdelen4
503760samfunnskunnskapsdidaktikk1
502876samfunnskunnskapsfag2
502853samfunnskunnskapsfaget12
503009samfunnskunnskapslærarane2
503194samfunnskunnskapslærarar1
503036samfunnskunnskapslæraren1
503519samfunnskunnskapsmetodiske1
503391samfunnskunnskapspensumet1
502988samfunnskunnskapsplan1
502814samfunnskunnskapsplanane1
502911samfunnskunnskapsplanen22
503003samfunnskunnskapsprøvar1
505427samfunnskunnskapssamanheng1
502804samfunnskunnskapstema3
503044samfunnskunnskapsundervising3
503034samfunnskunnskapsundervisinga14
502788samfunnskunnskapsvariant1
503156samfunnslover2
502782samfunnslæra4
502847samfunnslærefaget1
502852samfunnslæretradisjonen4
505288samfunnsmedlem4
504820samfunnsmekanismar1
503131samfunnsmikroskop1
503024samfunnsmytane1
503122samfunnsmønster6
503397samfunnsnormane1
503112samfunnsomgrep5
503106samfunnsomgrepa1
503103samfunnsomgrepet1
504042samfunnsoppbygginga1
503096samfunnsoppfatningane2
503049samfunnsoppløysinga2
503282samfunnsordningar5
504861samfunnsorganisering5
503860samfunnsposisjonar2
503453samfunnsrelevant2
503113samfunnsroller2
503037samfunnsrøyndommen2
503109samfunnssamanhengar1
503042samfunnssanningane1
503038samfunnssanningar1
502941samfunnssektorer4
503376samfunnssirkelen2
503937samfunnssirklane2
504050samfunnsspela1
503107samfunnssymbol1
503806samfunnstema2
503091samfunnsteoretisk3
503022samfunnsteoriane3
502983samfunnstypane6
504051samfunnstypar9
502893samfunnsvedtekter1
502878samfunnsvendt1
503126samfunnsvitarane26
505478samfunnsvitenskap7
503367samfunnsvitenskapelige8
503306samfunnsvitskapens1
503314samfunnsvitskapsorientert1
502883samfunnsånd10
505102samfunnsøkonomenes4
505146samfunnvitarar2
502824samfunnvitskap1
503153samhandlingane4
503095samhandlingar11
503082samhaällskunnskap1
503725samleiedebut6
503733samleiepartnaren1
504769samleskjemaet1
503629samlivsbrota4
504096samlivsbrudd11
503578samlivsforhold13
503606samlivsfronten1
503668samlivsidentiteten1
503660samlivsinstitusjonar1
503674samlivskriser8
503801samlivskunnskap1
503565samlivslære4
503594samlivsmytar1
503603samlivsmønster4
503596samlivsmønstra3
503705samlivsnormene1
503656samlivsnormer1
503605samlivspar3
503654samlivspartnarane2
503584samlivspartnarar3
503662samlivsrelasjonar4
503772samlivssituasjonar1
503572samlivstemaet1
503564samlivsundervising1
503663samlivsundervisinga6
502916sammenbindende1
503326sammenliknes8
503754samtaleforma2
505022samtidsorientering5
502939samtidsorienteringsmodell1
503515samværsrett45
504019sanksjonsmiddel17
505714sannsynsynlegheit1
505544sasjonar1
503673satir2
505520schnack2
505527schooling2
505129schwebs2
505372secondary7
504349sedvaneretten30
503775seksualitetstemaet1
503093seksualundervising3
503575seksualundervisinga9
505821sektordiagram1
502942sektorene14
504993sektorpolitiske49
505537sekundærdata8
503145sekundærgrupper10
503399sekundærsosialisering2
505333sekvensielle5
503420selznick4
505174sentraliseringstendensen8
504379sentralkontoret9
505729sentraltendens1
505731sentraltendensmåla1
504785serielån8
504156seriemonogamiet2
505659setningsbygnad23
505109share11
504806shtml3
504278sidaen3
504936signalrenta6
505014signalrente1
505699signifikans3
505710signifikansnivå2
505703signifikant57
504276siidaene3
504273siidaer1
504626simulerast3
504053simuleringsmodellane1
504048simuleringsprogram4
504046simuleringsspel1
503520sjekkliste36
503272sjonane6
504259sjonelle2
504764sjølvproduserte8
504129skikker16
504190skillingsbollen1
503624skilsmissesstatistikkar1
503625skilsmissestala1
503627skilsmissesutviklinga2
502823skilsmisseutvikling1
504299skinnarbeid6
505303skjematypar1
505500skoleutvikling12
504308skoleårene3
505397skuledebatt34
503377skuledemokrati3
502808skuledisiplinen1
503020skuleeksamenane1
503105skulefellesskapet3
503023skulefiksjonar1
503059skulekunnskapen2
503060skulelaboratorium1
503134skuleorganisasjonen2
504836skulepersonell1
502799skulepragmatiske1
504483skuleresultata8
504471skulestoff2
503834skulestyresmaktene26
502807skulestyresmakter5
503372skuletema10
505190skuletilvera1
505384skuletradisjon6
505462skulevalkamp2
503104skuleveggene1
504296skuleverda2
504121skønt5
504274slektsbaserte1
503580slektsforhold5
504081slektskrinsen5
503569slektsomgrep1
503560slydal4
502811smukkestad4
504089småbarnsforeldres1
504397småbedrift2
502790smågruppa1
503875småkjøpmenn5
503169småskulealder7
502956småskuletrinnet28
504282snøskuterar90
504073socialantropologiska1
505371socialization6
504098socialpædagogisk1
504316solidaritetskjensle4
505016solidaritetslina2
505115solidaritetspresset1
503751solinga4
503195sosialantropologar11
503015sosialfilosofiske1
503432sosialisatorane2
503443sosialisatorar4
503442sosialiseringsagentar4
503444sosialiseringsansvar2
503100sosialiseringsfunksjon1
502993sosialiseringsfunksjonar1
503642sosialiseringsfunksjonen1
503441sosialiseringskjelder1
503392sosialiseringsperspektivet2
503401sosialiseringssamanheng1
503454sosialiseringssituasjonen1
503474sosialiseringsteori3
503557sosialiseringsteoriane2
503171sosialiseringsteoriar2
503548sosialiseringsteorien2
505565sosialistskala1
503338sosialkonstruktivistisk2
503347sosialkonstruktivistiske1
505220sosialkontora26
502787sosialkunnskap3
502795sosialpsykologane2
502821sosialstatistikk2
504069sosiobiologien2
503478sosiogram2
503370sosiologiens5
503151sosiologihistoria2
504790sparevilkår1
503378spiralprinsipp1
505730spreiingsmål3
505733spreiingsmålet1
504294språkinstruks1
504305språkvanskane7
505650spørjelistene3
505649spørjelister9
505587spørjeskjemaspørsmål3
505820spørjeskjemaspørsmålet1
505540spørjeskjemaundersøking17
505654spørjeskjemaundersøkingar5
505829spørreskjemametodikk1
504858stagflasjonen1
504796standardbudsjett2
504797standardbudsjettet1
503872standssamfunn20
505772statistikkprogram9
505770statistikkprogrammet8
505702statistikkspråk1
504620statistikkverktøy3
505248statsanalysen1
505009statsbankane61
505238statsforvalting4
505276statsteoriane2
502827statsøkonomi23
502825statsøkonomien12
504624statsøkonomiske6
503862statusgruppe2
503614stefamiliar3
504614steinaldermenneska5
505073stikkordsforslaga1
504244stjerneform1
505741stjernetåke5
505275storkapitaleigarar1
503759storyline2
504627storylinemetodikk1
505472strandenæs1
504660straummengda1
504656straumtilbodet2
503412strekpunkt23
504885strukturarbeidsløyse7
503707struktureringsmodell1
503325struktureringsteorien1
503252strukturforklaringar1
503357strukturorienterte1
505223strukturperspektiva1
503150strukturtenking2
503161strukturtenkinga1
504111stråhytter3
504794studentgruppene5
503083studentlitteratur4
503064studentoppgåver23
505515students12
505655studentundersøkingar1
503065studer32
504616studiefelt6
502778studieobjektet16
502785studieretningsfaget4
505226styremåten6
502867styreskipnad6
504039styringsfunksjonane6
505312styringshierarkia1
505246styringskjeda8
502957styringsorientert1
505153styringspakke1
505287styringsproblematikk1
504521ståoppkomikaren1
504972stønadsbalansen2
504155subbe20
505388subnasjonale1
505074summegruppene3
505072summegrupper2
505358supermarché2
505429supermarknadsmodellen1
505667svaralternativa9
505551svarkategoriane4
505668svarkategoriar2
505762svarmønstra1
504378svf6
505374swets2
504494sykkelkjøpet1
505342synsefag1
504139systematiserer17
505607systematiseringa6
505122systeminnsikt1
503323systemkrefter1
505141systemkunnskapar1
505279systemlojalitet3
505323systemnivået1
503046systemorientering2
503254systemorienterte10
505324systemsamanheng2
504635systemspørsmåla1
503294systemtvang7
503307systemtvangen3
504574sámiráðði1
503612særbu3
503582særbuarar3
505310særeigna2
505210særinteresseorganisasjonane1
505209særinteresseorganisasjonar1
504886søkjearbeidsløyse1
504395sørvisnæringa1
504394sørvisnæringar4
505239sørvisorgan1
504455sørvistilbod8
503945sørvisyrka1
505779søylediagram7
505683tabellhovudet1
503724tabubelagde6
503740tabugrenser2
504547tajik94
504923takarar2
504811takser1
503285talcott8
505534talfestast17
505795talkodane1
505792talkodar1
505788talkode5
505806tallvariablar1
505716talområde1
505713talområdet3
505728talvariabel3
505804talvariabelen1
505794talvariablane1
505556talvariablar17
505753talverdi6
505548talverdiar3
504233tamreindrifta7
505086tankemodellen2
504894tariffavtalar63
504902tarifflønn22
504899tarifflønner1
503265tarifforhandling1
505017tarifframmene1
505528teachers5
503824teamwork5
503680teaterrolla1
503678teaterrolle3
504501telefonsalg14
504497telefonseljaren4
503566temaarbeid4
504971tenestebalansen1
504828tenesteinnsatsen2
504732tenestemarknader2
504912tenestemengda2
504648tenesteslag3
504745tenesteslaga1
504669tenestesubstitusjon1
502919tenesteytingssamfunnet2
503368tenkemåter4
503363tenkjemåtane10
503728tenåringsmødrer5
503777teoretisere6
503016teorikunnskapar1
503029teoristerke3
503018teoritungt1
504736teoriundervising1
504413teppeknyttere1
504283terrengsyklar7
503688terrorfellesskap1
504147thorbjørnsrud11
505477thyge1
503701tidsnyttingsundersøkingane3
505181tidsperiodar27
505048tidsseriar11
504112tiggende1
504520tihi1
505145tikken44
504657tilbodskurva7
504673tilbodskurvene1
505098tilbodssidepolitikk1
504852tilbodssideteoriar2
504866tilbodssidetiltak1
503426tilegnelse7
503174tilhøyrsel9
505609tilleggslitteratur1
502879tilpasningsevne3
504453tilpassingsprosess4
504326tilstøtende23
505195tiltakspakkar9
505198tiltakstype1
504427tiltredd16
504140tilvera16
503186tindeklivarane1
503810tiv2
504959tivt2
504780tomtestorleik5
503859totalfordelinga2
504639totalproduksjon5
503670toveis9
505799toveisanalyse3
503241tradisjonshandlingar1
503521trafikkteljing6
502894trafikkundervisning4
504491treme1
505632tren23
505518trettenåringers1
504128trosformer1
504204trusmønster1
504943trygdar19
505430tryggleiksproblematikk1
504025trynekarakterar1
504159tuell1
504010turelle1
504018tvangsmakt8
503337tvangstrøyer6
504130tylor2
502845tönnies28
503168uegoistiske3
504576ufd9
503405ukrenkelig4
504107ukultiverte6
504086ulikhetens2
503913ulikskapsskapande1
503812ulikskapstemaet1
504254ullvarer6
503435ulvund83
505013ulønnsam7
504860ulønnsemd1
504064underkolonnar1
504205underkommuniserast2
505350underkue3
503894underpriviligerte5
504165understand12
505616undersøkingseining1
505547undersøkingseiningane1
505543undersøkingseiningar3
503264undervisingom1
505296undervisingsarbeid1
504043undervisingsform1
505656undervisingsføremål1
503008undervisingsmetodar4
505566undervisingsmetode1
505112undervisingsmetodikk3
504024undervisingsminister2
503292undervisingsmål1
503119undervisingsoppgåva1
503800undervisingsopplegg12
502859undervisingsplanen1
503002undervisingspraksisen1
504726undervisingsprinsipp1
503998undervisingsressursane1
504370undervisingstema3
504837undervisingstenester2
503997undervisingstilbodet2
503123undervisingstradisjonar1
503240undervisingsvanane1
502863undervisningsplaner4
503409ungdomsalderen5
502973ungdomskulturar9
503808ungdomssamfunnet1
504724ungdomsskulelevar5
505672univariate1
503351uoverskodelege5
505626uplanlagde3
504123upålidelighet1
504200usemjande9
504392utanlandskfødde3
504495utanlandskklingande3
504013utbyter3
504014utbytinga7
503692utbytt23
503929utdanningsaktivitet1
503989utdanningsarenaen1
505203utdanningsdirektørar1
504950utdanningshinder1
503969utdanningslengda4
504017utdanningspolitikaren1
503968utdanningsrevolusjon1
503972utdanningsvala6
505636utdjupingsspørsmål1
504045uteskuleprosjektet1
505194utgreiingsfasen10
505353utkastinga12
504847utlånsavgrensing2
505349utmatte2
504930utryggleiken33
504133uttrykkes11
504448uttrykksmåtane11
505709utvalsresultat2
505717utvalsresultatet4
505708utvalsstorleik1
504373utvalte51
505458utvekslingsklassar1
505455utvekslingsopphald8
505457utvekslingsprogramma3
503745utviklingshistoria11
504747vaffelsal10
503774vaksenalder4
505280vaksenidentiteten1
503448vaksenkulturen1
503804vaksenrollene2
503685valdskriminaliteten8
505177valfagtilbodet1
504377valgforbund4
504330valgmanntall1
505596validiteten4
505263valinstitutt1
505247valkanal1
505461valopplegga1
503198valperspektiv2
503199valperspektivet5
503651valteorien1
504978valutaauke1
505001valutapolitiske10
505002valutareguleringar2
504298vandringsrutene2
504277vandringsruter2
505318vanskegradar2
504032vardåsen7
504869vareforbruket5
503882varemarknaden6
504926varemengda10
505549variabelen22
505803variabelkonstruksjon1
505539variabelomgrepet2
505811variabeltypen1
505550variabelverdiane2
505546variabelverdiar6
505076variabler5
505734varians4
505737variansen9
505094vedmarknadsøkonomi1
505197vedtaksfasen4
505466veggavis7
504744vekeforbruk1
503866velferdsforskjellar1
503499velferdsrettar4
503714velferdssikringa1
504622velferdsteori2
503375vennegruppene1
503148vennegrupper4
503819vennetenester6
503144venninnepar2
505117verdibasis2
505452verdidiskusjonar1
502922verdiendringane5
505116verdifundament2
505325verdimangfaldet1
504830verdiminken1
504183verdimonopolet1
502927verdipluralisme1
504116verdipremissar1
505270verdiprioritering1
503239verdirasjonell5
505348verdisynspunkt1
505499verdivalg8
502931verdivaltrening1
503750verdsetting31
503493verdsfråsegna4
504336verdsrådet3
504963verdssystem5
504143veremåtane9
502797verkemåten42
505078verknadsvariabel3
505686verknadsvariabelen1
503438verksemdsteorien1
505585verktøyskrin5
502872vernersson2
504488vestlendingene6
503964veterinærstudiet13
504367vidderna4
504408villdyrene2
504334villreinflokkane2
504333villreinflokkar2
505526virtue7
502784vitskapsfaga2
503305vitskapsidealet3
502908vitskapstenkinga1
503648vårtsamfunn1
504301vêrforhold74
504337wcip1
505290weigård5
505369wheatsheaf1
505343wilen3
504582witsch2
505485wuppertal7
505038yrkesnamna1
503975yrkesområdet3
504059yrkesplanar3
503907yrkesskifte2
504817yrkesstruktur1
504878yrkesvala8
505039yrkesønska1
503986ytingsbaserte23
504988ytterhus7
505375zeitlinger2
503143 165
503577 fagleg1
503413¾78
505093årsaksfaktorane4
503155årsakslover1
505079årsakspila2
505077årsaksvariabel3
505682årsaksvariabelen1
502915årsplanane3
503723åtferdsformer2
503466åtferdsforsterking1
503744åtferdsmønster25
503518åtferdsproblem113
502990åtferdsprogram1
503250åtferdstrekk4
504194åtskiljing3
505381øia14
504055økonomibolken1
504603økonomiforståinga1
504586økonomiomgrep1
504611økonomiomgrepet2
503402økonomiplanlegging2
504992økonomipolitiske1
504585økonomitema2
504719økonomitemaet3
504607økonomiundervisinga6
504763økonomived1
505044ønskeyrket1
505087øvingsoppgåve1